South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Konings 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

1 KON 19:1 En Agab het aan Isbel meegedeel alles wat Ela gedoen het, ja, alles--hoe hy al die profete met die swaard gedood het.
1 KON 19:2 Daarop stuur Isbel 'n boodskapper na Ela om te s: Mag die gode so doen en so daaraan toedoen--sekerlik sal ek mre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle.
1 KON 19:3 Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Bersba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly;
1 KON 19:4 maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy s: Dit is genoeg, neem nou my siel weg, HERE, want ek is nie beter as my vaders nie.
1 KON 19:5 Daarop gaan hy l en raak onder 'n besembos aan die slaap; en kyk, daar raak 'n engel hom aan en s vir hom: Staan op, eet!
1 KON 19:6 Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenent 'n broodkoek, op warm klippe gebak, en 'n kruik water. En hy het geet en gedrink en weer gaan l.
1 KON 19:7 En die engel van die HERE het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en ges: Staan op, eet; anders is die pad vir jou te veel.
1 KON 19:8 Hy het toe opgestaan en geet en gedrink en deur die krag van die voedsel veertig dae en veertig nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb.
1 KON 19:9 En hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die HERE het tot hom gekom en vir hom ges: Wat maak jy hier, Ela?
1 KON 19:10 En hy antwoord: Ek het baie geywer vir die HERE, die God van die lerskare; want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem.
1 KON 19:11 En Hy s: Gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die HERE. En kyk, die HERE het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die HERE uit; in die wind was die HERE nie. En n die wind 'n aardbewing; in die aardbewing was die HERE nie.
1 KON 19:12 En n die aardbewing 'n vuur; in die vuur was die HERE nie. En n die vuur die gesuis van 'n sagte koelte.
1 KON 19:13 En toe Ela dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat s: Wat maak jy hier, Ela?
1 KON 19:14 En hy antwoord: Ek het baie geywer vir die HERE, die God van die lerskare; want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het; en hulle soek my lewe om dit weg te neem.
1 KON 19:15 Maar die HERE s vir hom: Gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hsael as koning oor Aram.
1 KON 19:16 En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel; en Elsa, die seun van Safat, uit Abel-Mehla, moet jy salf as profeet in jou plek.
1 KON 19:17 En die een wat van die swaard van Hsael vryraak, hom sal Jehu doodmaak; en wat van die swaard van Jehu vryraak, hom sal Elsa doodmaak.
1 KON 19:18 Maar Ek sal sewe duisend in Israel laat oorbly, al die knie wat nie voor Bal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie.
1 KON 19:19 Hy het toe daarvandaan weggegaan en Elsa, die seun van Safat, aangetref terwyl hy aan ploe was met twaalf paar osse voor hom en hy self by die twaalfde paar was; en Ela het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp.
1 KON 19:20 Daarop het hy die osse verlaat en agter Ela aan geloop en ges: Laat ek tog my vader en my moeder soen; daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom: Gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen?
1 KON 19:21 Hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit; en met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee, en hulle het geet; daarna het hy hom klaargemaak en Ela gevolg en hom gedien.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500