South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Konings 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

1 KON 20:1 En Bťnhadad, die koning van Aram, het sy hele leŽr versamel--twee en dertig konings was saam met hom, met perde en strydwaens--en opgetrek en SamarŪa beleŽr en daarteen geveg.
1 KON 20:2 Ook het hy boodskappers na Agab, die koning van Israel, gestuur in die stad
1 KON 20:3 en hom laat weet: So sÍ Bťnhadad: U silwer en u goud, dit is myne; en u mooiste vroue en kinders, hulle is myne.
1 KON 20:4 Toe antwoord die koning van Israel en sÍ: Volgens u woord, my heer die koning, ek is uwe met alles wat ek het!
1 KON 20:5 Daarop kom die boodskappers weer en sÍ: So spreek Bťnhadad: Ek het u wel laat weet: U silwer en u goud en u vroue en u kinders moet u aan my gee.
1 KON 20:6 Maar mŰre sulke tyd sal ek my dienaars na u stuur, dat hulle u huis en die huise van u dienaars deursoek; en hulle sal alles wat begeerlik is in u oŽ, in hulle hand lÍ en wegneem.
1 KON 20:7 Toe roep die koning van Israel al die oudstes van die land en sÍ: Let tog op en kyk hoe die man moeilikheid soek, want hy het na my gestuur om my vroue en my kinders en my silwer en my goud te laat haal, en ek het dit hom nie geweier nie.
1 KON 20:8 Maar al die oudstes en die hele volk antwoord hom: Luister nie, en u mag nie inwillig nie.
1 KON 20:9 Daarom het hy aan die boodskappers van Bťnhadad gesÍ: SÍ aan my heer die koning: Alles wat u die eerste keer u dienaar laat weet het, sal ek doen; maar hierdie ding kan ek nie doen nie. En die boodskappers het weggegaan en hom antwoord gebring.
1 KON 20:10 Daarop laat Bťnhadad hom weet: Mag die gode so aan my doen en so daaraan toedoen--die puin van SamarŪa is nie genoeg vir die holle hande van al die manskappe wat my voetstappe volg nie!
1 KON 20:11 Maar die koning van Israel het dit geantwoord: SÍ vir hom: Die een wat hom vasgord, moet hom nie beroem soos die een wat hom losgord nie.
1 KON 20:12 En toe hy hierdie woord hoor, terwyl hy besig was om te drink, hy en die konings in die tente, sÍ hy aan sy dienaars: Gooi walle op! En hulle het walle opgegooi teen die stad.
1 KON 20:13 Opeens kom daar 'n profeet na Agab, die koning van Israel, en sÍ: So spreek die HERE: Het jy hierdie hele groot menigte gesien? Kyk, Ek gee hulle vandag in jou hand, dat jy kan weet dat Ek die HERE is.
1 KON 20:14 En Agab sÍ: Deur wie? En hy antwoord: So spreek die HERE: Deur die jongmanne van die owerstes van die provinsies. En hy sÍ: Wie moet die geveg begin? En hy antwoord: U.
1 KON 20:15 Toe tel hy die jongmanne van die owerstes van die provinsies, en hulle was twee honderd twee en dertig; en nŠ hulle tel hy al die manskappe, al die kinders van Israel: sewe duisend.
1 KON 20:16 En hulle het op die middag uitgetrek terwyl Bťnhadad hom dronk gedrink het in die tente, hy en die konings, die twee en dertig konings wat sy bondgenote was.
1 KON 20:17 En die jongmanne van die owerstes van die provinsies het eerste uitgetrek. Maar Bťnhadad het uitgestuur, en hulle het hom berig gebring en gesÍ: Uit SamarŪa het manne uitgetrek.
1 KON 20:18 En hy sÍ: As hulle vir vrede uitgetrek het, gryp hulle lewendig; en as hulle vir oorlog uitgetrek het, gryp hulle lewendig.
1 KON 20:19 Daarop trek die jongmanne van die owerstes van die provinsies uit die stad uit en die leŽr agter hulle aan;
1 KON 20:20 en hulle verslaan elkeen sy man, sodat die ArameŽrs gevlug en Israel hulle agtervolg het. Maar Bťnhadad, die koning van Aram, het vrygekom op 'n perd met perderuiters saam.
1 KON 20:21 En die koning van Israel het uitgetrek en perde en strydwaens verslaan, sodat hy 'n groot slag onder die ArameŽrs geslaan het.
1 KON 20:22 Toe kom die profeet na die koning van Israel en sÍ vir hom: Gaan, wees sterk; en ondersoek en kyk wat u moet doen; want nŠ verloop van 'n jaar sal die koning van Aram teen u optrek.
1 KON 20:23 Want die dienaars van die koning van Aram het vir hom gesÍ: Hulle gode is berggode; daarom was hulle vir ons te sterk; maar as ons met hulle op die vlakte veg, sal ons sekerlik sterker wees as hulle.
1 KON 20:24 Daarom, doen hierdie ding: Verwyder die konings, elkeen uit sy plek, en stel goewerneurs aan in hulle plek.
1 KON 20:25 En werf self vir u 'n leŽr soos die leŽr wat u verloor het, en perde soos diť perde, en strydwaens soos diť waens; en laat ons teen hulle in die vlakte veg; dan sal ons sekerlik sterker wees as hulle. En hy het na hulle geluister en so gedoen.
1 KON 20:26 En nŠ verloop van 'n jaar het Bťnhadad die ArameŽrs gemonster en opgetrek na Afek om teen Israel te veg.
1 KON 20:27 Die kinders van Israel is ook gemonster en van lewensmiddele voorsien, en het hulle tegemoetgetrek; en die kinders van Israel het teenoor hulle laer opgeslaan soos twee klompies bokke, terwyl die land vol ArameŽrs was.
1 KON 20:28 Toe kom die man van God nader en sÍ aan die koning van Israel: So spreek die HERE: Omdat die ArameŽrs gesÍ het: Die HERE is 'n god van die berge, en Hy is nie 'n god van die laagtes nie--daarom sal Ek hierdie hele groot menigte in jou hand gee, dat julle kan weet dat Ek die HERE is.
1 KON 20:29 En hulle was sewe dae lank teenoor mekaar gelaer; maar op die sewende dag het die geveg begin, en die kinders van Israel het van die ArameŽrs honderd duisend voetgangers op een dag verslaan.
1 KON 20:30 En die wat oor was, het na Afek, na die stad gevlug, en die muur het op die sewe en twintig duisend man geval wat oor was. Bťnhadad, wat ook die stad ingegaan het, het van kamer tot kamer gevlug.
1 KON 20:31 Toe sÍ sy dienaars vir hom: Kyk tog, ons het gehoor dat die konings van die huis van Israel genadige konings is; laat ons tog rouklere om ons heupe bind en bande om ons hoofde en uitgaan na die koning van Israel; moontlik sal hy u in die lewe behou.
1 KON 20:32 Toe het hulle rouklere om hul heupe vasgegord en bande om hul hoofde en na die koning van Israel gekom en gesÍ: U dienaar Bťnhadad sÍ: Laat my tog lewe! En hy antwoord: Lewe hy dan nog? Hy is my broer.
1 KON 20:33 En die manne het hulle dit dadelik toegeŽien as 'n gunstige voorteken van sy kant en gesÍ: Bťnhadad is u broer! Daarop sÍ hy: Gaan haal hom. En Bťnhadad het uitgekom na hom, en hy het hom op die wa laat klim.
1 KON 20:34 En Bťnhadad sÍ vir hom: Die stede wat my vader van u vader afgeneem het, sal ek teruggee, en u kan vir u winkelstrate aanlÍ in Damaskus soos my vader in SamarŪa aangelÍ het. En ek, sÍ Agab, sal u op hierdie verbond laat gaan. Hy het toe 'n verbond met hom gesluit en hom laat gaan.
1 KON 20:35 Daarna het 'n sekere man uit die profete-seuns deur die woord van die HERE aan sy maat gesÍ: Slaan my tog! Maar die man het geweier om hom te slaan.
1 KON 20:36 Toe sÍ hy vir hom: Omdat jy nie na die stem van die HERE geluister het nie, kyk, as jy van my af weggaan, sal 'n leeu jou doodmaak. En toe hy van hom af weggaan, het 'n leeu hom gekry en hom gedood.
1 KON 20:37 Daarna het hy 'n ander man gekry en gesÍ: Slaan my tog! En die man het hom so geslaan, dat hy hom gewond het.
1 KON 20:38 Toe vertrek die profeet en gaan die koning op die pad voorstaan; daarby maak hy homself onkenbaar met 'n verband oor sy oŽ.
1 KON 20:39 En terwyl die koning verbygaan, roep hy na die koning en sÍ: U dienaar het uitgetrek in die geveg; en daar kom iemand eenkant toe en bring 'n man na my en sÍ: Bewaak hierdie man; as hy ooit gemis word, sal jou lewe in die plek van sy lewe wees, of jy sal 'n talent silwer moet betaal.
1 KON 20:40 Maar onderwyl u dienaar hier en daar besig was, het hy verdwyn. Toe sÍ die koning van Israel vir hom: So is jou vonnis: jy het dit self bepaal.
1 KON 20:41 Daarop neem hy gou die verband van sy oŽ af weg en die koning van Israel herken hom, dat hy een van die profete was.
1 KON 20:42 En hy sÍ vir hom: So spreek die HERE: Omdat jy die man wat deur my banvloek getref was, uit die hand laat gaan het, daarom sal jou siel in die plek van sy siel en jou volk in die plek van sy volk wees.
1 KON 20:43 En die koning van Israel het na sy huis getrek, verbitterd en toornig, en hy het in SamarŪa aangekom.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500