South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Konings 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

1 KON 21:1 En n hierdie dinge het dt gebeur: Nabot, 'n Jisreliet, het in Jsrel 'n wingerd gehad, wat langs die paleis van Agab, die koning van Samara, was.
1 KON 21:2 En Agab het met Nabot gespreek en ges: Gee my jou wingerd, dat dit my groentetuin kan word, want dit is naby, langsaan my huis; dan sal ek jou in die plek daarvan 'n wingerd gee wat beter is; of as dit goed is in jou o, sal ek jou die koopprys daarvan in silwer gee.
1 KON 21:3 Maar Nabot het vir Agab ges: Mag die HERE my daarvoor bewaar dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee!
1 KON 21:4 Toe kom Agab in sy huis, verbitterd en toornig oor die woord wat Nabot, die Jisreliet, met hom gespreek het, naamlik: Ek mag nie die erfdeel van my vaders aan u gee nie. En hy het op sy bed gaan l en sy gesig omgedraai en geen brood geet nie.
1 KON 21:5 Daarop kom sy vrou Isbel by hom en s vir hom: Waarom is jou gees dan so verbitterd dat jy geen brood eet nie?
1 KON 21:6 En hy antwoord haar: Omdat ek met Nabot, die Jisreliet, gespreek en aan hom ges het: Gee my jou wingerd vir geld, of as jy wil, sal ek jou 'n wingerd in die plek daarvan gee--maar hy het ges: Ek mag my wingerd nie aan u gee nie.
1 KON 21:7 Toe s sy vrou Isbel vir hom: Oefen jy nou die koningskap oor Israel uit? Staan op, eet brood, en laat jou hart vrolik wees: ek sal jou die wingerd van Nabot, die Jisreliet, gee.
1 KON 21:8 Daarop het sy briewe in die naam van Agab geskrywe en met sy sel dit versel en die brief gestuur aan die oudstes en die edeles wat in sy stad was, wat by Nabot gewoon het.
1 KON 21:9 En in die briewe het sy dit geskrywe: Roep 'n vasdag uit, en sit Nabot vooraan onder die volk;
1 KON 21:10 en sit twee manne, deugniete, teenoor hom, wat teen hom getuig en s: Jy het God en die koning gevloek! Lei hom dan uit en stenig hom, dat hy sterwe.
1 KON 21:11 Die manne van sy stad, die oudstes en die edeles wat in sy stad gewoon het, maak toe soos Isbel hulle laat weet het, soos geskrywe was in die briewe wat sy aan hulle gestuur het.
1 KON 21:12 Hulle het 'n vasdag uitgeroep en Nabot vooraan onder die volk gesit.
1 KON 21:13 Toe kom die twee manne, deugniete, en gaan sit teenoor hom; en die deugniete het teen hom, teen Nabot, voor die volk getuig en ges: Nabot het God en die koning gevloek. Daarop lei hulle hom buitekant die stad uit en stenig hom, sodat hy gesterf het.
1 KON 21:14 Daarna laat hulle Isbel weet: Nabot is gestenig en is dood.
1 KON 21:15 Net toe Isbel hoor dat Nabot gestenig en dood was, s Isbel vir Agab: Staan op, neem die wingerd van Nabot, die Jisreliet, in besit wat hy geweier het om vir geld aan jou te gee; want Nabot leef nie, maar is dood.
1 KON 21:16 Net toe Agab hoor dat Nabot dood was, het Agab opgestaan om na die wingerd van Nabot, die Jisreliet, af te gaan om dit in besit te neem.
1 KON 21:17 Maar die woord van die HERE het tot Ela, die Tisbiet, gekom en ges:
1 KON 21:18 Maak jou klaar, gaan af Agab, die koning van Israel, wat in Samara is, tegemoet; kyk, hy is in die wingerd van Nabot, waarheen hy afgegaan het om dit in besit te neem.
1 KON 21:19 En jy moet met hom spreek en s: So s die HERE: Het jy doodgeslaan en ook in besit geneem? Verder moet jy met hom spreek en s: So spreek die HERE: Op die plek waar die honde die bloed van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek.
1 KON 21:20 Daarop s Agab vir Ela: Het jy my gekry, my vyand? En hy antwoord: Ek het u gekry, omdat u uself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die o van die HERE!
1 KON 21:21 Kyk, Ek gaan onheil bring oor jou en jou skoon wegvee; en Ek sal van Agab uitroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering.
1 KON 21:22 En Ek sal jou huis maak soos die huis van Jerbeam, die seun van Nebat, en soos die huis van Basa, die seun van Aha; weens die geterg waarmee jy My geterg het, en dat jy Israel laat sondig het.
1 KON 21:23 En ook oor Isbel het die HERE gespreek en ges: Die honde sal Isbel eet by die voorskans van Jsrel.
1 KON 21:24 Die een wat van Agab in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wie in die veld sterwe, sal die vols van die hemel eet.
1 KON 21:25 Waarlik, daar was niemand soos Agab wat homself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die o van die HERE nie, omdat sy vrou Isbel hom verlei het.
1 KON 21:26 En hy het baie afskuwelik gehandel deur agter die drekgode aan te loop net soos die Amoriete gedoen het wat die HERE voor die kinders van Israel uit verdrywe het.
1 KON 21:27 En toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en 'n roukleed om sy lyf gebind en gevas; hy het ook met die roukleed geslaap en stadig rondgeloop.
1 KON 21:28 Toe kom die woord van die HERE tot Ela, die Tisbiet, en s:
1 KON 21:29 Het jy gesien dat Agab hom voor my aangesig verneder het? Omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal Ek die onheil in sy dae nie bring nie; in die dae van sy seun sal Ek die onheil oor sy huis bring.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500