South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Konings 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

1 KON 22:1 Hulle het toe drie jaar lank stil gesit, dat daar geen oorlog was tussen Aram en Israel nie.
1 KON 22:2 Maar in die derde jaar het Jůsafat, die koning van Juda, afgekom na die koning van Israel.
1 KON 22:3 En die koning van Israel vra sy dienaars: Weet julle dat Ramot in GŪlead aan ons behoort? En ons sit stil sonder om dit uit die hand van die koning van Aram te neem!
1 KON 22:4 Daarna sÍ hy vir Jůsafat: Sal u saam met my in die oorlog trek na Ramot in GŪlead? En Jůsafat antwoord die koning van Israel: Ek is soos u, my volk soos u volk, my perde soos u perde.
1 KON 22:5 Verder het Jůsafat aan die koning van Israel gesÍ: Raadpleeg tog eers die woord van die HERE.
1 KON 22:6 Toe laat die koning van Israel die profete bymekaarkom, omtrent vier honderd man, en hy sÍ aan hulle: Sal ek teen Ramot in GŪlead trek om te veg of dit laat staan? En hulle antwoord: Trek op, en die HERE sal dit in die hand van die koning gee.
1 KON 22:7 Maar Jůsafat sÍ: Is hier nie nog 'n profeet van die HERE, dat ons deur hom kan raadpleeg nie?
1 KON 22:8 En die koning van Israel antwoord Jůsafat: Daar is nog een man om deur hom die HERE te raadpleeg; maar ťk haat hom, omdat hy oor my niks goeds profeteer nie, maar onheil: Miga, die seun van Jimla. En Jůsafat sÍ: Die koning moet nie so spreek nie!
1 KON 22:9 Daarop roep die koning van Israel 'n hofdienaar en sÍ: Gaan haal Miga gou, die seun van Jimla.
1 KON 22:10 Onderwyl die koning van Israel en Jůsafat, die koning van Juda, elkeen op sy troon sit, bekleed met koninklike klere, op 'n dorsvloer by die ingang van die poort van SamarŪa, en al die profete voor hulle profeteer,
1 KON 22:11 het SedekŪa, die seun van Kenašna, vir hom ysterhorings gemaak en gesÍ: So spreek die HERE: Hiermee sal u die ArameŽrs stoot totdat hulle vernietig is.
1 KON 22:12 En al die profete het so geprofeteer en gesÍ: Trek op na Ramot in GŪlead en u sal voorspoedig wees, en die HERE sal dit in die hand van die koning gee.
1 KON 22:13 Toe sÍ die boodskapper wat gegaan het om Miga te roep, vir hom dŪt: Kyk tog, die woorde van die profete is uit een mond goed vir die koning: laat jou woord tog wees soos die woord van een van hulle, en spreek goeie dinge.
1 KON 22:14 Maar Miga sÍ: So waar as die HERE leef, voorwaar, wat die HERE vir my sÍ, dit sal ek spreek!
1 KON 22:15 Toe hy by die koning kom, sÍ die koning vir hom: Miga, sal ons na Ramot in GŪlead trek om te veg, of sal ons dit laat staan? En hy antwoord hom: Trek op, en u sal voorspoedig wees, en die HERE sal dit in die hand van die koning gee.
1 KON 22:16 En die koning sÍ vir hom: Hoeveel maal moet ek jou besweer dat jy niks as die waarheid in die Naam van die HERE tot my moet spreek nie?
1 KON 22:17 Daarop antwoord hy: Ek het die hele Israel gesien, verstrooid op die berge soos skape wat geen wagter het nie. En die HERE het gesÍ: Hulle het geen heer nie; laat hulle elkeen in vrede teruggaan na sy huis.
1 KON 22:18 Toe sÍ die koning van Israel vir Jůsafat: Het ek u nie gesÍ nie--hy profeteer oor my niks goeds nie, maar onheil?
1 KON 22:19 Verder sÍ hy: Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leŽrskare by Hom staan, aan sy regter-- en aan sy linkerhand.
1 KON 22:20 En die HERE het gesÍ: Wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in GŪlead? En die een het so gesÍ, en die ander weer so.
1 KON 22:21 Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die HERE staan en sÍ: Ek sal hom oorhaal. En die HERE vra hom: Waarmee?
1 KON 22:22 En hy sÍ: Ek sal uitgaan en 'n leuengees word in die mond van al sy profete. En Hy sÍ: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin; gaan uit en doen so.
1 KON 22:23 En nou, kyk, die HERE het 'n leuengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die HERE het onheil oor u gespreek.
1 KON 22:24 Daarop kom SedekŪa, die seun van Kenašna, nader en hy slaan Miga op die kakebeen en sÍ: Hoe dan het die Gees van die HERE van my af weggegaan om met jou te spreek?
1 KON 22:25 En Miga antwoord: Kyk, jy sal dit sien op dieselfde dag as jy van kamer tot kamer sal gaan om jou weg te steek.
1 KON 22:26 Maar die koning van Israel sÍ: Neem Miga en bring hom terug by Amon, die owerste van die stad, en by Joas, die seun van die koning.
1 KON 22:27 En jy moet sÍ: So spreek die koning: Sit hierdie man in die gevangenis en spysig hom met brood van verdrukking en water van verdrukking totdat ek behoue tuiskom.
1 KON 22:28 Daarop sÍ Miga: As u ooit behoue tuiskom, dan het die HERE nie deur my gespreek nie. Verder sÍ hy: Volke, luister almal saam!
1 KON 22:29 En die koning van Israel en Jůsafat, die koning van Juda, het opgetrek na Ramot in GŪlead.
1 KON 22:30 En die koning van Israel het vir Jůsafat gesÍ: Ek sal my onkenbaar maak en in die geveg kom; trek ķ maar u eie klere aan. So het die koning van Israel hom dan onkenbaar gemaak en in die geveg gegaan.
1 KON 22:31 En die koning van Aram het aan die owerstes van sy twee en dertig strydwaens bevel gegee en gesÍ: Julle moet nie klein of groot beveg nie, net die koning van Israel alleen.
1 KON 22:32 En sodra die owerstes van die waens Jůsafat sien, sÍ hulle: Dit is sekerlik die koning van Israel! En hulle het weggeswaai om teen hom te veg; maar Jůsafat het geskreeu.
1 KON 22:33 En toe die owerstes van die waens sien dat dit nie die koning van Israel was nie, draai hulle agter hom weg.
1 KON 22:34 Toe het 'n man in sy eenvoudigheid die boog gespan en die koning van Israel getref tussen die aanhegsels en die pantser. Daarop sÍ hy aan sy drywer: Ruk om en bring my uit die leŽr uit, want ek is gewond.
1 KON 22:35 En die geveg het diť dag toegeneem, terwyl die koning hom staande hou in die strydwa teenoor die ArameŽrs; maar in die aand het hy gesterwe, en die bloed van die wond het in die wa se bak gevloei.
1 KON 22:36 En teen sonsondergang gaan 'n geskreeu deur die leŽr: Elkeen na sy stad en elkeen na sy land toe!
1 KON 22:37 En die koning het dood in SamarŪa aangekom, en die koning is in SamarŪa begrawe.
1 KON 22:38 En toe hulle die wa uitspoel by die dam van SamarŪa, het die honde sy bloed gelek (terwyl die hoere hulle daarin was), volgens die woord van die HERE wat Hy gespreek het.
1 KON 22:39 En die verdere geskiedenis van Agab en alles wat hy gedoen het, en die ivoorhuis wat hy gebou het, en al die stede wat hy gebou het, is dit nie beskrywe in die Kroniekboek van die konings van Israel nie?
1 KON 22:40 En Agab het ontslaap met sy vaders, en sy seun AhŠsia het in sy plek koning geword.
1 KON 22:41 En Jůsafat, die seun van Asa, het koning geword oor Juda in die vierde jaar van Agab, die koning van Israel.
1 KON 22:42 Jůsafat was vyf en dertig jaar oud toe hy koning geword het, en hy het vyf en twintig jaar in Jerusalem geregeer; en die naam van sy moeder was Asķba, die dogter van Silhi.
1 KON 22:43 En hy het geheel en al in die weg van sy vader Asa gewandel--daarvan het hy nie afgewyk nie--deur te doen wat reg was in die oŽ van die HERE.
1 KON 22:44 Net die hoogtes is nie afgeskaf nie; die volk het nog op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan.
1 KON 22:45 En Jůsafat het vrede gesluit met die koning van Israel.
1 KON 22:46 En die verdere geskiedenis van Jůsafat en sy magtige dade wat hy gedoen het, en hoe hy oorlog gevoer het, is dit nie beskrywe in die Kroniekboek van die konings van Juda nie?
1 KON 22:47 Ook die skandseuns wat uit die dae van sy vader Asa nog oor was, het hy uit die land uitgeroei.
1 KON 22:48 Daar was toe nie 'n koning in Edom nie; 'n plaasvervanger was regeerder.
1 KON 22:49 Jůsafat het Tarsis-skepe gebou om in Ofir goud te gaan haal; maar hulle het nie gegaan nie, want die skepe het in …seon-Geber skipbreuk gely.
1 KON 22:50 Toe sÍ AhŠsia, die seun van Agab, vir Jůsafat: Laat my dienaars saam met u dienaars op die skepe gaan. Maar Jůsafat wou nie.
1 KON 22:51 En Jůsafat het ontslaap met sy vaders en is by sy vaders begrawe in die stad van sy vader Dawid; en sy seun Joram het koning geword in sy plek.
1 KON 22:52 AhŠsia, die seun van Agab, het koning geword oor Israel in SamarŪa in die sewentiende jaar van Jůsafat, die koning van Juda, en het twee jaar oor Israel geregeer.
1 KON 22:53 En hy het gedoen wat verkeerd was in die oŽ van die HERE--hy het gewandel in die weg van sy vader en in die weg van sy moeder en in die weg van Jerůbeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het.
1 KON 22:54 En hy het Bašl gedien en voor hom neergebuig en die HERE, die God van Israel, geterg, net soos sy vader gedoen het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500