South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Kronieke 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1 KRON 1:1 Adam, Set, Enos,
1 KRON 1:2 Kenan, Mahalálel, Jered,
1 KRON 1:3 Henog, Metúsalag, Lameg,
1 KRON 1:4 Noag, Sem, Gam en Jafet.
1 KRON 1:5 Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.
1 KRON 1:6 En die seuns van Gomer was: Askenas en Rifat en Togárma.
1 KRON 1:7 En die seuns van Jawan was: Elísa en Tarsísa, die Kittiërs en Rodaniete.
1 KRON 1:8 Die seuns van Gam was: Kus en Misráim, Put en Kanaän.
1 KRON 1:9 En die seuns van Kus was: Seba en Hawíla en Sabta en Raéma en Sábtega; en die seuns van Raéma was: Skeba en Dedan.
1 KRON 1:10 En Kus was die vader van Nimrod; hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees.
1 KRON 1:11 En Misráim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en die Naftuhiete,
1 KRON 1:12 en die Patrusiete en Kasluhiete--waaruit die Filistyne voortgekom het--en die Kaftoriete.
1 KRON 1:13 En Kanaän was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het
1 KRON 1:14 en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete,
1 KRON 1:15 en die Hewiete en Arkiete en Siniete,
1 KRON 1:16 en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete.
1 KRON 1:17 Die seuns van Sem was: Elam en Assur en Arpágsad en Lud en Aram en Us en Hul en Geter en Meseg.
1 KRON 1:18 En Arpágsad was die vader van Selag, en Selag van Heber.
1 KRON 1:19 En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en sy broer se naam was Joktan.
1 KRON 1:20 En Joktan was die vader van Almódad en Selef en Hasarmáwet en Jerag,
1 KRON 1:21 en Hadóram en Usal en Dikla,
1 KRON 1:22 en Ebal en Abímael en Skeba,
1 KRON 1:23 en Ofir en Hawíla en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan.
1 KRON 1:24 Sem, Arpágsad, Selag,
1 KRON 1:25 Heber, Peleg, Rehu,
1 KRON 1:26 Serug, Nahor, Tera,
1 KRON 1:27 Abram; dit is Abraham.
1 KRON 1:28 Die seuns van Abraham was Isak en Ismael.
1 KRON 1:29 Dit is hulle geslagsregister: die eersgeborene van Ismael was Nébajot, en Kedar en Adbeël en Mibsam,
1 KRON 1:30 Misma en Duma, Massa, Hadad en Tema,
1 KRON 1:31 Jetur, Nafis en Kedma; hulle was die seuns van Ismael.
1 KRON 1:32 En die seuns van Ketúra, die byvrou van Abraham. Sy het gebaar: Simran en Joksan en Medan en Mídian en Jisbak en Suag. En die seuns van Joksan was Skeba en Dedan.
1 KRON 1:33 En die seuns van Mídian was: Efa en Efer en Henog en Abída en Éldaä. Hulle almal was seuns van Ketúra.
1 KRON 1:34 En Abraham was die vader van Isak. Die seuns van Isak was Esau en Israel;
1 KRON 1:35 die seuns van Esau: Élifas, Réhuel en Jehus en Jáelam en Korag.
1 KRON 1:36 Die seuns van Élifas was: Teman en Omar, Sefi en Gáetam, Kenas en Timna en Amalek.
1 KRON 1:37 Die seuns van Réhuel was: Náhat, Serag, Samma en Missa.
1 KRON 1:38 En die seuns van Seïr was: Lotan en Sobal en Síbeon en Ana en Dison en Eser en Disan.
1 KRON 1:39 En die seuns van Lotan was Hori en Homam; en die suster van Lotan was Timna.
1 KRON 1:40 Die seuns van Sobal was: Aljan en Manáhat en Ebal, Sefi en Onam; en die seuns van Síbeon was Aja en Ana.
1 KRON 1:41 Die seuns van Ana was: Dison; en die seuns van Dison was: Hamran en Esban en Jitran en Keran.
1 KRON 1:42 Die seuns van Eser was: Bilhan en Sáäwan en Jáäkan. Die seuns van Disan was Us en Aran.
1 KRON 1:43 En dit is die konings wat in die land Edom geregeer het voordat daar 'n koning oor die kinders van Israel geregeer het: Bela, die seun van Beor; en die naam van sy stad was Dinhába;
1 KRON 1:44 en Bela het gesterwe, en in sy plek het geregeer Jobab, die seun van Serag, uit Bosra.
1 KRON 1:45 En Jobab het gesterwe, en Husam, uit die land van die Temaniete, het in sy plek geregeer.
1 KRON 1:46 En Husam het gesterwe, en Hadad, die seun van Bedad, wat die Midianiete in die veld van Moab verslaan het, het in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Awit.
1 KRON 1:47 En Hadad het gesterwe, en Samla uit Másreka het in sy plek geregeer.
1 KRON 1:48 En Samla het gesterwe, en Saul uit Réhobot, aan die rivier, het in sy plek geregeer.
1 KRON 1:49 En Saul het gesterwe, en Baäl-Hánan, die seun van Akbor, het in sy plek geregeer.
1 KRON 1:50 Nadat Baäl-Hánan gesterf het, het Hadad in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Pahi; en die naam van sy vrou was Mehetábeël, die dogter van Matred, die dogter van Mésahab.
1 KRON 1:51 Toe Hadad gesterf het, was die vorste van Edom: die vors Timna, die vors Alja, die vors Jetet,
1 KRON 1:52 die vors Oholibáma, die vors Ela, die vors Pinon,
1 KRON 1:53 die vors Kenas, die vors Teman, die vors Mibsar,
1 KRON 1:54 die vors Mágdiël, die vors Iram; dit was die vorste van Edom.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500