South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Kronieke 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1 KRON 11:1 Toe kom die hele Israel by Dawid in Hebron bymekaar en sę: Kyk, ons is u been en u vlees.
1 KRON 11:2 Gister sowel as eergister, selfs toe Saul koning was, het u Israel uit-- en ingelei; en die HERE u God het aan u gesę: Jy moet my volk Israel oppas, en jy moet 'n vors wees oor my volk Israel.
1 KRON 11:3 So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom, en Dawid het met hulle 'n verbond gesluit in Hebron voor die aangesig van die HERE, en hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf volgens die woord van die HERE deur die diens van Samuel.
1 KRON 11:4 En Dawid en die hele Israel het getrek na Jerusalem, dit is Jebus; en daar was die Jebusiete die bewoners van die land.
1 KRON 11:5 En die inwoners van Jebus het vir Dawid gesę: Jy sal hier nie inkom nie. Maar Dawid het die bergvesting Sion ingeneem, dit is die stad van Dawid.
1 KRON 11:6 En Dawid het gesę: Elkeen wat eerste die Jebusiet verslaan, sal 'n hoof en 'n owerste word. Toe het Joab, die seun van Serúja, die eerste opgeklim en 'n hoof geword.
1 KRON 11:7 En Dawid het in die bergvesting gaan woon; daarom noem hulle dit die stad van Dawid.
1 KRON 11:8 En hy het die stad rondom opgebou van Millo af tot by die omtrek; en Joab het die orige deel van die stad herstel.
1 KRON 11:9 En Dawid het gedurigdeur groter geword, en die HERE van die leërskare was met hom.
1 KRON 11:10 En dít was die hoofde van die helde van Dawid wat hom kragtig bygestaan het in sy koningskap saam met die hele Israel om hom volgens die woord van die HERE koning te maak oor Israel.
1 KRON 11:11 En dít is die getal van die helde van Dawid: Jasóbeam, die seun van Hagmóni, die hoof van die dertig; hy het sy spies geswaai oor drie honderd wat op een keer gesneuwel het.
1 KRON 11:12 En ná hom was Eleásar, die seun van Dodo, die Ahohiet; hy was onder die drie helde.
1 KRON 11:13 Hy was saam met Dawid by Pas-Dámmim toe die Filistyne daar bymekaar was om te veg; en daar was 'n stuk land vol gars, en die volk het vir die Filistyne gevlug.
1 KRON 11:14 Maar hy het hom in die middel van die stuk land opgestel en dit afgeneem en die Filistyne verslaan, sodat die HERE 'n groot oorwinning bewerk het.
1 KRON 11:15 En drie van die dertig hoofde het afgetrek na die rots, na Dawid, na die spelonk van Adúllam terwyl die laer van die Filistyne in die dal Refáim gestaan het.
1 KRON 11:16 En Dawid was toe in die bergvesting; en 'n besetting van die Filistyne was toe in Betlehem.
1 KRON 11:17 En Dawid het 'n begeerte voel opkom en gesę: Wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Betlehem wat by die poort is?
1 KRON 11:18 Toe het die drie deur die laer van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Betlehem wat by die poort was, en dit gedra en na Dawid gebring; maar Dawid wou dit nie drink nie en het dit voor die HERE uitgegiet
1 KRON 11:19 en gesę: Mag my God my bewaar, dat ek dit sou doen! Sou ek die bloed van hierdie manne drink? Met lewensgevaar, ja, met lewensgevaar het hulle dit gebring! En hy wou dit nie drink nie. Dit het die drie helde gedoen.
1 KRON 11:20 En Abísai, die broer van Joab, hy was hoof van die drie, en hy het sy spies geswaai oor drie honderd wat gesneuwel het, en 'n naam gehad onder die drie.
1 KRON 11:21 Uit die drie was hy onder die ander twee geëerd, sodat hy hulle owerste geword het; maar tot by die eerste drie het hy nie gekom nie.
1 KRON 11:22 Benája, die seun van Jójada, 'n dapper man, groot van daad, uit Kábseël; hy het die twee groot helde van Moab verslaan; en hy het afgegaan en 'n leeu binne-in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag.
1 KRON 11:23 Hy het ook 'n Egiptenaar verslaan, 'n groot man, vyf el; en in die hand van die Egiptenaar was 'n spies soos 'n wewersbalk; maar hy het na hom afgegaan met 'n stok en die spies uit die hand van die Egiptenaar geruk en hom met sy eie spies doodgesteek.
1 KRON 11:24 Dit het Benája, die seun van Jójada, gedoen; en hy het 'n naam gehad onder die drie helde.
1 KRON 11:25 Hy was wel meer geëerd as die dertig, maar tot by die drie het hy nie gekom nie; en Dawid het hom aangestel oor sy lyfwag.
1 KRON 11:26 En die dapper helde was: Asahel, die broer van Joab, Élhanan, die seun van Dodo, uit Betlehem;
1 KRON 11:27 Sammot, die Harodiet; Heles, die Peloniet;
1 KRON 11:28 Ira, die seun van Ikkes, die Tekoďet; Abiëser, die Anatotiet;
1 KRON 11:29 Síbbegai, die Husatiet; Ilai, die Ahohiet;
1 KRON 11:30 Máharai, die Netofatiet; Heled, die seun van Baäna, die Netofatiet;
1 KRON 11:31 Itai, die seun van Ríbai, uit Gíbea van die kinders van Benjamin; Benája, die Pireatoniet;
1 KRON 11:32 Húrai, uit Nahale-Gaäs, Abíël, die Arabatiet;
1 KRON 11:33 Asmáwet, die Baharumiet; Éljagba, die Saälboniet.
1 KRON 11:34 Die seuns van Hasem, die Gisoniet, was: Jónatan, die seun van Sage, die Harariet;
1 KRON 11:35 Ahíam, die seun van Sagar, die Harariet; Elífal, die seun van Ur;
1 KRON 11:36 Hefer, die Megeratiet; Ahía, die Peloniet;
1 KRON 11:37 Hesro, die Karmeliet; Náärai, die seun van Ésbai;
1 KRON 11:38 Joël, die broer van Natan; Mibhar, die seun van Hagri;
1 KRON 11:39 Selek, die Ammoniet; Nágrai, die Berotiet, die wapendraer van Joab, die seun van Serúja;
1 KRON 11:40 Ira, die Jitriet; Gareb, die Jitriet;
1 KRON 11:41 Uría, die Hetiet; Sabad, die seun van Aglai;
1 KRON 11:42 Adína, die seun van Sisa, die Rubeniet, 'n hoof van die Rubeniete, en saam met hom was dertig;
1 KRON 11:43 Hanan, die seun van Máäga; en Jósafat, die Mitniet;
1 KRON 11:44 Ussía, die Asteratiet; Sama en Jeď-el, die seuns van Hotam, die Aroëriet;
1 KRON 11:45 Jedíael, die seun van Simri; en Joha, sy broer, die Tisiet;
1 KRON 11:46 Éliël van Maháwim en Jeríbai en Josáwja, die seuns van Elnáäm; en Jitma, die Moabiet:
1 KRON 11:47 Éliël en Obed en Jaäsiël van Mesobája.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500