South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Kronieke 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1 KRON 13:1 En Dawid het raad gehou met die owerstes oor duisend en oor honderd, met elke bevelhebber;
1 KRON 13:2 en Dawid het aan die hele vergadering van Israel gesÍ: As julle dit goedvind en dit van die HERE onse God is, laat ons ons versprei en na ons broers stuur wat nog oor is in al die landstreke van Israel, en saam met hulle na die priesters en die Leviete in die stede waar hulle weiveld het, dat hulle by ons bymekaar moet kom.
1 KRON 13:3 En laat ons die ark van onse God na ons toe oorbring, want in die dae van Saul het ons daar nie na gevra nie.
1 KRON 13:4 Toe sÍ die hele vergadering dat hulle so moes doen, want die saak was reg in die oŽ van die hele volk.
1 KRON 13:5 En Dawid het die hele Israel versamel van die Sihor in Egipte af tot by die ingang na Hamat, om die ark van God uit Kirjat-JeŠrim te gaan haal.
1 KRON 13:6 Daarna het Dawid met die hele Israel opgetrek na BŠšla, na Kirjat-JeŠrim wat aan Juda behoort, om daarvandaan op te bring die ark van God die HERE wat op die gťrubs troon, waaroor die Naam uitgeroep is.
1 KRON 13:7 En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer uit die huis van AbinŠdab, en Ussa en Agjo het die wa gedrywe.
1 KRON 13:8 En Dawid en die hele Israel het voor die aangesig van God met alle mag gespeel, sowel met liedere as met siters en harpe en tamboeryne en simbale en trompette.
1 KRON 13:9 Toe hulle by die dorsvloer van Kidon kom, het Ussa sy hand uitgesteek om die ark vas te hou, want die osse het gestruikel.
1 KRON 13:10 Daarop het die toorn van die HERE ontvlam teen Ussa, en Hy het hom getref, omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het, sodat hy daar voor die aangesig van God gesterf het.
1 KRON 13:11 En Dawid het ontroerd geword, omdat die HERE 'n skeur aan Ussa geskeur het; daarom het hy daardie plek genoem Peres-Ussa, tot vandag toe.
1 KRON 13:12 En Dawid het daardie dag vir God bevrees geword en gesÍ: Hoe kan ek die ark van God na my toe bring?
1 KRON 13:13 Daarom het Dawid die ark nie by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom, die Gittiet.
1 KRON 13:14 En die ark van God het by die huis van Obed-Edom in sy huis gebly drie maande lank, en die HERE het die huis van Obed-Edom geseŽn met alles wat hy gehad het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500