South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Kronieke 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1 KRON 17:1 En toe Dawid in sy huis gewoon het, sÍ Dawid aan die profeet Natan: Kyk, ťk woon in 'n huis van sederhout, maar die verbondsark van die HERE onder tentdoeke.
1 KRON 17:2 Toe sÍ Natan vir Dawid: Doen alles wat in u hart is, want God is met u.
1 KRON 17:3 Maar in dieselfde nag kom die woord van God tot Natan en sÍ:
1 KRON 17:4 Gaan sÍ vir Dawid, my kneg: So spreek die HERE: Jy mag nie vir My die huis bou om in te woon nie.
1 KRON 17:5 Ek het tog in geen huis gewoon van die dag af dat Ek Israel laat optrek het tot vandag toe nie, maar Ek het gekom van tent tot tent, en van tabernakel tot tabernakel.
1 KRON 17:6 Oral waar Ek rondgetrek het onder die hele Israel, het Ek ooit 'n woord gespreek met een van die Rigters van Israel wat Ek aangestel het om my volk op te pas, en gesÍ: Waarom bou julle nie vir My 'n huis van sederhout nie?
1 KRON 17:7 So moet jy dan nou aan my kneg Dawid sÍ: So spreek die HERE van die leŽrskare: Ek self het jou geneem uit die weiveld, agter die skape weg, om 'n vors te wees oor my volk Israel.
1 KRON 17:8 En Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en het al jou vyande uitgeroei voor jou uit; en Ek sal vir jou 'n naam maak soos die naam van die grotes wat op die aarde is;
1 KRON 17:9 en Ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie. En kwaaddoeners sal hom nie meer mishandel soos vroeŽr nie,
1 KRON 17:10 naamlik van die dae af dat Ek Rigters oor my volk Israel aangestel het; en Ek sal al jou vyande verneder. Daarom gee ek jou te kenne dat die HERE vir jou 'n huis sal stig.
1 KRON 17:11 En as jou dae vol is om heen te gaan saam met jou vaders, sal Ek jou nakomeling wat uit jou seuns sal wees, laat optree en sy koningskap bevestig.
1 KRON 17:12 Hy sal vir My 'n huis bou, en Ek sal sy troon bevestig tot in ewigheid.
1 KRON 17:13 …k sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir My 'n seun wees, en my goedertierenheid sal Ek van hom nie laat wyk soos Ek dit onttrek het aan hom wat voor jou gewees het nie.
1 KRON 17:14 Maar Ek sal hom laat bestaan in my huis en in my koninkryk tot in ewigheid, en sy troon sal vas staan tot in ewigheid.
1 KRON 17:15 Volgens al hierdie woorde en volgens hierdie hele gesig, so het Natan met Dawid gespreek.
1 KRON 17:16 Toe het koning Dawid heengegaan en voor die aangesig van die HERE gebly en gesÍ: Wie is ek, HERE God, en wat is my huis, dat U my tot hiertoe gebring het?
1 KRON 17:17 En dit was nog te gering in u oŽ, o God, sodat U aangaande die huis van u kneg tot ver in die toekoms gespreek en my vorentoe as 'n reeks van mense gesien het, HERE God!
1 KRON 17:18 Wat kan Dawid daar nog vir U byvoeg met die oog op die eer wat u kneg aangedoen is; en U ken u kneg.
1 KRON 17:19 HERE, ter wille van u kneg en volgens u hart het U hierdie hele groot saak gedoen om al hierdie groot dinge bekend te maak.
1 KRON 17:20 HERE, daar is niemand soos U, en daar is geen God behalwe U nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het.
1 KRON 17:21 En wie is soos u volk Israel, 'n enige nasie op die aarde, wat God vir Hom as 'n volk gaan verlos het, om vir U 'n naam te maak deur groot en vreeslike dinge, deur voor u volk uit, wat U uit Egipte verlos het, nasies te verdrywe.
1 KRON 17:22 En U het u volk Israel vir U as 'n volk tot in ewigheid gemaak; en U, HERE, U het vir hulle 'n God geword.
1 KRON 17:23 Laat dan nou, HERE, die woord wat U oor u kneg en oor sy huis gespreek het, tot in ewigheid waar gemaak word, en doen soos U gespreek het.
1 KRON 17:24 Ja, laat dit waar gemaak word en laat u Naam groot word tot in ewigheid, deurdat hulle sÍ: Die HERE van die leŽrskare, die God van Israel, is Israel se God, en die huis van u kneg Dawid is bestendig voor u aangesig.
1 KRON 17:25 Want U, my God, het die oor van u kneg geopen, dat U vir hom 'n huis sal stig; daarom het u kneg vrymoedigheid gevind om voor u aangesig te bid.
1 KRON 17:26 En nou, HERE, U is God, en U het hierdie goeie saak oor u kneg gespreek.
1 KRON 17:27 Dit het U dan nou behaag om die huis van u kneg te seŽn om vir ewig voor u aangesig te wees; want U, HERE, het geseŽn, en dit sal vir ewig geseŽnd wees.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500