South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Kronieke 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1 KRON 2:1 Dit is die seuns van Israel: Ruben, Símeon, Levi en Juda, Issaskar en Sébulon,
1 KRON 2:2 Dan, Josef en Benjamin, Náftali, Gad en Aser.
1 KRON 2:3 Die seuns van Juda was: Er en Onan en Sela, drie vir hom gebore uit die dogter van Sua, die Kanaänitiese vrou; en Er, die eersgeborene van Juda, het die HERE mishaag, daarom het Hy hom laat sterwe.
1 KRON 2:4 En Tamar, sy skoondogter, het vir hom Peres en Serag gebaar. Al die seuns van Juda was vyf.
1 KRON 2:5 Die seuns van Peres was Hesron en Hamul.
1 KRON 2:6 En die seuns van Serag was: Simri en Etan en Heman en Kalkol en Dara; almal saam vyf.
1 KRON 2:7 En die seuns van Karmi was: Agar, wat Israel in die ongeluk gestort het deurdat hy hom vergryp het aan die bangoed.
1 KRON 2:8 En die seuns van Etan was Asárja.
1 KRON 2:9 En die seuns van Hesron wat vir hom gebore is, was Jerágmeël en Ram en Kelúbai.
1 KRON 2:10 En Ram was die vader van Ammínadab, en Ammínadab van Nagson, die vors van die kinders van Juda.
1 KRON 2:11 En Nagson was die vader van Salma, en Salma van Boas;
1 KRON 2:12 en Boas van Obed, en Obed van Isai;
1 KRON 2:13 en Isai was die vader van Elíab, sy eersgeborene, en van Abinádab, die tweede, en Símea, die derde;
1 KRON 2:14 van Netáneël, die vierde, van Ráddai, die vyfde,
1 KRON 2:15 van Osem, die sesde, van Dawid, die sewende.
1 KRON 2:16 En hulle susters was Serúja en Abígail. En die seuns van Serúja was: Abísai en Joab en Asahel, drie.
1 KRON 2:17 En Abígail het Amása gebaar; en die vader van Amása was Jeter, die Ismaeliet.
1 KRON 2:18 En Kaleb, die seun van Hesron, het by sy vrou Asúba Jeríot verwek. En dit is haar seuns: Jeser en Sobab en Ardon.
1 KRON 2:19 Toe Asúba gesterf het, het Kaleb vir hom Efrat geneem en sy het vir hom Hur gebaar.
1 KRON 2:20 En Hur was die vader van Uri; en Uri van Besáleël.
1 KRON 2:21 Daarna het Hesron gegaan na die dogter van Magir, die vader van Gílead; en hy het haar geneem toe hy sestig jaar oud was; en sy het vir hom Segub gebaar.
1 KRON 2:22 En Segub was die vader van Jaïr, en hy het drie en twintig stede in die land Gílead gehad.
1 KRON 2:23 En Gésur en Aram het die Jaïrsdorpe van hulle afgeneem, en Kenat met sy onderhorige plekke, sestig stede; hulle almal was seuns van Magir, die vader van Gílead.
1 KRON 2:24 En ná die dood van Hesron in Kaleb-Éfrata het Abía, die vrou van Hesron, vir hom ook Asgur, die vader van Tekóa, gebaar.
1 KRON 2:25 En die seuns van Jerágmeël, die eersgeborene van Hesron, was: die eersgeborene Ram; verder Buna en Oren en Osem uit Ahía.
1 KRON 2:26 Jerágmeël het nog 'n ander vrou gehad met die naam van Atára; sy was die moeder van Onam.
1 KRON 2:27 En die seuns van Ram, die eersgeborene van Jerágmeël, was Maäs en Jamin en Eker.
1 KRON 2:28 En die seuns van Onam was Sámmai en Jada; en die seuns van Sámmai: Nadab en Abísur.
1 KRON 2:29 En die naam van die vrou van Abísur was Abíhail; en sy het vir hom Agban en Molid gebaar.
1 KRON 2:30 En die seuns van Nadab was Seled en Appáim; en Seled het gesterwe sonder kinders.
1 KRON 2:31 En die seuns van Appáim was Jíseï; en die seuns van Jíseï was Sesan; en die seuns van Sesan, Aglai.
1 KRON 2:32 En die seuns van Jada, die broer van Sámmai, was Jeter en Jónatan; en Jeter het gesterwe sonder kinders.
1 KRON 2:33 En die seuns van Jónatan was Pelet en Sasa. Dit was die seuns van Jerágmeël.
1 KRON 2:34 En Sesan het nie seuns gehad nie, net dogters; en Sesan het 'n Egiptiese dienaar gehad met die naam van Jarha;
1 KRON 2:35 en Sesan het sy dogter aan sy dienaar Jarha as vrou gegee; en sy het vir hom Attai gebaar.
1 KRON 2:36 En Attai was die vader van Natan, en Natan van Sabad;
1 KRON 2:37 en Sabad van Eflal, en Eflal van Obed;
1 KRON 2:38 en Obed van Jehu, en Jehu van Asárja;
1 KRON 2:39 en Asárja van Heles, en Heles van Eleása;
1 KRON 2:40 en Eleása van Sísemai, en Sísemai van Sallum;
1 KRON 2:41 en Sallum van Jekámja, en Jekámja van Elisáma.
1 KRON 2:42 En die seuns van Kaleb, die broer van Jerágmeël, was Mesa, sy eersgeborene--hy was die vader van Sif--en die seuns van Marésa, die vader van Hebron.
1 KRON 2:43 En die seuns van Hebron was: Korag en Tappúag en Rekem en Sema.
1 KRON 2:44 En Sema was die vader van Raham, die vader van Jórkeam; en Rekem van Sámmai.
1 KRON 2:45 En die seun van Sámmai was Máon; en Máon was die vader van Bet-Sur.
1 KRON 2:46 En Efa, die byvrou van Kaleb, het Haran en Mosa en Gases gebaar; en Haran was die vader van Gases.
1 KRON 2:47 En die seuns van Jóhdai was: Regem en Jotam en Gesan en Pelet en Efa en Saäf.
1 KRON 2:48 Die byvrou van Kaleb, Máäga, het Seber en Tírhana gebaar;
1 KRON 2:49 en sy het Saäf gebaar, die vader van Madmánna, Sewa, die vader van Magbéna en die vader van Gíbea; en die dogter van Kaleb was Agsa.
1 KRON 2:50 Dit was die seuns van Kaleb. Die seuns van Hur, die eersgeborene van Éfrata, was Sobal, die vader van Kirjat-Jeárim,
1 KRON 2:51 Salma, die vader van Betlehem, Haref, die vader van Bet-Gader.
1 KRON 2:52 En die seuns van Sobal, die vader van Kirjat-Jeárim, was Hároë en die helfte van Menúgot.
1 KRON 2:53 En die geslagte van Kirjat-Jeárim was: die Jitriete en Putiete en Sumatiete en die Misraïete; uit hulle het die Soreatiete en Estaoliete voortgekom.
1 KRON 2:54 Die seuns van Salma was: Betlehem en die Netofatiete, Atrot-Bet-Joab en die helfte van die Managtiete, die Soreïete.
1 KRON 2:55 En die geslagte van die skrywers wat in Jabes gewoon het: die Tireatiete, die Simeatiete, die Sugatiete; dit is die Keniete wat van Hammat, die vader van die huis van Regab, afkomstig is.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500