South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Kronieke 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1 KRON 3:1 Dit was die seuns van Dawid wat vir hom in Hebron gebore is: die eersgeborene Amnon, by Ahínoam, uit Jísreël; die tweede Daniël, by Abígail, uit Karmel;
1 KRON 3:2 die derde Absalom, die seun van Máäga, die dogter van Tálmai, die koning van Gésur; die vierde Adónia, die seun van Haggit;
1 KRON 3:3 die vyfde Sefátja, by Abítal; die sesde Jítream, by sy vrou Egla.
1 KRON 3:4 Ses is vir hom in Hebron gebore waar hy sewe jaar en ses maande geregeer het; en drie en dertig jaar het hy in Jerusalem geregeer.
1 KRON 3:5 En die volgende is vir hom in Jerusalem gebore: Símea en Sobab en Natan en Sálomo, vier by Bat-Sua, die dogter van Ammiël.
1 KRON 3:6 Verder Jibhar en Elisáma en Elifélet
1 KRON 3:7 en Noga en Nefeg, en Jáfia
1 KRON 3:8 en Elisáma en Éljada en Elifélet, nege--
1 KRON 3:9 almal seuns van Dawid, behalwe die seuns van die byvroue; en Tamar was hulle suster.
1 KRON 3:10 En die seun van Salomo was Rehábeam; sy seun was Abía; sy seun was Asa; sy seun was Jósafat;
1 KRON 3:11 sy seun was Joram; sy seun was Ahásia; sy seun was Joas;
1 KRON 3:12 sy seun was Amásia; sy seun was Asárja; sy seun was Jotam;
1 KRON 3:13 sy seun was Agas; sy seun was Hiskía; sy seun was Manasse;
1 KRON 3:14 sy seun was Amon; sy seun was Josía.
1 KRON 3:15 En die seuns van Josía was: die eersgeborene Jóhanan, die tweede Jójakim, die derde Sedekía, die vierde Sallum.
1 KRON 3:16 En die seuns van Jójakim was: Jegónja, sy seun, Sedekía, sy seun.
1 KRON 3:17 En die seuns van Jegónja was Assir; sy seun was Seáltiël;
1 KRON 3:18 verder Malkíram en Pedája en Senassar, Jekámja, Hósama en Nedábja.
1 KRON 3:19 En die seuns van Pedája was Serubbábel en Símeď; en die seuns van Serubbábel was: Mesúllam en Hanánja; en Sélomit was hulle suster;
1 KRON 3:20 en Hásuba en Ohel en Berégja en Hasádja, Jusab-Hesed, vyf.
1 KRON 3:21 En die seuns van Hanánja was Pelátja, sy seun was Jesaja, sy seun was Refája, sy seun was Arnan, sy seun was Obádja, sy seun was Segánja.
1 KRON 3:22 En die seuns van Segánja was Semája; en die seuns van Semája was: Hattus en Jígeal en Baríag en Neárja en Safat, ses;
1 KRON 3:23 en die seuns van Neárja was: Eljoënai en Hiskía en Asríkam, drie;
1 KRON 3:24 en die seuns van Eljoënai was: Hodáwja en Eljásib en Pelája en Akkub en Jóhanan en Delája en Anáni, sewe.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500