South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 10:1 En Samuel het die kruik met olie geneem en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesÍ: Het die HERE jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie?
1 SAM 10:2 As jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Ragel, op die grens van Benjamin in Selsag, twee manne aantref wat vir jou sal sÍ: Die esels wat jy gaan soek het, is gevind. En kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar en is besorg oor julle en vra: Wat kan ek vir my seun doen?
1 SAM 10:3 Gaan jy dan vandaar verder en kom by die terpentynboom van Tabor, dan sal drie manne jou daar kry wat na God, na Bet-el opgaan: een dra drie bokkies, en een dra drie broodjies, en een dra 'n sak wyn.
1 SAM 10:4 En hulle sal jou na die welstand vra en sal jou twee brode gee; dit moet jy dan uit hulle hand aanneem.
1 SAM 10:5 Daarna sal jy kom by GŪbea van God waar die wagposte van die Filistyne is; en net soos jy daar die stad inkom, sal jy 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte afkom, en voor hulle uit harpe en tamboeryne en fluite en siters, terwyl hulle self profeteer.
1 SAM 10:6 En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word.
1 SAM 10:7 En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou.
1 SAM 10:8 En jy moet voor my uit na Gilgal afgaan, en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag; sewe dae lank moet jy wag, totdat ek by jou kom en jou bekend maak wat jy moet doen.
1 SAM 10:9 En net toe hy sy skouer draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander, en al hierdie tekens het op diť dag uitgekom.
1 SAM 10:10 Nadat hulle daar by GŪbea gekom het, ontmoet hom meteens 'n groep profete, en die Gees van God het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het.
1 SAM 10:11 En toe elkeen wat hom van gister en eergister af geken het, sien dat hy saam met die profete profeteer, het die mense die een aan die ander gesÍ: Wat het tog gebeur met die seun van Kis? Is Saul ook onder die profete?
1 SAM 10:12 En 'n man daarvandaan het geantwoord en gesÍ: Wie is tog hulle vader? Daarom het dit 'n spreekwoord geword: Is Saul ook onder die profete?
1 SAM 10:13 Toe hy klaar was met profeteer, het hy op die hoogte aangekom.
1 SAM 10:14 En die oom van Saul het vir hom en sy dienaar gevra: Waar het julle heen gegaan? Daarop sÍ hy: Om die esels te soek; en toe ons sien dat hulle daar nie was nie, het ons na Samuel gegaan.
1 SAM 10:15 En die oom van Saul sÍ: Vertel my tog wat Samuel julle meegedeel het.
1 SAM 10:16 Toe sÍ Saul vir sy oom: Hy het ons verseker meegedeel dat die esels gevind is. Maar die saak van die koningskap, waar Samuel van gespreek het, het hy hom nie vertel nie.
1 SAM 10:17 En Samuel het die volk na die HERE in Mispa byeengeroep
1 SAM 10:18 en aan die kinders van Israel gesÍ: So spreek die HERE, die God van Israel: Ek het Israel uit Egipte laat optrek en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al die koninkryke wat julle verdruk het.
1 SAM 10:19 Maar julle verwerp vandag julle God wat julle uit al jul onheile en node verlos het, en sÍ: Nee, maar jy moet 'n koning oor ons aanstel. Stel julle dan nou op voor die aangesig van die HERE volgens julle stamme en volgens julle geslagte.
1 SAM 10:20 Toe Samuel dan al die stamme van Israel laat nader kom het, is die stam van Benjamin aangewys;
1 SAM 10:21 en toe hy die stam van Benjamin volgens sy geslagte laat nader kom het, is die geslag van Matri aangewys; verder is Saul, die seun van Kis, aangewys. En hulle het hom gesoek, maar hy was nie te vinde nie.
1 SAM 10:22 En hulle het die HERE verder geraadpleeg: Het nog iemand hierheen gekom? En die HERE sÍ: Kyk, hy het tussen die pakgoed weggekruip.
1 SAM 10:23 Daarop het hulle geloop en hom daarvandaan gebring; en toe hy tussen die mense gaan staan, was hy van sy skouers af boontoe hoŽr as die hele volk.
1 SAM 10:24 En Samuel sÍ aan die hele volk: Sien julle hom wat die HERE uitgekies het? Want daar is nie een onder die hele volk soos hy nie. Toe juig die hele volk en sÍ: Mag die koning lewe!
1 SAM 10:25 Daarna het Samuel die reg van die koningskap voor die volk afgekondig en dit in 'n boek geskrywe en voor die aangesig van die HERE neergelÍ. En Samuel het die hele volk elkeen na sy huis laat gaan
1 SAM 10:26 En Saul het ook na sy huis gegaan in GŪbea; en die helde wie se hart God geroer het, het met hom saamgegaan.
1 SAM 10:27 Maar die deugniete het gesÍ: Hoe kan hierdie man ons verlos? En hulle het hom verag en hom geen geskenk gebring nie; maar hy het hom doof gehou.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500