South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 15:1 Toe sÍ Samuel vir Saul: Die HERE het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel; luister dan nou na die stem van die woorde van die HERE.
1 SAM 15:2 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Ek het terdeŽ gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte.
1 SAM 15:3 Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel.
1 SAM 15:4 Daarop het Saul die manskappe opgeroep en hulle gemonster in TelŠim: twee honderd duisend voetgangers en tien duisend man van Juda.
1 SAM 15:5 En toe Saul by die stad van Amalek aankom en in die dal 'n hinderlaag opstel,
1 SAM 15:6 sÍ Saul vir die Keniete: Gaan weg, verwyder julle, trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie met hulle saam wegruim nie; want julle het guns bewys aan al die kinders van Israel by hulle optog uit Egipte. Toe het die Keniete hulle verwyder onder die Amalekiete uit.
1 SAM 15:7 En Saul het die Amalekiete verslaan van HawŪla af in die rigting van Sur wat oos van Egipte lÍ.
1 SAM 15:8 En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref.
1 SAM 15:9 Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naas-bestes en die lammers en alles wat van waarde was--dit wou hulle nie met die banvloek tref nie; maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref.
1 SAM 15:10 En die woord van die HERE het tot Samuel gekom en gesÍ:
1 SAM 15:11 Ek het berou gekry dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die HERE aangeroep.
1 SAM 15:12 Maar die mŰre vroeg het Samuel hom klaargemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuel is meegedeel en gesÍ: Saul het in Karmel aangekom, en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig; en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal.
1 SAM 15:13 Toe Samuel by Saul kom, sÍ Saul vir hom: Mag u geseŽnd wees deur die HERE: ek het die woord van die HERE uitgevoer.
1 SAM 15:14 Daarop vra Samuel: Maar wat vir 'n geblÍr van kleinvee is dit in my ore en 'n gebulk van beeste wat ek hoor?
1 SAM 15:15 En Saul sÍ: Van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die HERE u God te offer; maar die ander het ons met die banvloek getref.
1 SAM 15:16 Toe sÍ Samuel vir Saul: Hou op, dat ek jou kan meedeel wat die HERE vannag met my gespreek het. En hy antwoord hom: Spreek.
1 SAM 15:17 En Samuel sÍ: Is jy, hoewel jy klein was in jou eie oŽ, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie? En die HERE het jou as koning oor Israel gesalf.
1 SAM 15:18 En die HERE het jou op die pad gestuur en gesÍ: Gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die banvloek en veg teen hulle totdat hulle vernietig is.
1 SAM 15:19 Waarom het jy dan nie na die stem van die HERE geluister nie en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oŽ van die HERE?
1 SAM 15:20 Toe sÍ Saul vir Samuel: Ek het na die stem van die HERE geluister en gegaan op die pad waar die HERE my op gestuur het, en Agag, die koning van Amalek, gebring; maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref.
1 SAM 15:21 Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die HERE u God in Gilgal te offer.
1 SAM 15:22 Daarop sÍ Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.
1 SAM 15:23 Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsÍery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.
1 SAM 15:24 Toe sÍ Saul vir Samuel: Ek het gesondig, omdat ek die bevel van die HERE en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister.
1 SAM 15:25 Vergeef dan nou tog my sonde en kom met my saam terug, dat ek die HERE kan aanbid.
1 SAM 15:26 Maar Samuel sÍ vir Saul: Ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die HERE verwerp het, en nou het die HERE jou verwerp om koning oor Israel te wees.
1 SAM 15:27 Toe Samuel hom omdraai om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeur.
1 SAM 15:28 En Samuel sÍ vir hom: Vandag het die HERE die koningskap oor Israel van jou afgeskeur en dit aan jou naaste gegee wat beter is as jy.
1 SAM 15:29 En ook lieg die Roem van Israel nie, en Hy ken geen berou nie; want Hy is geen mens, dat Hy berou sou hÍ nie.
1 SAM 15:30 En hy sÍ: Ek het gesondig; eer my tog nou voor die oudstes van my volk en voor Israel, en kom saam met my terug, dat ek die HERE u God kan aanbid.
1 SAM 15:31 Samuel het toe teruggegaan agter Saul aan, en Saul het die HERE aanbid.
1 SAM 15:32 Daarop sÍ Samuel: Bring Agag, die koning van Amalek, na my toe. Terwyl Agag dan opgeruimd na hom gaan, sÍ Agag: Waarlik, die bitterheid van die dood het gewyk.
1 SAM 15:33 Maar Samuel het gesÍ: Soos jou swaard vroue kinderloos gemaak het, so sal jou moeder onder die vroue kinderloos wees. Daarop het Samuel Agag in stukke gekap voor die aangesig van die HERE in Gilgal.
1 SAM 15:34 Daarna gaan Samuel na Rama, en Saul het opgegaan na sy huis, na GŪbea van Saul.
1 SAM 15:35 En Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie, want Samuel het getreur oor Saul; en die HERE het berou gehad dat Hy Saul koning gemaak het oor Israel.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500