South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 2:1 Toe het Hanna gebid en gesÍ: My hart jubel in die HERE, my horing is hoog in die HERE; my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing.
1 SAM 2:2 Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.
1 SAM 2:3 Spreek nie voortdurend alte hoog nie, laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie; want die HERE is 'n God van diepe kennis, en deur Hom word die dade beproef.
1 SAM 2:4 Die boog van die helde is verbreek; maar die wat gestruikel het, is met krag omgord.
1 SAM 2:5 Die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur; maar die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het sewe gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk.
1 SAM 2:6 Die HERE maak dood en maak lewend; Hy laat neerdaal in die doderyk en laat daaruit opkom.
1 SAM 2:7 Die HERE maak arm en maak ryk; Hy verneder, ook verhoog Hy.
1 SAM 2:8 Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef Hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beŽrwe. Want aan die HERE behoort die pilare van die aarde, en Hy het die wÍreld daarop gevestig.
1 SAM 2:9 Die voete van sy gunsgenote bewaar Hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis; want 'n mens oorwin nie deur krag nie.
1 SAM 2:10 Die wat met die HERE twis, word verpletter; oor hulle donder Hy in die hemel; die HERE oordeel die eindes van die aarde, en Hy gee sterkte aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde.
1 SAM 2:11 Daarna het …lkana na sy huis, na Rama, gegaan, terwyl die seun by die priester Eli die HERE bly dien het.
1 SAM 2:12 Maar die seuns van Eli was deugniete; hulle het die HERE nie erken nie.
1 SAM 2:13 Die handelwyse van die priesters teenoor die volk was sů: As iemand 'n offer slag, dan kom die dienaar van die priester, net soos die vleis kook, met die drietand-vurk in sy hand,
1 SAM 2:14 en steek in die kastrol of in die pot of in die pan of in die skottel: alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israeliete gedoen wat daar, in Silo, gekom het.
1 SAM 2:15 Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester en sÍ aan die man wat offer: Gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou neem.
1 SAM 2:16 As die man vir hom sÍ: Laat hulle net eers die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer--dan sÍ hy: Nee, maar jy moet dit nou gee; en so nie, dan neem ek dit met geweld.
1 SAM 2:17 En die sonde van die jongmanne was baie groot voor die aangesig van die HERE, want die mense het die offer aan die HERE verag.
1 SAM 2:18 Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die HERE, omgord met 'n linne-skouerkleed.
1 SAM 2:19 En sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring.
1 SAM 2:20 Dan seŽn Eli …lkana en sy vrou en sÍ: Mag die HERE jou 'n nageslag gee uit hierdie vrou ter vergoeding van wat aan die HERE afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe.
1 SAM 2:21 En die HERE het ag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword en nog drie seuns en twee dogters gebaar het; en die seun Samuel het groot geword by die HERE.
1 SAM 2:22 Maar Eli was baie oud, en as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms,
1 SAM 2:23 dan sÍ hy vir hulle: Waarom doen julle sulke dinge, dat ek van hierdie hele volk julle slegte dinge moet hoor?
1 SAM 2:24 Dit moenie wees nie, my seuns, want dit is geen goeie gerug wat ek hoor nie; julle maak dat die volk van die HERE oortree.
1 SAM 2:25 As mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom, maar as 'n mens teen die HERE sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter optree? Maar hulle het nie na hul vader geluister nie, want die HERE wou hulle ombring.
1 SAM 2:26 Maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die HERE sowel as by die mense.
1 SAM 2:27 En daar het 'n man van God by Eli gekom en vir hom gesÍ: So spreek die HERE: Het Ek My nie duidelik geopenbaar aan die huis van jou vader toe hulle in Egipte in die huis van Farao was nie?
1 SAM 2:28 En Ek het hom vir My as priester uitgekies uit al die stamme van Israel om op my altaar te klim om die reukwerk aan die brand te steek, om die skouerkleed te dra voor my aangesig; en Ek het aan die huis van jou vader al die vuuroffers van die kinders van Israel gegee.
1 SAM 2:29 Waarom verag julle my slagoffer en my spysoffer wat Ek in my woning beveel het, en eer jy jou seuns meer as vir My deur julle vet te voer met die beste van elke offergawe van my volk Israel?
1 SAM 2:30 Daarom spreek die HERE, die God van Israel: Ek het wel duidelik gesÍ: Jou huis en die huis van jou vader sal voor my aangesig wandel tot in ewigheid. Maar nou spreek die HERE: Dit is ver van My; want die wat My eer, sal Ek eer; maar die wat My verag, sal veragtelik wees.
1 SAM 2:31 Kyk, die dae kom dat Ek jou arm en die arm van jou vader se huis sal afkap, sodat daar geen bejaarde in jou huis sal wees nie.
1 SAM 2:32 Dan sal jy die benoudheid van my woning aanskou, in alles waarin Hy aan Israel goed sal doen; en in jou huis sal daar al die dae geen bejaarde wees nie.
1 SAM 2:33 Maar Ek sal, om jou oŽ te laat wegkwyn en jou siel te laat versmag, een vir jou nie uitroei van my altaar af nie; en al wat aangroei uit jou huis, sal op manlike leeftyd sterwe.
1 SAM 2:34 En dit sal vir jou die teken wees wat oor jou twee seuns, oor Hofni en PŪnehas, sal kom: Op een dag sal hulle altwee sterwe.
1 SAM 2:35 En Ek sal vir My 'n getroue priester verwek wat sal handel soos dit in my hart en in my siel is, en Ek sal vir hom 'n bestendige huis bou, sodat hy al die dae voor die aangesig van my gesalfde kan wandel.
1 SAM 2:36 En almal wat in jou huis oorbly, sal kom om hulle voor hom neer te buig vir 'n geldstukkie en 'n broodjie, en hulle sal sÍ: Voeg my tog by een van die priesterordes, dat ek 'n stukkie brood kan eet.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500