South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 25:1 En Samuel het gesterwe, en die hele Israel het saamgekom en oor hom gerouklaag en hom begrawe in sy huis in Rama. En Dawid het hom klaargemaak en afgetrek na die woestyn Paran.
1 SAM 25:2 En daar was 'n man in Maon wat sy boerdery in Karmel gehad het, en die man was baie vermoŽnd: hy het drie duisend skape en duisend bokke gehad, en hy was besig om sy skape te skeer in Karmel.
1 SAM 25:3 En die naam van die man was Nabal, en die naam van sy vrou AbŪgail; en die vrou het 'n goeie verstand gehad en was mooi van aansien; maar die man was grof en boosaardig, en hy was 'n Kalebiet.
1 SAM 25:4 Toe Dawid in die woestyn hoor dat Nabal sy skape skeer,
1 SAM 25:5 stuur Dawid tien jongmanne, en Dawid sÍ aan die jongmanne: Trek op na Karmel en gaan by Nabal in en vra hom in my naam na die welstand;
1 SAM 25:6 en so moet julle aan die welvarende sÍ: Mag dit goed gaan met u sowel as met u huis, en goed gaan met alles wat u besit.
1 SAM 25:7 En nou, ek het gehoor dat u skeerders het; nou ja, u wagters was met ons saam; ons het hulle nie beledig nie, en hulle het ook niks vermis al die dae wat hulle in Karmel was nie.
1 SAM 25:8 Vra u dienaars, en hulle sal u dit te kenne gee; laat dus die jongmanne guns vind in u oŽ, want ons het op 'n vrolike dag gekom; gee tog wat u byderhand het aan u dienaars en aan u seun Dawid.
1 SAM 25:9 Toe het die jongmanne van Dawid gekom en met Nabal in naam van Dawid volgens al hierdie woorde gespreek en verder afgewag.
1 SAM 25:10 Maar Nabal het die dienaars van Dawid geantwoord en gesÍ: Wie is Dawid? En wie is die seun van Isai? Daar is vandag baie dienaars wat hulle losskeur, elkeen van sy heer af.
1 SAM 25:11 Sou ek dan my brood en my water en my slaggoed wat ek vir my skeerders geslag het, neem en aan manne gee van wie ek nie weet waar hulle vandaan kom nie?
1 SAM 25:12 Daarop het die jongmanne van Dawid omgedraai op hulle pad, hulle het teruggekeer en aangekom en hom berig gebring volgens al hierdie woorde.
1 SAM 25:13 Toe sÍ Dawid aan sy manne: Gord julle elkeen sy swaard aan! Hulle gord toe elkeen sy swaard aan--Dawid het ook sy swaard aangegord--en hulle trek agter Dawid op, omtrent vier honderd man, terwyl twee honderd by die pakgoed bly.
1 SAM 25:14 Maar aan AbŪgail, die vrou van Nabal, het een van die jongmanne berig gebring en gesÍ: Kyk, Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om ons heer te begroet, maar hy het teen hulle uitgevaar.
1 SAM 25:15 Tog was die manne vir ons baie goed; ook is ons nie beledig nie, en ons het niks vermis al die dae wat ons saam met hulle rondgetrek het toe ons in die veld was nie.
1 SAM 25:16 Hulle was 'n muur om ons, snags sowel as bedags, al die dae wat ons die skape by hulle opgepas het.
1 SAM 25:17 En nou moet u self ondersoek en kyk wat u moet doen; want die onheil is vas besluit oor ons heer en oor sy hele huis; maar hy self is so 'n deugniet dat jy nie met hom kan praat nie.
1 SAM 25:18 Toe het AbŪgail gou twee honderd brode geneem en twee sakke wyn en vyf toebereide skape en vyf mate gebraaide koring en honderd rosynekoeke en twee honderd vyekoeke en dit op esels gesit.
1 SAM 25:19 En sy het aan haar jongmanne gesÍ: Trek voor my uit; kyk, ek kom dadelik agter julle aan. Maar aan haar man Nabal het sy niks te kenne gegee nie.
1 SAM 25:20 En terwyl sy op die esel ry en in 'n kloof van die berg afdaal, kom Dawid en sy manne meteens af haar tegemoet, sodat sy hulle teŽgekom het.
1 SAM 25:21 Dawid het al gedink: Net verniet het ek alles wat aan hierdie man behoort, in die woestyn beskerm, sodat daar nooit iets van sy goed vermis is nie; en hy vergeld my kwaad vir goed.
1 SAM 25:22 Mag God so aan die vyande van Dawid doen en so daaraan toedoen, as ek van almal wat aan hom behoort, tot mŰre een laat oorbly wat manlik is.
1 SAM 25:23 Toe AbŪgail Dawid sien, het sy gou van die esel afgeklim en voor Dawid op haar aangesig neergeval en na die aarde toe gebuig.
1 SAM 25:24 En sy het voor sy voete neergeval en gesÍ: Op my, my heer, rus die skuld, maar laat u dienares tog voor u ore mag spreek, en luister na die woorde van u dienares.
1 SAM 25:25 My heer moet hom tog nie steur aan daardie deugniet van 'n man, aan Nabal nie; want soos sy naam is, so is hy; sy naam beteken dwaas, en dwaasheid is by hom. Maar wat my betref, u dienares het my heer se jongmanne wat u gestuur het, nie gesien nie.
1 SAM 25:26 En nou, my heer, so waar as die HERE leef en u siel leef, dit is die HERE wat u teruggehou het om in bloedskuld te geraak en u met eie hand te help; mag dan nou u vyande en die wat onheil soek teen my heer, soos Nabal word.
1 SAM 25:27 En laat nou hierdie geskenk wat u dienares vir my heer gebring het, aan die jongmanne gegee word wat op my heer se voetspore rondtrek.
1 SAM 25:28 Vergeef tog die oortreding van u dienares, want die HERE sal sekerlik vir my heer 'n bestendige huis stig, omdat my heer die oorloŽ van die HERE voer en in u hele lewe in u geen kwaad gevind is nie.
1 SAM 25:29 As 'n mens opstaan om u te agtervolg en u lewe te soek, mag die siel van my heer dan saamgebind wees in die bondeltjie van die lewendes by die HERE u God; maar mag Hy die siel van u vyande uit die holte van die slinger wegslinger.
1 SAM 25:30 En as die HERE aan my heer sal doen volgens al die goeie wat Hy aan u beloof het, en u aanstel as vors oor Israel,
1 SAM 25:31 dan sal daar vir u geen struikelblok en vir my heer geen gewetenswroeging wees dat u sonder oorsaak bloed vergiet het en my heer homself hulp verskaf het nie; en as die HERE goed sal doen aan my heer, moet u aan u dienares dink.
1 SAM 25:32 Toe sÍ Dawid vir AbŪgail: GeseŽnd is die HERE, die God van Israel, wat jou vandag my tegemoet gestuur het!
1 SAM 25:33 En geseŽnd jou verstandigheid en geseŽnd jy self wat my vandag teŽgehou het om in bloedskuld te geraak en my met eie hand te help.
1 SAM 25:34 Maar so waar as die HERE, die God van Israel, leef wat my verhinder het om aan jou kwaad te doen--as jy my nie gou tegemoetgekom het nie, voorwaar, daar sou van Nabal niemand wat manlik is, tot die mŰrelig oorgebly het nie!
1 SAM 25:35 En Dawid het uit haar hand aangeneem wat sy vir hom gebring het, en vir haar gesÍ: Gaan op in vrede na jou huis! Kyk, ek het na jou geluister en jou in guns aangeneem.
1 SAM 25:36 Toe AbŪgail by Nabal kom, het hy juis 'n maaltyd in sy huis aangerig soos die maaltyd van 'n koning; en Nabal se hart was vrolik in hom, en hy was baie dronk; daarom het sy hom niks, klein of groot, meegedeel totdat dit die mŰre lig word nie.
1 SAM 25:37 Maar die mŰre vroeg toe die wyn Nabal verlaat het, deel sy vrou hom diť dinge mee. Daarop het sy hart in sy binneste gesterwe en was hy soos 'n klip.
1 SAM 25:38 En nŠ omtrent tien dae het die HERE Nabal getref, sodat hy gesterf het.
1 SAM 25:39 Toe Dawid hoor dat Nabal dood was, sÍ hy: GeseŽnd is die HERE wat die regsaak, in die smaad my aangedoen, teen Nabal verdedig het en sy kneg teruggehou het van die kwaad, terwyl die HERE die kwaad van Nabal op sy eie hoof laat neerkom het. En Dawid het by AbŪgail aansoek laat doen om haar vir hom as vrou te neem.
1 SAM 25:40 Toe het die dienaars van Dawid by AbŪgail gekom in Karmel en met haar gespreek en gesÍ: Dawid stuur ons na u om u vir hom as vrou te neem.
1 SAM 25:41 En sy het opgestaan en met haar aangesig na die aarde gebuig en gesÍ: Hier is u dienares as slavin om die voete van my heer se dienaars te was.
1 SAM 25:42 AbŪgail maak toe gou klaar, en sy het op die esel gery met haar vyf diensmeisies wat op haar voetspoor volg, en agter die boodskappers van Dawid aangegaan. En sy het sy vrou geword.
1 SAM 25:43 Dawid het ook AhŪnoam uit JŪsreŽl geneem, sodat hulle altwee sy vroue geword het.
1 SAM 25:44 Maar Saul het sy dogter Migal, die vrou van Dawid, gegee aan Palti, die seun van Lais, wat uit Gallim was.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500