South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 26:1 En die Sifiete het by Saul in Gbea gekom en ges: Steek Dawid hom nie weg op die heuwel Hagla vooraan die wildernis nie?
1 SAM 26:2 Toe het Saul hom klaargemaak en afgetrek na die woestyn Sif, en met hom saam drie duisend man, uitgesoektes uit Israel, om Dawid te soek in die woestyn Sif.
1 SAM 26:3 En Saul het laer opgeslaan op die heuwel Hagla wat vooraan die wildernis langs die pad l, terwyl Dawid in die woestyn gebly het. Maar toe hy sien dat Saul agter hom aankom die woestyn in--
1 SAM 26:4 want Dawid het verkenners uitgestuur en verneem dat Saul verseker aankom--
1 SAM 26:5 maak Dawid hom klaar en gaan na die plek waar Saul in die laer staan; en Dawid het die plek bekyk waar Saul gaan slaap het saam met Abner, die seun van Ner, sy lerowerste; Saul het naamlik geslaap in die wa-laer, terwyl die manskappe rondom hom in die laer was.
1 SAM 26:6 En Dawid het begin spreek met Ahimleg, die Hetiet, en met Absai, die seun van Serja, die broer van Joab, en ges: Wie sal met my saam afgaan na Saul, na die laer toe? En Absai s: Ek sal met u saam afgaan.
1 SAM 26:7 Toe Dawid met Absai in die nag by die manskappe kom, l Saul daar en slaap in die wa-laer met sy spies aan sy koppenent in die grond gesteek, terwyl Abner en die manskappe rondom hom l.
1 SAM 26:8 En Absai s vir Dawid: Vandag het God u vyand in u hand oorgelewer; laat ek hom tog nou met sy spies in een slag teen die grond vassteek sonder om dit 'n tweede keer te doen.
1 SAM 26:9 Maar Dawid s vir Absai: Bring hom nie om nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfde van die HERE en bly ongestraf?
1 SAM 26:10 Verder s Dawid: So waar as die HERE leef, sekerlik sal die HERE hom slaan, f sy dag sal kom dat hy sterwe, f hy sal aftrek in die geveg en omkom!
1 SAM 26:11 Mag die HERE my bewaar dat ek my hand aan die gesalfde van die HERE sou slaan! Maar neem nou tog die spies wat aan sy koppenent is, en die waterkruik, en laat ons weggaan.
1 SAM 26:12 Toe neem Dawid die spies en die waterkruik van Saul se koppenent weg, en hulle het heengegaan sonder dat iemand dit sien of merk of wakker word; want hulle was almal aan die slaap, omdat 'n diepe slaap van die HERE op hulle geval het.
1 SAM 26:13 En Dawid het deurgegaan na die oorkant en in die verte op die top van die berg gaan staan--die ruimte tussen hulle was groot--
1 SAM 26:14 en Dawid het geroep na die manskappe en na Abner, die seun van Ner, en gevra: Antwoord jy nie, Abner? Toe antwoord Abner en s: Wie is jy wat na die koning roep?
1 SAM 26:15 En Dawid vra vir Abner: Jy is tog 'n man, en wie is soos jy in Israel? Waarom het jy dan nie by jou heer die koning wag gehou nie? Want een uit die volk het ingekom om die koning, jou heer, om te bring.
1 SAM 26:16 Hierdie ding is nie goed wat jy gedoen het nie! So waar as die HERE leef, voorwaar, julle verdien die dood, omdat julle nie wag gehou het oor julle heer, oor die gesalfde van die HERE nie. En kyk nou, waar is die spies van die koning en die waterkruik wat aan sy koppenent was!
1 SAM 26:17 Toe herken Saul die stem van Dawid en vra: Is dit jou stem daar, my seun Dawid? En Dawid s: My stem, my heer die koning!
1 SAM 26:18 Verder s hy: Waarom agtervolg my heer sy dienaar tog? Want wat het ek gedoen? Of watter kwaad is daar by my?
1 SAM 26:19 Laat my heer die koning dan nou luister na die woorde van sy dienaar: As die HERE u teen my aanhits, bied Hom dan 'n spysoffer aan; maar as dit mensekinders is--vervloek is hulle voor die aangesig van die HERE, omdat hulle my vandag verdrywe, sodat ek my nie kan aansluit by die erfdeel van die HERE nie deurdat hulle s: Gaan weg, dien ander gode!
1 SAM 26:20 Laat my bloed dan nou nie op die aarde val ver van die aangesig van die HERE nie, want die koning van Israel het uitgetrek om een enkele vlooi te soek, soos 'n man 'n patrys op die berge agtervolg.
1 SAM 26:21 Toe s Saul: Ek het gesondig; kom terug, my seun Dawid, want ek sal jou geen kwaad meer doen nie, omdat my lewe vandag kosbaar was in jou o; kyk, ek het dwaas gehandel en my grootliks misgaan.
1 SAM 26:22 En Dawid antwoord en s: Hier is die spies van die koning; laat dan een van die jongmanne deurkom om dit te haal.
1 SAM 26:23 Die HERE tog vergeld aan elkeen sy regverdigheid en sy getrouheid--die HERE het u vandag in my hand gegee, maar ek wou nie my hand teen die gesalfde van die HERE uitsteek nie.
1 SAM 26:24 En kyk, soos vandag u lewe in my o kosbaar was, mag so my lewe in die o van die HERE kosbaar wees, en mag Hy my red uit elke benoudheid.
1 SAM 26:25 Hierop s Saul vir Dawid: Gesend is jy, my seun Dawid! Jy sal groot dinge doen en sekerlik die oorhand kry. Daarop het Dawid verder gegaan, en Saul het na sy woonplek teruggekeer.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500