South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 28:1 En toe die Filistyne in di dae hulle ler versamel vir oorlog om teen Israel te veg, s Agis vir Dawid: Jy moet goed verstaan dat jy met my saam in die ler moet uittrek, jy en jou manne.
1 SAM 28:2 Daarop s Dawid vir Agis: Goed, u weet wel wat u dienaar moet doen. En Agis s vir Dawid: Goed, ek sal jou vir altyd aanstel as my lyfwag.
1 SAM 28:3 En Samuel het gesterwe, en hulle het oor hom gerouklaag, die hele Israel, en hom begrawe in Rama, naamlik in sy stad. En Saul het die dodebesweerders en die waarsers uit die land verwyder.
1 SAM 28:4 Daarop het die Filistyne bymekaargekom en ingetrek en laer opgeslaan in Sunem. En Saul het die hele Israel versamel, en hulle het laer opgeslaan op Gilba.
1 SAM 28:5 Toe Saul die ler van die Filistyne sien, het hy bevrees geword, en sy hart het baie gebewe.
1 SAM 28:6 En Saul het die HERE geraadpleeg, maar die HERE het hom nie geantwoord nie--nie deur drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie.
1 SAM 28:7 En Saul s aan sy dienaars: Soek julle vir my 'n vrou wat 'n dodebesweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg. En sy dienaars s vir hom: Daar is 'n vrou, 'n dodebesweerster, in Endor.
1 SAM 28:8 Daarop het Saul hom onkenbaar gemaak en ander klere aangetrek en weggegaan, hy en twee manne saam met hom. En toe hulle in die nag by die vrou aankom, s hy: Voorspel tog vir my deur die gees van 'n afgestorwene en laat vir my opkom die een wat ek jou sal noem.
1 SAM 28:9 Maar die vrou s vir hom: Jy weet tog self wat Saul gedoen het; hoe hy die dodebesweerders en waarsers uit die land uitgeroei het. Waarom stel jy dan 'n val vir my op om my dood te maak?
1 SAM 28:10 Toe sweer Saul vir haar by die HERE en s: So waar as die HERE leef, geen straf sal jou ter wille hiervan tref nie!
1 SAM 28:11 En die vrou vra: Wie moet ek vir jou laat opkom? En hy s: Laat Samuel vir my opkom.
1 SAM 28:12 Maar toe die vrou Samuel sien, skreeu sy hardop, en die vrou het met Saul gespreek en ges: Waarom het u my bedrieg? Want u is Saul self.
1 SAM 28:13 En die koning antwoord haar: Wees nie bevrees nie; maar wat sien jy? En die vrou s vir Saul: Ek sien 'n bonatuurlike wese uit die aarde opkom.
1 SAM 28:14 Hy vra haar toe: Hoe is sy voorkoms? En sy antwoord: 'n Ou man kom op met 'n mantel om. Toe Saul begryp dat dit Samuel is, buig hy met sy aangesig na die aarde toe en val neer.
1 SAM 28:15 En Samuel s vir Saul: Waarom verontrus jy my deur my te laat opkom? En Saul antwoord: Ek is baie benoud, want die Filistyne voer teen my oorlog, en God het van my gewyk en antwoord my nie langer deur die diens van die profete en ook nie deur drome nie; daarom het ek u geroep om my bekend te maak wat ek moet doen.
1 SAM 28:16 En Samuel s: Maar waarom raadpleeg jy my terwyl die HERE van jou gewyk en jou vyand geword het?
1 SAM 28:17 Die HERE het dan vir Homself gedoen soos Hy deur my diens gespreek het, en die HERE het die koningskap uit jou hand geskeur en dit aan jou naaste, aan Dawid, gegee.
1 SAM 28:18 Omdat jy nie na die stem van die HERE geluister en die gloed van sy toorn teen Amalek nie uitgevoer het nie, daarom het die HERE jou vandag hierdie ding aangedoen.
1 SAM 28:19 En die HERE sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee, en mre sal jy met jou seuns by my wees; ook die ler van Israel sal die HERE in die hand van die Filistyne gee.
1 SAM 28:20 En Saul het plotseling in sy volle lengte op die grond geval en baie bevrees geword deur die woorde van Samuel; buitendien was daar geen krag in hom nie, want hy het die hele dag en die hele nag geen brood geet nie.
1 SAM 28:21 Daarop gaan die vrou na Saul; en toe sy sien dat hy baie verskrik was, s sy vir hom: Kyk, u dienares het na u geluister en my lewe gewaag en na u woorde geluister wat u tot my gespreek het.
1 SAM 28:22 En nou moet u self tog luister na u dienares, en laat ek u 'n stukkie brood voorsit, en eet, dat daar krag in u kan wees as u verder gaan.
1 SAM 28:23 Maar hy het geweier en ges: Ek wil nie eet nie. Maar toe sy dienaars en die vrou ook by hom aandring, het hy na hulle geluister en opgestaan van die grond af en op die bed gaan sit.
1 SAM 28:24 En die vrou het 'n kalf in die stal by die huis gehad en dit gou geslag, en sy het meel geneem en geknie en daar ongesuurde koeke van gebak.
1 SAM 28:25 Toe het sy dit aangebring voor Saul en voor sy dienaars, en hulle het geet en opgestaan en dieselfde nag weggegaan.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500