South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

1 Samuel 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1 SAM 30:1 En toe Dawid met sy manne die derde dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die Suidland en in Siklag, en hulle het Siklag verslaan en dit met vuur verbrand.
1 SAM 30:2 En hulle het die vroue en almal wat daarin was, gevange weggevoer, van die kleinste af tot die grootste toe; hulle het niemand gedood nie, maar hulle weggevoer en verder gegaan.
1 SAM 30:3 Toe Dawid met sy manne die stad inkom, lÍ dit daar met vuur verbrand, en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer.
1 SAM 30:4 Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie.
1 SAM 30:5 Ook Dawid se twee vroue, AhŪnoam uit JŪsreŽl, en AbŪgail, die vrou van Nabal, die Karmeliet, was as gevangenes weggevoer.
1 SAM 30:6 En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig; want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters; maar Dawid het homself versterk in die HERE sy God.
1 SAM 30:7 En Dawid sÍ vir Abjatar, die priester, die seun van Ahimťleg: Bring tog die skouerkleed vir my hier. Daarop het Abjatar die skouerkleed na Dawid gebring.
1 SAM 30:8 En Dawid het die HERE geraadpleeg en gesÍ: Sal ek hierdie bende agternajaag? Sal ek dit inhaal? En Hy sÍ vir hom: Agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred.
1 SAM 30:9 Daarop het Dawid weggetrek, hy met die ses honderd man wat by hom was; en toe hulle by die spruit Besor kom, het die origes agtergebly.
1 SAM 30:10 Dawid het naamlik agtervolg, hy met vier honderd man, terwyl twee honderd man agtergebly het wat te moeg was om die spruit Besor deur te trek.
1 SAM 30:11 Toe vind hulle in die veld 'n Egiptenaar wat hulle na Dawid bring, en hulle gee hom brood om te eet en water om te drink.
1 SAM 30:12 Daarby gee hulle hom 'n stuk vyekoek en twee rosynekoeke. En toe hy geŽet het, het hy weer bygekom; want hy het drie dae en drie nagte geen brood geŽet of water gedrink nie.
1 SAM 30:13 En Dawid vra hom: Aan wie behoort jy? En waar kom jy vandaan? En hy sÍ: Ek is 'n Egiptiese seun, die slaaf van 'n Amalekitiese man, en my heer het my laat agterbly, omdat ek drie dae gelede siek geword het.
1 SAM 30:14 Ons het 'n inval gedoen in die Suidland van die KretiŽrs en in diť van Juda en in die Suidland van Kaleb, en Siklag met vuur verbrand.
1 SAM 30:15 En Dawid vra hom: Sal jy my afbring na hierdie bende? En hy sÍ: Sweer vir my by God dat u my nie sal doodmaak en my nie sal uitlewer in die hand van my heer nie; dan sal ek u afbring na hierdie bende.
1 SAM 30:16 En toe hy hom afgebring het, lÍ hulle daar verstrooid oor die oppervlakte van die hele land, besig om te eet en te drink en fees te vier met die ganse groot buit wat hulle uit die land van die Filistyne en uit die land Juda saamgeneem het.
1 SAM 30:17 En Dawid het hulle verslaan van die aandskemering af tot die aand van die volgende dag, sodat niemand van hulle vrygeraak het nie, behalwe vier honderd jongmanne wat op kamele gespring en gevlug het.
1 SAM 30:18 So het Dawid dan alles gered wat die Amalekiete saamgeneem het; ook sy twee vroue het Dawid bevry.
1 SAM 30:19 Niks van hulle is vermis nie--klein of groot, seuns of dogters, of iets van die buit, niks van alles wat hulle vir hul saamgeneem het nie; Dawid het alles teruggebring.
1 SAM 30:20 En Dawid het al die kleinvee en beeste afgeneem. Hulle het hul voor die ander vee gedrywe en gesÍ: Dit is Dawid se buit.
1 SAM 30:21 Toe Dawid by die twee honderd man kom wat te moeg was om agter Dawid aan te gaan en wat hulle by die spruit Besor laat bly het, trek hulle uit, Dawid en die manskappe wat by hom was, tegemoet; en Dawid het met die manskappe nader gekom en hulle na die welstand gevra.
1 SAM 30:22 Daarop het al die slegte mense en die deugniete uit die manne wat met Dawid saamgegaan het, begin sÍ: Omdat hulle nie met ons saamgegaan het nie, sal ons hulle nie van die buit wat ons afgeneem het, gee nie; maar hulle kan elkeen sy vrou en sy kinders saamneem en weggaan.
1 SAM 30:23 Maar Dawid het gesÍ: Julle mag nie so maak nie, my broers, met wat die HERE ons gegee het, en Hy het ons bewaar en die bende wat ons oorval het, in ons hand gegee.
1 SAM 30:24 En wie sou in hierdie saak na julle luister? Want soos die deel van die wat in die geveg aftrek, so is ook die deel van die wat by die pakgoed bly; gelykop moet hulle deel.
1 SAM 30:25 So is dit dan van diť dag af en verder gewees; ja, hy het dit as 'n insetting en 'n verordening vir Israel vasgestel tot vandag toe.
1 SAM 30:26 Toe Dawid dan in Siklag aankom, het hy van die buit aan die oudstes van Juda, sy stamgenote, gestuur en gesÍ: Hier is 'n geskenk vir julle uit die buit van die vyande van die HERE:
1 SAM 30:27 aan diť in Bet-el en aan diť in Ramot in die Suidland en aan diť in Jattir
1 SAM 30:28 en aan diť in AroŽr en aan diť in Sifmot en aan diť in Estemůa
1 SAM 30:29 en aan diť in Ragal en aan diť in die stede van die JeragmeŽliete en aan diť in die stede van die Keniete
1 SAM 30:30 en aan diť in Horma en aan diť in Bor-Asan en aan diť in Atag
1 SAM 30:31 en aan diť in Hebron en aan al die plekke waar Dawid, hy en sy manne, rondgetrek het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500