South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Konings 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2 KON 10:1 En Agab het sewentig seuns gehad in SamarŪa. Toe skryf Jehu 'n brief, en hy stuur dit na SamarŪa aan die owerstes van JŪsreŽl, die oudstes, en aan die opvoeders van die seuns van Agab, en sÍ:
2 KON 10:2 As hierdie brief dan nou by julle kom, terwyl die seuns van jul heer by julle is, en die strydwaens en die perde by julle is, en 'n versterkte stad en wapens,
2 KON 10:3 kyk dan uit na die beste en betroubaarste van die seuns van julle heer, en sit hom op die troon van sy vader en veg vir die huis van julle heer.
2 KON 10:4 Maar hulle het vreeslik bang geword en gesÍ: Kyk, twee konings het nie voor hom standgehou nie; hoe sou ons dan kan standhou?
2 KON 10:5 Toe laat die owerste oor die paleis en die owerste oor die stad en die oudstes en die opvoeders aan Jehu dŪt weet: Ons is u dienaars, en alles wat u ons beveel, sal ons doen; ons sal niemand koning maak nie; doen wat goed is in u oŽ.
2 KON 10:6 Daarop het hy vir die tweede maal 'n brief aan hulle geskrywe en gesÍ: As julle vir my is en my gehoorsaam wil wees, neem dan die hoofde van die manne, die seuns van julle heer, en kom mŰre omtrent sulke tyd na my in JŪsreŽl; want die seuns van die koning, sewentig man, was by die grotes van die stad wat hulle grootgemaak het.
2 KON 10:7 En toe die brief by hulle kom, het hulle die seuns van die koning geneem en hulle gedood, sewentig man, en hulle hoofde in mandjies gesit en aan hom na JŪsreŽl gestuur.
2 KON 10:8 En toe die boodskapper kom en hom berig bring en sÍ: Hulle het die hoofde van die koning se seuns gebring, sÍ hy: Sit hulle in twee hope neer by die ingang van die poort tot mŰre toe.
2 KON 10:9 En in die mŰre het hy uitgegaan en gaan staan en aan die hele volk gesÍ: Julle is onskuldig. Kyk, ťk het 'n sameswering gesmee teen my heer en hom vermoor, maar wie het al hierdie manne doodgeslaan?
2 KON 10:10 Erken dan dat niks onvervuld bly van die woord van die HERE wat die HERE gespreek het teen die huis van Agab nie--die HERE het gedoen wat Hy deur die diens van sy kneg ElŪa gespreek het.
2 KON 10:11 Toe slaan Jehu almal dood van die huis van Agab wat in JŪsreŽl oor was, en al sy grotes en sy vertroudes en sy priesters, totdat daar niemand van hom oor was wat vrygeraak het nie.
2 KON 10:12 En hy het hom gereedgemaak en gegaan en na SamarŪa getrek. Terwyl hy op pad by Bet-Eked van die herders was
2 KON 10:13 en Jehu die broers van AhŠsia, die koning van Juda, aantref, sÍ hy: Wie is julle? En hulle antwoord: Ons is die broers van AhŠsia, en ons het afgekom om die seuns van die koning en die seuns van die gebiedster te groet.
2 KON 10:14 En hy sÍ: Gryp hulle lewendig! En hulle het hul lewendig gegryp en gedood by die put van Bet-Eked, twee en veertig man; en hy het niemand van hulle laat oorbly nie.
2 KON 10:15 En vandaar het hy gegaan en Jůnadab, die seun van Regab, gevind wat hom tegemoetkom. En hy groet hom en sÍ vir hom: Is jou hart reg soos my hart met jou hart is? En Jůnadab antwoord: Ja. So ja, gee jou hand, sÍ Jehu. Toe gee hy sy hand; en hy het hom by hom op die wa laat klim
2 KON 10:16 en gesÍ: Gaan saam met my en aanskou met welgevalle my ywer vir die HERE. En hulle het hom op sy wa laat ry.
2 KON 10:17 En toe hy in SamarŪa aankom, het hy almal omgebring wat van Agab in SamarŪa oor was, totdat hy hom verdelg het volgens die woord van die HERE wat Hy tot ElŪa gespreek het.
2 KON 10:18 En Jehu het die hele volk bymekaar laat kom en vir hulle gesÍ: Agab het Bašl 'n bietjie gedien; Jehu sal hom baie dien.
2 KON 10:19 Roep dan nou al die profete van Bašl, al sy dienaars en al sy priesters na my toe; niemand moet gemis word nie, want ek het 'n groot offer aan Bašl. Elkeen wat gemis word, sal nie leef nie. Maar Jehu het dit met lis gedoen om die dienaars van Bašl te kan vernietig.
2 KON 10:20 Verder sÍ Jehu: Heilig 'n feestyd vir Bašl; en hulle het dit uitgeroep.
2 KON 10:21 Jehu het ook deur die hele Israel gestuur; en al die dienaars van Bašl het gekom--sodat daar niemand oor was wat nie gekom het nie--en in die tempel van Bašl ingegaan, sodat die tempel van Bašl vol was van end tot end.
2 KON 10:22 En hy sÍ aan die een wat oor die klerekamer was: Bring klere uit vir al die dienaars van Bašl. En hy het vir hulle klere uitgebring.
2 KON 10:23 Daarop gaan Jehu saam met Jůnadab, die seun van Regab, in die tempel van Bašl in en sÍ aan die dienaars van Bašl: Ondersoek en kyk of nie miskien van die dienaars van die HERE hier by julle is nie, net die dienaars van Bašl alleen.
2 KON 10:24 En hulle het ingegaan om slagoffers en brandoffers toe te berei; maar Jehu het vir hom buitekant tagtig man opgestel en gesÍ: Hy wat een van die manne wat ek in julle hande lewer, laat vryraak, sy lewe sal in die plek van diť se lewe wees.
2 KON 10:25 En toe hy gereed was met die aanbieding van die brandoffer, sÍ Jehu aan die hardlopers en die adjudante: Kom in, slaan hulle dood, laat niemand uitkom nie! En hulle het hul met die skerpte van die swaard doodgeslaan, en die hardlopers en die adjudante het hulle uitgegooi en na die stadsdeel van die Bašlstempel gegaan.
2 KON 10:26 En hulle het die pilare van die Bašlstempel uitgebring en dit verbrand
2 KON 10:27 en die klippilaar van Bašl afgebreek en Bašl se tempel afgebreek en daar gemakhuisies van gemaak, tot vandag toe.
2 KON 10:28 So het Jehu dan Bašl uit Israel uit verdelg.
2 KON 10:29 Maar die sondes van Jerůbeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het--daar het Jehu nie van afgewyk nie, van die goue kalwers wat in Bet-el en in Dan was.
2 KON 10:30 Toe sÍ die HERE vir Jehu: Omdat jy goed gehandel het deur te doen wat reg is in my oŽ--volgens alles wat in my hart was, aan die huis van Agab gedoen het--sal jou seuns tot in die vierde geslag op die troon van Israel sit.
2 KON 10:31 Maar Jehu het nie sorgvuldig in die wet van die HERE, die God van Israel, met sy hele hart gewandel nie; hy het nie afgewyk van die sondes van Jerůbeam wat Israel laat sondig het nie.
2 KON 10:32 In diť dae het die HERE Israel begin inkort, en HŠsael het hulle in die hele gebied van Israel verslaan:
2 KON 10:33 van die Jordaan af na die ooste toe, die hele land GŪlead, die Gadiete en die Rubeniete en die Manassiete, van AroŽr af wat aan die Arnonrivier lÍ, GŪlead sowel as Basan.
2 KON 10:34 En die verdere geskiedenis van Jehu en alles wat hy gedoen het, en al sy magtige dade, is dit nie beskrywe in die Kroniekboek van die konings van Israel nie?
2 KON 10:35 En Jehu het ontslaap met sy vaders en is begrawe in SamarŪa, en sy seun Jůahas het in sy plek koning geword.
2 KON 10:36 En die dae wat Jehu oor Israel in SamarŪa geregeer het, was agt en twintig jaar.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500