South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Konings 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2 KON 17:1 In die twaalfde jaar van Agas, die koning van Juda, het Hosťa, die seun van Ela, in SamarŪa oor Israel koning geword--nege jaar lank.
2 KON 17:2 En hy het gedoen wat verkeerd was in die oŽ van die HERE, maar nie soos die konings van Israel wat voor hom was nie.
2 KON 17:3 Teen hom het Salmanťser, die koning van AssiriŽ, opgetrek, en Hosťa het sy dienaar geword en aan hom belasting betaal.
2 KON 17:4 Maar die koning van AssiriŽ het by Hosťa 'n sameswering ontdek, dat hy boodskappers gestuur het na So, die koning van Egipte, en nie aan die koning van AssiriŽ belasting betaal het soos jaar vir jaar nie; daarom het die koning van AssiriŽ hom opgesluit en hom in die gevangenis laat bind.
2 KON 17:5 En die koning van AssiriŽ het opgetrek deur die hele land en opgetrek na SamarŪa en dit drie jaar lank beleŽr.
2 KON 17:6 In die negende jaar van Hosťa het die koning van AssiriŽ SamarŪa ingeneem en Israel in ballingskap weggevoer na AssiriŽ en hulle laat woon in Halag en aan die Habor, die rivier van Gosan, en in die stede van MediŽ.
2 KON 17:7 Want die kinders van Israel het gesondig teen die HERE hulle God wat hulle uit Egipteland onder die hand van Farao uit, die koning van Egipte, laat optrek het; en hulle het ander gode gevrees
2 KON 17:8 en gewandel volgens die insettinge van die nasies wat die HERE voor die kinders van Israel uit verdryf het, en van die konings van Israel wat dit bewerk het.
2 KON 17:9 En die kinders van Israel het heimlik volbring wat nie reg was teenoor die HERE hulle God nie; en hulle het vir hul hoogtes gebou in al hulle stede, van wagtoring af tot versterkte stad.
2 KON 17:10 En hulle het vir hul klippilare en heilige boomstamme opgerig op elke hoŽ heuwel en onder elke groen boom.
2 KON 17:11 En hulle het daar offerrook laat opgaan, op al die hoogtes, soos die nasies wat die HERE voor hulle uit weggevoer het, en verkeerde dinge gedoen om die HERE te terg.
2 KON 17:12 En hulle het die drekgode gedien waarvan die HERE vir hulle gesÍ het: Julle mag dit nie doen nie.
2 KON 17:13 En die HERE het Israel en Juda gewaarsku deur die diens van elke profeet en elke siener en gesÍ: Bekeer julle van jul verkeerde weŽ en onderhou my gebooie, my insettinge, volgens die hele wet wat Ek julle vaders beveel het, en wat Ek deur die diens van my diensknegte, die profete, vir julle gestuur het.
2 KON 17:14 Maar hulle het nie geluister nie en hul nek verhard soos die nek van hul vaders wat nie op die HERE hulle God vertrou het nie.
2 KON 17:15 En hulle het sy insettinge en sy verbond verwerp wat Hy met hulle vaders gesluit het, en sy getuienisse waarmee Hy hulle gewaarsku het, en agter nietige afgode aan geloop en self nietig geword, en agter die nasies aan wat rondom hulle was, van wie die HERE hulle beveel het om nie soos hulle te maak nie.
2 KON 17:16 En hulle het al die gebooie van die HERE hulle God verlaat en vir hulle gegote beelde, twee kalwers, gemaak, ja, 'n heilige boomstam gemaak en gebuig voor die hele leŽr van die hemel en Bašl gedien.
2 KON 17:17 En hulle het hul seuns en hul dogters deur die vuur laat deurgaan en met waarsÍery omgegaan en voortekens verklaar en hulleself verkoop om te doen wat verkeerd was in die oŽ van die HERE, om Hom te terg.
2 KON 17:18 So het die HERE dan baie toornig op Israel geword, sodat Hy hulle van sy aangesig verwyder het; niks het oorgebly nie as net die stam van Juda alleen.
2 KON 17:19 Selfs Juda het die gebooie van die HERE hulle God nie gehou nie, maar gewandel in die insettinge van Israel wat hulle gemaak het.
2 KON 17:20 Daarom het die HERE die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van rowers oorgegee totdat Hy hulle van sy aangesig weggewerp het.
2 KON 17:21 Want Hy het Israel van die huis van Dawid afgeskeur, en hulle het Jerůbeam, die seun van Nebat, koning gemaak; en Jerůbeam het Israel agter die HERE weggetrek en hulle 'n groot sonde laat doen.
2 KON 17:22 En die kinders van Israel het gewandel in al die sondes van Jerůbeam wat hy gedoen het, hulle het daar nie van afgewyk nie;
2 KON 17:23 totdat die HERE Israel van sy aangesig verwyder het soos Hy gespreek het deur al sy diensknegte, die profete; en Israel is in ballingskap uit sy land weggevoer na AssiriŽ, tot vandag toe.
2 KON 17:24 En die koning van AssiriŽ het uit Babel en uit Kuta en uit Awa en uit Hamat en SefarvŠim mense ingevoer en laat woon in die stede van SamarŪa, in die plek van die kinders van Israel: hulle het SamarŪa in besit geneem en in sy stede gaan woon.
2 KON 17:25 En in die begin van hulle vestiging daar het hulle die HERE nie gevrees nie. Toe stuur die HERE leeus onder hulle, en diť het onder hulle sommige gedood.
2 KON 17:26 Daarna het hulle aan die koning van AssiriŽ gesÍ: Die nasies wat u weggevoer en in die stede van SamarŪa laat woon het, ken nie die verpligting teenoor die God van die land nie; daarom het Hy leeus onder hulle gestuur, en kyk, diť maak hulle dood, omdat hulle die verpligting teenoor die God van die land nie ken nie.
2 KON 17:27 Toe gee die koning van AssiriŽ bevel en sÍ: Bring een van die priesters daarheen wat julle daarvandaan weggevoer het, dat hulle daar kan gaan woon en dat hy hulle die verpligting teenoor die God van die land kan leer.
2 KON 17:28 En een van die priesters wat uit SamarŪa weggevoer is, het gekom en hom in Bet-el gevestig en hulle geleer hoe hulle die HERE moet vrees.
2 KON 17:29 Maar hulle het, elke nasie, sy eie god gemaak en in die tempels van die hoogtes opgestel wat die Samaritane gebou het; elke nasie in hul stede waarin hulle woonagtig was:
2 KON 17:30 die manne van Babel het Sukkot-Benot gemaak, en die manne van Kut het Nergal gemaak, en die manne van Hamat het AsŪma gemaak,
2 KON 17:31 en die Awiete het Nibhas en Tartak gemaak. En die Sefarviete het hulle seuns vir Adrammťleg en Anammťleg, die gode van SefarvŠim, in die vuur verbrand.
2 KON 17:32 Hulle het die HERE ook gevrees en vir hulle priesters van die hoogtes uit al hul stande aangestel, wat vir hulle in die tempels van die hoogtes diens doen.
2 KON 17:33 Hulle het die HERE gevrees en hulle eie gode gedien volgens die gebruik van die nasies waar hulle vandaan weggevoer is.
2 KON 17:34 Tot vandag toe handel hulle volgens die vroeŽre gebruike: hulle vrees die HERE nie, en handel ook nie volgens hulle insettinge en volgens hulle gebruike nie, of volgens die wet en volgens die gebod wat die HERE die kinders van Jakob beveel het, aan wie Hy die naam Israel gegee het.
2 KON 17:35 Tog het die HERE met hulle 'n verbond gesluit en hulle bevel gegee en gesÍ: Julle mag geen ander gode vrees of julle voor hulle neerbuig of hulle dien of aan hulle offer nie.
2 KON 17:36 Maar die HERE wat julle uit Egipteland laat optrek het met groot krag en met 'n uitgestrekte arm, Hom moet julle vrees en voor Hom buig en aan Hom offer.
2 KON 17:37 En die insettinge en die verordeninge en die wet en die gebod wat Hy julle voorgeskrywe het, moet julle altyd sorgvuldig onderhou, maar ander gode mag julle nie vrees nie.
2 KON 17:38 En die verbond wat Ek met julle gesluit het, mag julle nie vergeet nie, en julle mag ander gode nie vrees nie.
2 KON 17:39 Maar die HERE julle God moet julle vrees, en Hy sal julle verlos uit die hand van al julle vyande.
2 KON 17:40 Hulle het egter nie geluister nie en volgens hul vroeŽr gebruik gehandel.
2 KON 17:41 So het hierdie nasies dan die HERE gevrees en hulle gesnede beelde gedien; ook hulle kinders en hulle kindskinders doen soos hulle vaders gedoen het, tot vandag toe.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500