South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Konings 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2 KON 9:1 Toe roep die profeet Elsa een van die profete-seuns en s vir hom: Gord jou heupe en neem hierdie kruik met olie in jou hand en gaan na Ramot in Glead.
2 KON 9:2 As jy daar kom, kyk dan waar Jehu, die seun van Jsafat, die seun van Nimsi, is; en gaan in en laat hom opstaan onder sy broers uit en bring hom in 'n binnekamer;
2 KON 9:3 neem dan die kruik met olie en giet dit op sy hoof uit en s: So spreek die HERE: Ek salf jou tot koning oor Israel. Maak dan die deur oop en vlug en vertoef nie.
2 KON 9:4 En die jongman, die dienaar van die profeet, het gegaan na Ramot in Glead.
2 KON 9:5 Toe hy aankom, het die owerstes van die ler juis daar gesit; en hy s: Ek het 'n woord vir u, owerste. En Jehu vra: Vir wie van ons almal? En hy antwoord: Vir u, owerste!
2 KON 9:6 En hy het opgestaan en in die huis ingegaan. Toe giet hy die olie op sy hoof uit en s vir hom: So spreek die HERE, die God van Israel: Ek salf jou as koning oor die volk van die HERE, oor Israel.
2 KON 9:7 En jy sal die huis van Agab, jou heer, verwoes, sodat Ek die bloed van my knegte, die profete, en die bloed van al die knegte van die HERE op Isbel kan wreek;
2 KON 9:8 en die hele huis van Agab sal omkom, en Ek sal van Agab uitroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering.
2 KON 9:9 Want Ek sal die huis van Agab maak soos die huis van Jerbeam, die seun van Nebat, en soos die huis van Basa, die seun van Aha.
2 KON 9:10 En die honde sal Isbel eet op die dorpsgrond van Jsrel, en daar sal niemand wees wat haar begrawe nie. Daarna het hy die deur oopgemaak en gevlug.
2 KON 9:11 Daarop gaan Jehu uit na die dienaars van sy heer, en hulle s vir hom: Gaan dit goed? Waarom het hierdie kranksinnige by u gekom? En hy antwoord hulle: Julle self ken die man en sy gepraat.
2 KON 9:12 Maar hulle s: Leuens! Vertel ons tog. En hy antwoord: So en so het hy met my gespreek en ges: So spreek die HERE: Ek salf jou as koning oor Israel.
2 KON 9:13 Toe neem hulle gou elkeen sy kleed en l dit onder hom somaar op die trappe neer; en hulle blaas op die ramshoring en s: Jehu is koning!
2 KON 9:14 Daarop het Jehu, die seun van Jsafat, die seun van Nimsi, 'n sameswering gesmee teen Joram. En Joram was besig om by Ramot in Glead wag te hou, hy en die hele Israel, teen Hsael, die koning van Aram.
2 KON 9:15 Intussen het koning Joram teruggegaan om hom in Jsrel te laat genees van die wonde wat die Aramers hom toegebring het in die oorlog teen Hsael, die koning van Aram. En Jehu het ges: As julle dit goedvind, laat geen vlugteling uit die stad uitgaan om dit in Jsrel te gaan vertel nie.
2 KON 9:16 Toe klim Jehu op die strydwa en trek na Jsrel, want Joram het daar gel; en Ahsia, die koning van Juda, het afgekom om Joram te besoek.
2 KON 9:17 En terwyl die wag op die toring in Jsrel staan, sien hy die skare van Jehu, terwyl hy aankom, en s: Ek sien 'n skare. Toe s Joram: Neem 'n ruiter en stuur hulle tegemoet, en laat hom vra: Is dit vrede?
2 KON 9:18 En die perderuiter het hom tegemoetgegaan en ges: So vra die koning: Is dit vrede? Maar Jehu antwoord: Wat het jy met die vrede te doen? Volg my! En die wag het dit te kenne gegee en ges: Die boodskapper het tot by hulle gekom, maar hy kom nie terug nie.
2 KON 9:19 Daarop stuur hy 'n ander perderuiter; en toe di by hulle kom, s hy: So vra die koning: Is dit vrede? Maar Jehu antwoord: Wat het jy met die vrede te doen? Volg my!
2 KON 9:20 En die wag het dit te kenne gegee en ges: Hy het tot by hulle gekom, maar hy kom nie terug nie. Maar die drywe is soos die drywe van Jehu, die seun van Nimsi, want hy dryf soos 'n kranksinnige.
2 KON 9:21 Toe s Joram: Span in. En hulle het sy wa ingespan; en Joram, die koning van Israel, het uitgetrek, en Ahsia, die koning van Juda, elkeen op sy wa--hulle het uitgetrek Jehu tegemoet en hom aangetref op die stuk grond van Nabot, die Jisreliet.
2 KON 9:22 En net toe Joram Jehu sien, s hy: Is dit vrede, Jehu? Maar hy antwoord: Wat? Vrede, solank as die hoererye van jou moeder Isbel en haar towerye so baie is?
2 KON 9:23 Toe ruk Joram om en vlug en s vir Ahsia: Verraad, Ahsia!
2 KON 9:24 Maar Jehu het die boog gespan en Joram tussen sy arms geskiet, sodat die pyl deur sy hart uitgegaan en hy in sy wa inmekaargesak het.
2 KON 9:25 Daarop s hy aan sy adjudant Bidkar: Tel op, gooi hom op die stuk grond van Nabot, die Jisreliet; want onthou hoe ek en jy saam langs mekaar agter sy vader Agab gery het en die HERE oor hom hierdie uitspraak gegee het:
2 KON 9:26 Voorwaar, Ek het die bloed van Nabot en die bloed van sy seuns verlede nag gesien, spreek die HERE, en Ek sal dit aan jou vergelde op hierdie stuk grond, spreek die HERE. Tel dan nou op, gooi hom op die stuk grond volgens die woord van die HERE.
2 KON 9:27 Toe Ahsia, die koning van Juda, dit sien, het hy gevlug in die rigting van die tuinhuis; maar Jehu het hom agternagejaag en ges: Skiet hom ook! En hulle het hom geskiet in die wa, op die hoogte na Gur by Jbleam. Maar hy het na Megddo gevlug en daar gesterwe.
2 KON 9:28 En sy dienaars het hom na Jerusalem vervoer en hom in sy graf by sy vaders begrawe in die stad van Dawid.
2 KON 9:29 En in die elfde jaar van Joram, die seun van Agab, het Ahsia koning oor Juda geword.
2 KON 9:30 En Jehu het in Jsrel gekom. Toe Isbel dit hoor, het sy haar o swart geverf en haar hoof versier en deur die venster uitgekyk.
2 KON 9:31 Terwyl Jehu deur die poort inkom, s sy: Gaan dit goed, Simri, moordenaar van jou heer?
2 KON 9:32 En hy het opgekyk na die venster en gevra: Wie is vir my, wie? Toe kyk twee, drie hofdienaars uit na hom;
2 KON 9:33 en hy s: Gooi haar af! En hulle het haar afgegooi, sodat van haar bloed teen die muur en teen die perde gespat het, en hy het haar vertrap.
2 KON 9:34 En nadat hy ingegaan en geet en gedrink het, s hy: Kyk tog om na di vervloekte en begrawe haar, want sy is 'n koningsdogter.
2 KON 9:35 Maar toe hulle gaan om haar te begrawe, kry hulle van haar niks nie as net die hoofskedel en die voete en die handpalms.
2 KON 9:36 Daarop kom hulle terug en gee hom dit te kenne; en hy s: Dit is die woord van die HERE wat Hy deur die diens van sy kneg Ela, die Tisbiet, gespreek het, naamlik: Op die dorpsgrond van Jsrel sal die honde die vlees van Isbel eet.
2 KON 9:37 En die lyk van Isbel sal soos mis op die land wees op die dorpsgrond van Jsrel, sodat hulle nie sal kan s: Dit is Isbel nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500