South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Samuel 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2 SAM 18:1 En Dawid het die manskappe gemonster wat by hom was, en owerstes oor duisend en owerstes oor honderd oor hulle aangestel.
2 SAM 18:2 En Dawid het die manskappe uitgestuur: 'n derde deel onder bevel van Joab, en 'n derde onder Absai, die seun van Serja, die broer van Joab, en 'n derde onder Ittai, die Gittiet; en die koning het aan die manskappe ges: Ek sal ook seker saam met julle uittrek.
2 SAM 18:3 Maar die manskappe het ges: U mag nie uittrek nie, want as ons miskien vlug, sal hulle nie op ons ag gee nie; ja, al sterwe die helfte van ons, hulle sal nie op ons ag gee nie, want u is soos tien duisend van ons. Dit is dan nou beter dat u ons van die stad uit te hulp kom.
2 SAM 18:4 Toe s die koning vir hulle: Wat goed is in julle o, sal ek doen. En die koning het langs die poort gaan staan, terwyl al die manskappe by honderde en by duisende uittrek.
2 SAM 18:5 En die koning het Joab en Absai en Ittai bevel gegee en ges: Saggies met die jongman, met Absalom. En al die manskappe het gehoor toe die koning aan al die owerstes bevel gee omtrent Absalom.
2 SAM 18:6 Daarop trek die manskappe uit, die veld in om Israel te ontmoet; en die geveg het plaasgevind in die bos van Efraim.
2 SAM 18:7 En die manskappe van Israel is daar voor die dienaars van Dawid verslaan, en die neerlaag was di dag daar groot, twintig duisend.
2 SAM 18:8 Maar die geveg is daar uitgebrei oor die oppervlakte van die hele land, en die bos het daardie dag onder die mense meer verteer as wat die swaard verteer het.
2 SAM 18:9 En die dienaars van Dawid het Absalom onverwags aangetref terwyl Absalom op 'n muil ry; en toe die muil onder die digte takke van 'n groot terpentynboom ingaan, het sy hoof in die terpentynboom vasgehaak, sodat hy tussen hemel en aarde bly hang het, terwyl die muil onder hom wegloop.
2 SAM 18:10 Toe die man dit sien, het hy aan Joab berig gebring en ges: Kyk, ek het Absalom aan 'n terpentynboom sien hang.
2 SAM 18:11 En Joab s vir die man wat hom die berig gebring het: En as jy dit gesien het, waarom het jy hom dan nie daar teen die grond neergeslaan nie? Dan moes ek jou tien silwerstukke en een gord gegee het.
2 SAM 18:12 Maar die man s vir Joab: Al kon ek ook duisend silwerstukke op my hande weeg, ek sou my hand tog nie uitsteek teen die seun van die koning nie; want die koning het u en Absai en Ittai voor ons ore bevel gegee en ges: Julle, wie dan ook, moet vir die jongman Absalom sorg.
2 SAM 18:13 Of as ek vals teen sy lewe gehandel het--niks tog bly vir die koning verborge nie--dan sou u opsy gestaan het.
2 SAM 18:14 Toe s Joab: Ek wil nie so by jou vertoef nie! En hy het drie spiese in sy hand geneem en di in die hart van Absalom gesteek, terwyl hy nog lewendig was binne-in die terpentynboom.
2 SAM 18:15 En tien jongmanne, wapendraers van Joab, het nader gekom en Absalom doodgeslaan.
2 SAM 18:16 Daarop blaas Joab op die ramshoring, en al die manskappe het omgedraai en Israel nie meer agtervolg nie, want Joab het die manskappe teruggehou.
2 SAM 18:17 Toe het hulle Absalom geneem en hom in die bos in 'n groot kuil gegooi en 'n baie groot hoop klippe bo-op hom gestapel, onderwyl die hele Israel elkeen na sy tent vlug.
2 SAM 18:18 En Absalom het gedurende sy lewe die gedenksteen wat in die koningsdal staan, geneem en vir homself opgerig met die woorde: Ek het geen seun om my naam in gedagtenis te hou nie; en hy het die gedenksteen na sy naam genoem, en dit word tot vandag toe genoem die gedenkteken van Absalom.
2 SAM 18:19 Daarop s Ahmas, die seun van Sadok: Laat my tog hardloop en aan die koning die goeie boodskap bring dat die HERE aan hom reg verskaf het teenoor sy vyande.
2 SAM 18:20 Maar Joab s vir hom: Jy is nie vandag 'n man vir 'n boodskap nie, maar anderdag kan jy 'n boodskap bring--vandag mag jy nie die boodskap bring nie juis omdat die seun van die koning dood is.
2 SAM 18:21 Toe s Joab vir die Kusiet: Gaan vertel die koning wat jy gesien het! En die Kusiet het voor Joab gebuig en gehardloop.
2 SAM 18:22 Maar Ahmas, die seun van Sadok, het nog 'n keer aan Joab ges: Laat kom wat wil--laat my tog ook agter die Kusiet aan hardloop. En Joab vra: Waarom wil jy dan nou hardloop, my seun? Vir jou is daar tog geen boodskappersloon te kry nie.
2 SAM 18:23 Laat kom wat wil, s hy, ek hardloop. En hy antwoord hom: Hardloop! En Ahmas het met die pad na die Jordaanstreek gehardloop en die Kusiet verbygegaan.
2 SAM 18:24 En terwyl Dawid tussen die twee poortingange sit, het die wag op die dak van die poort op die muur geklim; en toe hy sy o opslaan, sien hy meteens 'n man alleen hardloop.
2 SAM 18:25 Toe het die wag uitgeroep en dit aan die koning meegedeel. En die koning s: As hy alleen is, dan is daar 'n goeie boodskap in sy mond. Terwyl hy al nader en nader kom,
2 SAM 18:26 sien die wag 'n ander man hardloop; en die wag het die poortwagter toegeroep en ges: Kyk, daar hardloop nog 'n man alleen. Daarop s die koning: Hy bring ook 'n goeie boodskap.
2 SAM 18:27 Verder het die wag ges: Ek sien die gang van die eerste is soos die gang van Ahmas, die seun van Sadok. Toe s die koning: Hy is 'n goeie man, en hy kom met 'n goeie boodskap.
2 SAM 18:28 En Ahmas het uitgeroep en aan die koning ges: Vrede! En hy het hom voor die koning gebuig met sy aangesig na die aarde en ges: Geloofd sy die HERE u God wat die manne oorgelewer het wat hulle hand teen my heer die koning opgetel het.
2 SAM 18:29 Toe vra die koning: Gaan dit goed met die jongman, met Absalom? En Ahmas antwoord: Ek het 'n groot gewoel gesien toe Joab die dienaar van die koning, naamlik u dienaar, gestuur het, maar ek het nie geweet wat dit was nie.
2 SAM 18:30 Daarop s die koning: Gaan opsy en kom hier staan. Toe hy dan opsy gaan en daar bly staan,
2 SAM 18:31 kom die Kusiet juis aan; en die Kusiet s: My heer die koning moet die blye boodskap ontvang dat die HERE aan u vandag reg verskaf het teenoor almal wat teen u opgestaan het.
2 SAM 18:32 En die koning het die Kusiet gevra: Gaan dit goed met die jongman, met Absalom? En die Kusiet s: Mag dit met die vyande van my heer die koning en met almal wat teen u opstaan om kwaad te doen, gaan soos met di jongman!
2 SAM 18:33 Toe het die koning baie ontroerd geword en opgeklim na die bovertrek van die poort en geween; en hy het rondgeloop en s ges: My seun Absalom, my seun, my seun Absalom! Ag, as ek self maar in jou plek gesterf het! Absalom, my seun, my seun!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500