South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Samuel 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2 SAM 24:1 En die toorn van die HERE het weer teen Israel ontvlam, en Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesÍ: Gaan tel Israel en Juda.
2 SAM 24:2 Toe sÍ die koning vir Joab, die leŽrowerste, wat by hom was: Trek tog rond onder al die stamme van Israel, van Dan tot Bersťba, en tel julle die volk, sodat ek die getal van die volk kan weet.
2 SAM 24:3 En Joab het aan die koning gesÍ: Ja, mag die HERE u God by die volk honderd maal meer byvoeg as wat hulle ook al is, en die oŽ van my heer die koning dit sien; maar waarom het my heer die koning behae in hierdie saak?
2 SAM 24:4 Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab en die leŽrowerstes, en Joab het met die leŽrowerstes van die koning af uitgegaan om die volk Israel te tel.
2 SAM 24:5 En hulle het deur die Jordaan gegaan en laer opgeslaan by AroŽr, regs van die stad wat binne-in die dal van Gad lÍ, en tot by Jaťser.
2 SAM 24:6 Verder het hulle in GŪlead gekom en in die land Tagtim-Hodsi en na Dan-Jašn gekom en rondom na Sidon.
2 SAM 24:7 En hulle het gekom by die vesting Tirus en al die stede van die Hewiete en Kanašniete, en hulle het uitgekom in die suide van Juda in Bersťba.
2 SAM 24:8 So het hulle dan deur die hele land rondgetrek en in Jerusalem aangekom aan die einde van nege maande en twintig dae.
2 SAM 24:9 En Joab het die getal van die getelde volk aan die koning gegee; en Israel was agt honderd duisend weerbare manne wat die swaard uittrek, en die manne van Juda vyf honderd duisend man.
2 SAM 24:10 Maar Dawid se gewete het hom gekwel nadat hy die volk getel het, en Dawid het aan die HERE gesÍ: Ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het; HERE, vergeef dan nou tog die skuld van u kneg, want ek het baie dwaas gehandel.
2 SAM 24:11 Toe Dawid die mŰre opstaan--die woord van die HERE het naamlik tot die profeet Gad, die siener van Dawid, gekom en gesÍ:
2 SAM 24:12 Gaan heen en spreek met Dawid: So sÍ die HERE: Drie dinge lÍ Ek jou voor; kies vir jou een daaruit, dat Ek jou dit kan aandoen--
2 SAM 24:13 toe het Gad by Dawid gekom en dit aan hom bekend gemaak en aan hom gesÍ: Wil jy dat daar sewe jaar lank hongersnood in jou land kom, of wil jy drie maande lank vlug voor jou teŽstanders uit dat hulle jou agtervolg, of moet daar drie dae lank pes wees in jou land? Ondersoek nou en sien watter antwoord ek my Sender moet bring.
2 SAM 24:14 Daarop sÍ Dawid vir Gad: Ek is baie benoud; laat ons tog val in die hand van die HERE, want sy barmhartighede is groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie.
2 SAM 24:15 En die HERE het 'n pes onder Israel beskik van die mŰre af tot op die bepaalde tyd, en van Dan tot Bersťba het daar van die volk sewentig duisend man gesterwe.
2 SAM 24:16 Maar toe die engel sy hand uitsteek na Jerusalem om dit te verwoes, het dit die HERE berou oor die onheil, en Hy het aan die engel wat die verwoesting onder die volk moes aanrig, gesÍ: Genoeg, trek nou jou hand terug! Die engel van die HERE was toe by die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet.
2 SAM 24:17 Toe Dawid sien hoe die engel onder die volk doodslaan, het hy tot die HERE gespreek en gesÍ: Kyk, ťk het gesondig, en ťk het verkeerd gehandel, maar wat het hierdie skape gedoen? Laat u hand tog teen my wees en teen my familie.
2 SAM 24:18 Daarop kom Gad dieselfde dag by Dawid en sÍ vir hom: Gaan op, bou vir die HERE 'n altaar op die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet.
2 SAM 24:19 En Dawid het opgegaan volgens die woord van Gad, soos die HERE beveel het.
2 SAM 24:20 Toe Arauna opkyk en die koning met sy dienaars na hom sien oorkom, het Arauna uitgegaan en hom voor die koning met sy aangesig na die aarde gebuig.
2 SAM 24:21 En Arauna het gesÍ: Waarom kom my heer die koning na sy dienaar? Daarop sÍ Dawid: Om die dorsvloer van jou te koop, om vir die HERE 'n altaar te bou, sodat die plaag onder die volk kan ophou.
2 SAM 24:22 Maar Arauna sÍ vir Dawid: My heer die koning kan neem en offer wat goed is in sy oŽ, kyk, daar is die beeste as die brandoffer en die sleŽ en die trekgoed van die beeste as hout.
2 SAM 24:23 Dit gee Arauna alles, o koning, aan die koning. Verder het Arauna aan die koning gesÍ: Mag die HERE u God 'n behae in u hÍ.
2 SAM 24:24 Maar die koning het Arauna geantwoord: Nee, maar ek wil dit verseker van jou koop vir sy prys; en ek wil nie verniet aan die HERE my God brandoffers bring nie. En Dawid het die dorsvloer en die beeste gekoop vir vyftig sikkels silwer.
2 SAM 24:25 Toe het Dawid daar vir die HERE 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring; en die HERE het Hom oor die land ontferm, en die plaag is van Israel afgewend.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500