South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Samuel 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2 SAM 3:1 En daar was 'n lang oorlog tussen die huis van Saul en die huis van Dawid, en Dawid het altyd sterker geword, maar die huis van Saul altyd swakker.
2 SAM 3:2 En vir Dawid is daar seuns in Hebron gebore. En sy eersgeborene was Amnon, by Ahnoam uit Jsrel;
2 SAM 3:3 en sy tweede was Kleab, by Abgail, die vrou van Nabal, die Karmeliet; en die derde was Absalom, die seun van Mga, die dogter van Tlmai, die koning van Gesur;
2 SAM 3:4 en die vierde Adnia, die seun van Haggit; en die vyfde Seftja, die seun van Abtal;
2 SAM 3:5 en die sesde Jtream, by Egla, die vrou van Dawid. Hulle is vir Dawid in Hebron gebore.
2 SAM 3:6 En onderwyl daar oorlog was tussen die huis van Saul en die huis van Dawid, was Abner besig om homself te versterk in die huis van Saul.
2 SAM 3:7 Saul het naamlik 'n byvrou gehad wie se naam Rispa was, die dogter van Aja; en Isbset het vir Abner ges: Waarom het jy by die byvrou van my vader ingegaan?
2 SAM 3:8 Toe word Abner baie kwaad oor die woorde van Isbset en s: Is ek dan die hondskop wat aan Juda behoort? Vandag bewys ek guns aan die huis van Saul, jou vader, aan sy broers en aan sy vriende; en ek het jou nie in die hand van Dawid laat raak nie, en tog verwyt jy my vandag die oortreding met 'n vrou?
2 SAM 3:9 Mag God so aan Abner doen en so daaraan toedoen, sekerlik, soos die HERE Dawid met 'n eed beloof het, net so sal ek aan hom doen
2 SAM 3:10 deur die koningskap aan die huis van Saul te ontneem en die troon van Dawid op te rig oor Israel en oor Juda, van Dan tot Bersba.
2 SAM 3:11 En hy kon Abner verder geen antwoord gee nie, omdat hy vir hom bang was.
2 SAM 3:12 Daarop het Abner boodskappers na Dawid in sy plek gestuur om te s: Aan wie behoort die land? en: Sluit u verbond met my; en kyk, my hand sal met u wees om die hele Israel na u toe oor te bring.
2 SAM 3:13 En hy het ges: Goed, k sal met u 'n verbond sluit, maar een ding eis ek van u, naamlik: U mag my aangesig nie sien nie, of u moet eers Migal, die dogter van Saul, saambring as u kom om my aangesig te sien.
2 SAM 3:14 Dawid het ook boodskappers gestuur na Isbset, die seun van Saul, om te s: Gee my vrou Migal met wie ek my verloof het vir honderd voorhuide van die Filistyne.
2 SAM 3:15 En Isbset het gestuur en haar van die man, van Pltil, die seun van Lais, afgeneem.
2 SAM 3:16 En haar man het saam met haar gegaan, terwyl hy agter haar aan loop en ween tot by Bahrim. Toe s Abner vir hom: Gaan terug. En hy het teruggegaan.
2 SAM 3:17 En Abner het met die oudstes van Israel onderhandel en ges: Gister sowel as eergister het julle aldeur Dawid as koning oor julle begeer.
2 SAM 3:18 Voer dit dan nou uit, want die HERE het van Dawid gespreek en ges: Deur die hand van my kneg Dawid sal Ek my volk Israel uit die hand van die Filistyne en uit die hand van al hulle vyande verlos.
2 SAM 3:19 En Abner het ook voor die ore van Benjamin gespreek; en Abner het ook gegaan om voor die ore van Dawid in Hebron te spreek alles wat goed was in die o van Israel en in die o van die hele huis van Benjamin.
2 SAM 3:20 Toe Abner by Dawid in Hebron kom, en twintig man saam met hom, het Dawid vir Abner en die manne wat by hom was, 'n maaltyd aangerig.
2 SAM 3:21 En Abner s vir Dawid: Ek wil my klaarmaak en die hele Israel by my heer die koning gaan versamel, dat hulle met u 'n verbond sluit; dan kan u heers oor alles wat u siel begeer. Daarop het Dawid Abner laat gaan, en hy het in vrede weggegaan.
2 SAM 3:22 Intussen kom die dienaars van Dawid en Joab juis van 'n rooftog af, en hulle bring 'n groot buit met hulle saam. Maar Abner was nie meer by Dawid in Hebron nie, want di het hom laat gaan, en hy het in vrede vertrek.
2 SAM 3:23 Toe Joab en die hele kommando wat saam met hom was, tuis kom, deel hulle aan Joab mee en s: Abner, die seun van Ner, het na die koning gekom, en di het hom laat gaan, en hy het in vrede vertrek.
2 SAM 3:24 Daarop kom Joab by die koning en s: Wat het u gedoen? Kyk, Abner het by u gekom; waarom het u hom tog laat loop, dat hy somaar weggegaan het?
2 SAM 3:25 U ken Abner, die seun van Ner, dat hy gekom het om u te mislei en om u uitgang en u ingang te weet, ja, om alles te weet wat u doen.
2 SAM 3:26 En Joab het van Dawid af weggegaan en boodskappers agter Abner aan gestuur, wat hom teruggebring het van die put Hassira af sonder dat Dawid dit geweet het.
2 SAM 3:27 Toe Abner dan in Hebron terugkom, het Joab hom eenkant toe gelei in die middel van die poort om vertroulik met hom te praat en hom daar in die onderlyf gesteek, sodat hy gesterf het, oor die bloed van sy broer Asahel.
2 SAM 3:28 Toe Dawid dit daarna hoor, s hy: Ek en my koninkryk is voor die HERE vir ewig onskuldig aan die bloed van Abner, die seun van Ner.
2 SAM 3:29 Mag dit losbreek op die hoof van Joab en op sy hele familie, en mag die huis van Joab nie vry wees van een wat 'n vloeiing het of wat melaats is of wat op krukke loop of wat deur die swaard val of gebrek aan brood het nie.
2 SAM 3:30 Joab dan en Absai, sy broer, het Abner vermoor, omdat hy hulle broer Asahel by Gbeon in die geveg gedood het.
2 SAM 3:31 Verder het Dawid aan Joab en al die mense wat by hom was, ges: Skeur julle klere en gord rouklere aan en rouklaag voor Abner uit! En koning Dawid het agter die baar aan gegaan.
2 SAM 3:32 Toe hulle Abner in Hebron begrawe, het die koning sy stem verhef en geween by die graf van Abner; die hele volk het ook geween.
2 SAM 3:33 En die koning het 'n klaaglied oor Abner aangehef en ges: Moes Abner sterwe soos 'n dwaas sterwe?
2 SAM 3:34 Jou hande was nie gebind en jou voete nie aangeraak met koperkettings nie. Soos 'n mens voor kwaaddoeners val, het jy geval. En die hele volk het nog meer oor hom geween.
2 SAM 3:35 Daarop kom die hele volk om Dawid te beweeg dat hy brood moet eet terwyl dit nog dag was; maar Dawid het gesweer en ges: Mag God so aan my doen en so daaraan toedoen as ek voor sonsondergang brood of enigiets proe.
2 SAM 3:36 En die hele volk het dit opgemerk, en dit was goed in hulle o: soos alles wat die koning gedoen het, was dit goed in die o van die hele volk.
2 SAM 3:37 En die hele volk en die hele Israel het dieselfde dag gemerk dat dit nie van die koning gekom het om Abner, die seun van Ner, dood te maak nie.
2 SAM 3:38 Verder het die koning aan sy dienaars ges: Weet julle nie dat vandag 'n vors en 'n groot man in Israel geval het nie?
2 SAM 3:39 Maar ek is vandag swak, alhoewel ek as koning gesalf is, terwyl hierdie manne, die seuns van Serja, harder is as ek. Mag die HERE die kwaaddoener vergelde na sy boosheid!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500