South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

2 Samuel 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2 SAM 7:1 En terwyl die koning in sy huis woon, nadat die HERE hom rus gegee het van al sy vyande rondom,
2 SAM 7:2 sÍ die koning vir die profeet Natan: Kyk tog, ťk woon in 'n huis van sederhout, maar die ark van God woon binnekant 'n tentdoek.
2 SAM 7:3 Toe sÍ Natan aan die koning: Gaan heen, doen alles wat in u hart is, want die HERE is met u.
2 SAM 7:4 Maar in dieselfde nag kom die woord van die HERE tot Natan en sÍ:
2 SAM 7:5 Gaan sÍ aan my kneg, aan Dawid: So spreek die HERE: Sou jy vir My 'n huis bou om in te woon?
2 SAM 7:6 Ek het tog in geen huis gewoon van die dag af dat Ek die kinders van Israel uit Egipte laat optrek het tot vandag toe nie; maar Ek het rondgetrek in 'n tentwoning.
2 SAM 7:7 Oral waar Ek onder al die kinders van Israel rondgetrek het, het Ek ooit 'n woord gespreek met een van die stamme van Israel, wat Ek aangestel het om my volk Israel op te pas, en gesÍ: Waarom bou julle nie vir My 'n huis van sederhout nie?
2 SAM 7:8 So moet jy dan nou aan my kneg, aan Dawid, sÍ: So spreek die HERE van die leŽrskare: Ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg, om 'n vors te wees oor my volk, oor Israel;
2 SAM 7:9 en Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en het al jou vyande voor jou uitgeroei; en Ek sal vir jou 'n groot naam maak soos die naam van die grotes wat op die aarde is;
2 SAM 7:10 en Ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie. En kwaaddoeners sal hom nie meer verdruk soos vroeŽr nie,
2 SAM 7:11 naamlik van die dag af dat Ek rigters oor my volk Israel aangestel het. Maar Ek sal jou rus gee van al jou vyande; en die HERE gee jou te kenne dat die HERE vir jou 'n huis sal stig.
2 SAM 7:12 As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal Ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig.
2 SAM 7:13 Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid.
2 SAM 7:14 Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir My 'n seun wees; sodat as hy verkeerd handel, Ek hom sal straf met 'n menslike roede en met slae van mensekinders.
2 SAM 7:15 Maar my goedertierenheid sal van hom nie wyk nie, soos Ek dit onttrek het aan Saul wat Ek voor jou aangesig verwyder het.
2 SAM 7:16 En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou; jou troon sal vasstaan tot in ewigheid.
2 SAM 7:17 Volgens al hierdie woorde en volgens hierdie hele gesig, so het Natan met Dawid gespreek.
2 SAM 7:18 Koning Dawid het toe ingegaan en voor die aangesig van die HERE gebly en gesÍ: Wie is ek, Here HERE, en wat is my huis, dat U my tot hiertoe gebring het?
2 SAM 7:19 En dit was nog te gering in u oŽ, Here HERE, sodat U ook aangaande die huis van u kneg tot ver in die toekoms gespreek het; en dit is die wet vir mense, Here HERE!
2 SAM 7:20 Maar wat sal Dawid nog verder met U spreek? want U ken u kneg, Here HERE.
2 SAM 7:21 Ter wille van u woord en volgens u hart het U hierdie hele groot saak gedoen, om dit aan u kneg bekend te maak.
2 SAM 7:22 Daarom is U groot, HERE God! Want daar is niemand soos U, en daar is geen God behalwe U nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het.
2 SAM 7:23 En wie is soos u volk, soos Israel, 'n enige nasie op die aarde, wat God vir Hom as 'n volk gaan verlos het, en om vir Hom 'n naam te maak; en om groot dinge te doen vir hulle en vreeslike dinge aan u land voor u volk uit wat U verlos het vir U van Egipte, van die heidene en hulle gode?
2 SAM 7:24 En U het u volk Israel vir U bevestig as 'n volk vir U tot in ewigheid; en U, HERE, het vir hulle 'n God geword.
2 SAM 7:25 Laat dan nou, HERE God, die woord wat U oor u kneg en oor sy huis gespreek het, in vervulling gaan tot in ewigheid, en doen soos U gespreek het;
2 SAM 7:26 sodat u Naam groot kan wees tot in ewigheid deurdat hulle sÍ: Die HERE van die leŽrskare is God oor Israel; en die huis van u kneg Dawid sal voor u aangesig bestendig wees.
2 SAM 7:27 Want U, HERE van die leŽrskare, God van Israel, het die oor van u kneg geopen en gesÍ: Ek sal vir jou 'n huis bou; daarom het u kneg vrymoedigheid gevind om hierdie gebed tot U te bid.
2 SAM 7:28 En nou, Here HERE, U is God en u woorde is waarheid; en U het u kneg hierdie goeie saak toegesÍ.
2 SAM 7:29 Laat dit U dan nou behaag en seŽn die huis van u kneg, sodat dit vir ewig voor u aangesig kan wees; want U, Here HERE, het dit gespreek, en deur u seŽn sal die huis van u kneg vir ewig geseŽnd wees.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500