South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Aan die Romeine 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ROMEINE 15:1 En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.
ROMEINE 15:2 Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting.
ROMEINE 15:3 Want ook Christus het Homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is: Die smaadhede van die wat U smaad, het op My geval.
ROMEINE 15:4 Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan h.
ROMEINE 15:5 En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus,
ROMEINE 15:6 sodat julle die God en Vader van onse Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik.
ROMEINE 15:7 Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God.
ROMEINE 15:8 En ek s dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig;
ROMEINE 15:9 en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is: Daarom sal ek U loof onder die nasies en tot eer van u Naam psalmsing.
ROMEINE 15:10 En ook s Hy: Verbly julle, o nasies, saam met sy volk;
ROMEINE 15:11 en ook: Loof die Here, alle nasies, en prys Hom, alle volke.
ROMEINE 15:12 En Jesaja s ook: Die wortel van Isai sal daar wees, en Hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op Hom sal die nasies hoop.
ROMEINE 15:13 En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!
ROMEINE 15:14 Maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan.
ROMEINE 15:15 Tog het ek ten dele taamlik gewaag om aan julle te skrywe, broeders, as een wat julle herinner, kragtens die genade wat my deur God gegee is
ROMEINE 15:16 om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees.
ROMEINE 15:17 Ek het dan rede om te roem in Christus Jesus, in die dinge aangaande God.
ROMEINE 15:18 Want ek sal nie waag om iets te s van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en daad,
ROMEINE 15:19 deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illrikum;
ROMEINE 15:20 maar s, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie om nie op die fondament van 'n ander te bou nie
ROMEINE 15:21 maar soos geskrywe is: Hulle aan wie niks van Hom vertel is nie, sal dit sien; en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan.
ROMEINE 15:22 Daarom is ek ook elke keer verhinder om na julle te kom.
ROMEINE 15:23 Maar nou dat ek geen plek meer het in hierdie streke nie en al baie jare die begeerte het om na julle te kom,
ROMEINE 15:24 sal ek na julle kom wanneer ek na Spanje reis; want ek hoop om julle op my deurreis te sien en deur julle daarheen voortgehelp te word, as ek eers 'n tyd lank van julle geniet het.
ROMEINE 15:25 Maar nou reis ek na Jerusalem in diens van die heiliges.
ROMEINE 15:26 Want Macedni en Achje het dit goedgevind om iets by te dra vir die armes onder die heiliges in Jerusalem.
ROMEINE 15:27 Hulle het dit goedgevind, s ek, en hulle is ook hul skuldenaars; want as die heidene deel gekry het aan hulle geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoflike goedere te dien.
ROMEINE 15:28 As ek dit volbring het en vir hulle hierdie vrug veilig oorgebring het, sal ek by julle langs na Spanje afreis.
ROMEINE 15:29 En ek weet dat as ek na julle kom, ek met die volle sen van die evangelie van Christus sal kom.
ROMEINE 15:30 Maar ek vermaan julle, broeders, by onse Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God,
ROMEINE 15:31 dat ek verlos mag word van die ongehoorsame mense in Juda en dat my diensbetoning aan Jerusalem aanneemlik mag wees vir die heiliges,
ROMEINE 15:32 sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my saam met julle kan verkwik.
ROMEINE 15:33 En die God van vrede sy met julle almal! Amen.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500