South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 10:1 In di tyd het die HERE vir my ges: Kap vir jou twee kliptafels soos die eerstes en klim op die berg na My toe; maak vir jou ook 'n ark van hout.
DEUTER 10:2 En Ek sal op die tafels skrywe die woorde wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het; en jy moet dit in die ark sit.
DEUTER 10:3 Toe het ek 'n ark van akasiahout gemaak en twee kliptafels soos die eerstes gekap en op die berg geklim met die twee tafels in my hand.
DEUTER 10:4 En Hy het op die tafels, volgens die eerste skrif, die tien woorde geskrywe wat die HERE op die dag van die vergadering by die berg uit die vuur met julle gespreek het; en die HERE het dit aan my gegee.
DEUTER 10:5 En ek het omgedraai en van die berg afgeklim en die tafels in die ark gesit wat ek gemaak het; en dit was daar, soos die HERE my beveel het.
DEUTER 10:6 En die kinders van Israel het van Brot Ben-Jkan weggetrek na Mosra toe. Daar het Aron gesterwe, en daar is hy begrawe; en sy seun Elesar het die priesteramp in sy plek bedien.
DEUTER 10:7 Daarvandaan het hulle weggetrek na Gudgod, en van Gudgod na Jotbat, 'n land van waterstrome.
DEUTER 10:8 In di tyd het die HERE die stam van Levi afgesonder om die verbondsark van die HERE te dra, om voor die aangesig van die HERE in sy diens te staan en in sy Naam te sen tot vandag toe.
DEUTER 10:9 Daarom het Levi geen deel of erfenis saam met sy broers nie; die HERE is sy erfdeel, soos die HERE jou God hom beloof het.
DEUTER 10:10 En k het op die berg gestaan soos die vorige dae, veertig dae en veertig nagte lank; en die HERE het my ook di keer verhoor; die HERE wou jou nie in die verderf stort nie.
DEUTER 10:11 Maar die HERE het vir my ges: Staan op, gaan heen om voor die volk uit verder te trek, dat hulle kan inkom en die land in besit neem wat Ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee.
DEUTER 10:12 En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy we te wandel en Hom lief te h en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel,
DEUTER 10:13 om te hou die gebooie van die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan?
DEUTER 10:14 Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is.
DEUTER 10:15 Maar net aan jou vaders het die HERE 'n welgevalle gehad om hulle lief te h, en Hy het julle, hulle nageslag n hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is.
DEUTER 10:16 Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie.
DEUTER 10:17 Want die HERE julle God is die God van die gode en die HERE van die here; die grote, magtige en gedugte God wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie;
DEUTER 10:18 wat reg verskaf aan die wees en die weduwee, en die vreemdeling liefhet, sodat Hy hom brood en klere gee.
DEUTER 10:19 Daarom moet julle die vreemdeling liefh, want julle was vreemdelinge in Egipteland.
DEUTER 10:20 Die HERE jou God moet jy vrees, Hom moet jy dien en Hom moet jy aanhang en by sy Naam sweer.
DEUTER 10:21 Hy is jou lof, en Hy is jou God wat hierdie groot en vreeslike dinge wat jou o gesien het, aan jou gedoen het.
DEUTER 10:22 Sewentig siele sterk het jou vaders na Egipte afgetrek, maar nou het die HERE jou God jou gemaak soos die sterre van die hemel in menigte.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500