South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 11:1 Daarom moet jy die HERE jou God liefhÍ en altyd sy ordening, sy insettinge sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou.
DEUTER 11:2 En julle moet vandag weet dat ek nie spreek tot julle kinders wat die onderwysing van die HERE julle God nie geweet en nie gesien het nie: sy grootheid, sy sterke hand en sy uitgestrekte arm
DEUTER 11:3 en sy tekens en sy dade wat Hy in Egipte gedoen het aan Farao, die koning van Egipte, en aan sy hele land;
DEUTER 11:4 en wat Hy gedoen het aan die leŽr van Egipte, aan sy perde en aan sy strydwaens waaroor Hy die waters van die Skelfsee laat aanstroom het toe hulle julle agtervolg het, sodat die HERE hulle omgebring het tot vandag toe;
DEUTER 11:5 en wat Hy vir julle in die woestyn gedoen het tot julle aankoms op hierdie plek;
DEUTER 11:6 en wat Hy aan Datan en AbŪram, die seuns van ElŪab, die seun van Ruben, gedoen het--hoe die aarde sy mond oopgemaak en hulle saam met hul huisgesinne en hul tente en al die lewende wesens agter hulle aan, onder die hele Israel verslind het;
DEUTER 11:7 maar julle eie oŽ het gesien al die groot werke wat die HERE gedoen het.
DEUTER 11:8 Onderhou dan al die gebooie wat ek jou vandag beveel, dat julle sterk kan wees en inkom en die land in besit neem waarheen julle oortrek om dit in besit te neem,
DEUTER 11:9 en dat julle die dae kan verleng in die land wat die HERE aan julle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle en hul nageslag te gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning.
DEUTER 11:10 Want die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, is nie soos Egipteland waar julle uitgetrek het, wat jy met jou saad besaai en met jou voet, soos 'n groentetuin, natgelei het nie.
DEUTER 11:11 Maar die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge en laagtes wat van die reŽn van die hemel water drink;
DEUTER 11:12 'n land waar die HERE jou God voor sorg; die oŽ van die HERE jou God is altyddeur daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar.
DEUTER 11:13 As julle dan goed luister na my gebooie wat Ek julle vandag beveel, om die HERE julle God lief te hÍ en Hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel,
DEUTER 11:14 dan sal Ek die reŽn van julle land gee op die regte tyd, vroeŽ reŽns en laat reŽns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel.
DEUTER 11:15 En Ek sal plante gee op jou veld vir jou vee, en jy sal eet en versadig word.
DEUTER 11:16 Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig,
DEUTER 11:17 en die toorn van die HERE teen julle ontvlam en Hy die hemel toesluit, sodat daar geen reŽn is en die aarde sy opbrings nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom wat die HERE julle gee.
DEUTER 11:18 LÍ dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oŽ wees,
DEUTER 11:19 en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lÍ en as jy opstaan;
DEUTER 11:20 en skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte,
DEUTER 11:21 sodat julle dae en die dae van julle kinders in die land wat die HERE aan julle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee, kan vermenigvuldig soos die dae van die hemel bo-oor die aarde.
DEUTER 11:22 Want as julle ywerig al hierdie gebooie hou wat ek julle beveel, om dit te doen deur die HERE julle God lief te hÍ, in al sy weŽ te wandel en Hom aan te hang,
DEUTER 11:23 dan sal die HERE al hierdie nasies voor julle uit verdrywe, en julle sal groter en magtiger nasies as julle uit hulle besitting verdrywe.
DEUTER 11:24 Elke plek waar julle voetsool op trap, sal aan julle behoort; van die woestyn en die LŪbanon, van die rivier, die Eufraatrivier, tot by die Westelike See sal julle grondgebied wees.
DEUTER 11:25 Niemand sal teen julle standhou nie; die HERE julle God sal die skrik en vrees vir julle oor die hele land laat kom waarop julle sal loop, soos Hy julle beloof het.
DEUTER 11:26 Kyk, ek hou julle vandag seŽn en vloek voor--
DEUTER 11:27 die seŽn as julle luister na die gebooie van die HERE julle God wat ek julle vandag beveel;
DEUTER 11:28 en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die HERE julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie.
DEUTER 11:29 As dan die HERE jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, moet jy die seŽn op die berg GerŪsim lÍ en die vloek op die berg Ebal.
DEUTER 11:30 LÍ hulle nie oorkant die Jordaan, agter die pad in die weste, in die land van die Kanašniete wat in die Vlakte woon, teenoor Gilgal, by die terpentynbome van More nie?
DEUTER 11:31 Want julle trek deur die Jordaan om die land in besit te gaan neem wat die HERE julle God aan julle sal gee; en julle sal dit in besit neem en daarin woon.
DEUTER 11:32 Onderhou dan sorgvuldiglik al die insettinge en die verordeninge wat ek julle vandag voorhou.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500