South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 12:1 Dit is die insettinge en die verordeninge wat julle sorgvuldig moet hou in die land wat die HERE, die God van jou vaders, jou gegee het om dit in besit te neem al die dae wat julle op die aarde lewe.
DEUTER 12:2 Julle moet terdeŽ verniel al die plekke waar die nasies wat julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoŽ berge en op die heuwels en onder elke groen boom.
DEUTER 12:3 En julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand en die gesnede beelde van hulle gode omkap en hulle naam van diť plek laat verdwyn.
DEUTER 12:4 So mag julle nie doen met die HERE julle God nie;
DEUTER 12:5 maar die plek wat die HERE julle God uit al julle stamme sal uitkies om sy Naam daar te vestig om daar te woon, moet julle opsoek en daarheen moet jy kom.
DEUTER 12:6 En daarheen moet julle jul brandoffers bring en julle slagoffers en julle tiendes en die offergawe van julle hand en julle gelofte-- en julle vrywillige offers en die eersgeborenes van julle beeste en van julle kleinvee.
DEUTER 12:7 En daar moet julle voor die aangesig van die HERE julle God eet en vrolik wees, julle en jul huisgesinne, oor alles waar julle jul hand aan slaan, waarin die HERE jou God jou geseŽn het.
DEUTER 12:8 Julle moet nie doen net soos ons vandag hier doen nie--elkeen net maar wat reg is in sy eie oŽ.
DEUTER 12:9 Want julle het nog nie gekom in die rusplek en in die erfenis wat die HERE jou God jou sal gee nie.
DEUTER 12:10 Maar julle sal deur die Jordaan trek en woon in die land wat die HERE julle God julle laat erwe, en Hy sal julle rus gee van al julle vyande rondom, en julle sal veilig woon.
DEUTER 12:11 Dan moet julle na die plek wat die HERE julle God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel: julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en die offergawe van julle hand en al julle keurgelofte-offers wat julle die HERE sal belowe.
DEUTER 12:12 En julle moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE julle God, julle en julle seuns en julle dogters en julle slawe en julle slavinne en die Leviet wat in julle poorte is, want hy het geen deel of erfenis saam met julle nie.
DEUTER 12:13 Neem jou in ag dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie.
DEUTER 12:14 Maar op die plek wat die HERE in een van jou stamme sal uitkies, daar moet jy jou brandoffers bring en daar alles doen wat ek jou beveel.
DEUTER 12:15 Maar na hartelus mag jy slag en vleis eet ooreenkomstig die seŽn van die HERE jou God wat Hy jou in al jou poorte gee; die onreine en die reine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die takbok.
DEUTER 12:16 Net die bloed mag julle nie eet nie; jy moet dit soos water op die grond uitgooi.
DEUTER 12:17 Jy mag in jou poorte nie eet die tiendes van jou koring en jou mos en jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en jou kleinvee en al jou gelofte-offers wat jy sal belowe, en jou vrywillige offers en die offergawe van jou hand nie.
DEUTER 12:18 Maar jy moet dit eet voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat die HERE jou God sal uitkies, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet wat in jou poorte is; en jy moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE jou God oor alles waar jy jou hand aan slaan.
DEUTER 12:19 Neem jou in ag dat jy die Leviet nie aan sy lot oorlaat solank as jy in jou land lewe nie.
DEUTER 12:20 As die HERE jou God jou grondgebied uitbrei, soos Hy jou beloof het, en jy sÍ: Ek wil vleis eet--omdat jy lus het om vleis te eet--dan mag jy na hartelus vleis eet.
DEUTER 12:21 As die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te vestig, ver van jou af is, dan mag jy van jou beeste en jou kleinvee slag wat die HERE jou gee, soos ek jou beveel het; en jy mag na hartelus in jou poorte eet.
DEUTER 12:22 Maar soos die gemsbok en die takbok geŽet word, so moet jy dit eet; die onreine en die reine moet dit saam eet.
DEUTER 12:23 Bly daar net vas by dat jy die bloed nie eet nie, want die bloed is die siel, en jy mag die siel nie saam met die vleis eet nie.
DEUTER 12:24 Jy mag dit nie eet nie; op die grond moet jy dit uitgooi soos water.
DEUTER 12:25 Jy mag dit nie eet nie, dat dit met jou en jou kinders nŠ jou goed kan gaan as jy doen wat reg is in die oŽ van die HERE.
DEUTER 12:26 Net jou heilige gawes wat jy het, en jou gelofte-offers moet jy neem en na die plek kom wat die HERE sal uitkies;
DEUTER 12:27 en jy moet jou brandoffers, die vleis en die bloed, berei op die altaar van die HERE jou God, en die bloed van jou slagoffers moet teen die altaar van die HERE jou God uitgegiet word; maar die vleis moet jy eet.
DEUTER 12:28 Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders nŠ jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oŽ van die HERE jou God.
DEUTER 12:29 As die HERE jou God die nasies waar jy na toe gaan om hulle uit die besitting te verdrywe, voor jou uitroei, en jy hulle verdrywe en in hulle land woon,
DEUTER 12:30 neem jou dan in ag dat jy nie, agter hulle aan, verstrik word nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sÍ nie: Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? --dat ek ook so kan doen.
DEUTER 12:31 So mag jy nie handel met die HERE jou God nie; want alles wat vir die HERE 'n gruwel is, wat Hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen; want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode.
DEUTER 12:32 Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500