South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 28:1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.
DEUTER 28:2 En al hierdie seŽninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God.
DEUTER 28:3 GeseŽnd sal jy wees in die stad, en geseŽnd sal jy wees in die veld.
DEUTER 28:4 GeseŽnd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.
DEUTER 28:5 GeseŽnd sal wees jou mandjie en jou bakskottel.
DEUTER 28:6 GeseŽnd sal jy wees by jou ingang, en geseŽnd sal jy wees by jou uitgang.
DEUTER 28:7 Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug.
DEUTER 28:8 Die HERE sal die seŽn oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seŽn in die land wat die HERE jou God jou sal gee.
DEUTER 28:9 Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in sy weŽ wandel.
DEUTER 28:10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees.
DEUTER 28:11 En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee.
DEUTER 28:12 Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reŽn van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seŽn; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie.
DEUTER 28:13 En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen,
DEUTER 28:14 en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.
DEUTER 28:15 Maar as jy nie luister na die stem van die HERE jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.
DEUTER 28:16 Vervloek sal jy wees in die stad, en vervloek sal jy wees in die veld.
DEUTER 28:17 Vervloek sal wees jou mandjie en jou bakskottel.
DEUTER 28:18 Vervloek sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.
DEUTER 28:19 Vervloek sal jy wees by jou ingang, en vervloek sal jy wees by jou uitgang.
DEUTER 28:20 Die HERE sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring en die bedreiging in alles waar jy jou hand aan slaan, wat jy moet doen; totdat jy verdelg is en totdat jy gou tot niet gaan vanweŽ die boosheid van jou handelinge, dat jy My verlaat het.
DEUTER 28:21 Die HERE sal maak dat die pes jou aankleef totdat Hy jou vernietig uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.
DEUTER 28:22 Die HERE sal jou swaar tref met tering en koors en vurige koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou; en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom.
DEUTER 28:23 En jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper, en die aarde wat onder jou is, yster wees.
DEUTER 28:24 Die HERE sal die reŽn van jou land poeier en stof maak; van die hemel sal dit op jou afkom totdat jy verdelg is.
DEUTER 28:25 Die HERE sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word; op een pad sal jy teen hom uittrek en op sewe paaie sal jy voor hom uit vlug--en jy sal 'n skrikbeeld vir al die koninkryke van die aarde word.
DEUTER 28:26 En jou lyke sal as voedsel dien vir al die voŽls van die hemel en vir die diere van die aarde sonder dat iemand hulle skrikmaak.
DEUTER 28:27 Die HERE sal jou swaar tref met swere van Egipte en met geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie kan gesond word nie.
DEUTER 28:28 Die HERE sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring,
DEUTER 28:29 sodat jy op die middag sal rondtas soos die blinde in die donker rondtas, en in jou weŽ sal jy geen voorspoed hÍ nie; maar jy sal altyddeur net verdruk en beroof wees sonder dat daar 'n helper is.
DEUTER 28:30 Jy sal jou met 'n vrou verloof, maar 'n ander man sal haar skend; 'n huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie; 'n wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie.
DEUTER 28:31 Jou bees word voor jou oŽ geslag, maar jy sal daarvan nie eet nie; jou esel word voor jou weggeroof en sal na jou nie terugkom nie; jou kleinvee word aan jou vyande gegee sonder dat daar vir jou 'n helper is.
DEUTER 28:32 Jou seuns en jou dogters word aan 'n ander volk gegee, terwyl jou oŽ dit sien en die hele dag na hulle smag sonder dat jy daar iets aan kan doen.
DEUTER 28:33 Die vrugte van jou land en al jou werk sal 'n volk eet wat jy nie ken nie; en jy sal altyddeur net verdruk en hard behandel word.
DEUTER 28:34 En jy sal kranksinnig wees vanweŽ die gesig van jou oŽ wat jy sal sien.
DEUTER 28:35 Die HERE sal jou tref met bose swere aan die knieŽ en aan die bene--waarvan jy nie gesond kan word nie--van jou voetsool tot jou skedel.
DEUTER 28:36 Die HERE sal jou en jou koning wat jy oor jou sal aanstel, na 'n nasie laat gaan wat jy en jou vaders nie geken het nie; en daar sal jy ander gode, hout en klip, dien.
DEUTER 28:37 En jy sal 'n voorwerp van verbasing, 'n spreekwoord en 'n spot wees onder al die volke waarheen die HERE jou sal wegvoer.
DEUTER 28:38 Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min insamel; want die sprinkaan sal dit afeet.
DEUTER 28:39 Wingerde sal jy plant en bewerk maar geen wyn drink of wegbÍre nie; want die wurm sal dit opeet.
DEUTER 28:40 Olyfbome sal jy hÍ in jou hele grondgebied, maar jy sal jou nie met olie salf nie; want jou olywe sal afval.
DEUTER 28:41 Seuns en dogters sal jy verwek, maar hulle sal vir jou nie wees nie; want hulle sal in gevangenskap gaan.
DEUTER 28:42 Al jou bome en die vrugte van jou land sal die sprinkaan in besit neem.
DEUTER 28:43 Die vreemdeling wat by jou is, sal hoŽr en hoŽr oor jou opklim; en jy sal laer en laer afsak.
DEUTER 28:44 Hy sal aan jou leen, maar jy sal aan hom nie leen nie; hy sal die kop en jy die stert wees.
DEUTER 28:45 En al hierdie vloeke sal oor jou kom en jou agtervolg en jou inhaal totdat jy verdelg is, omdat jy nie geluister het na die stem van die HERE jou God om sy gebooie en sy insettinge wat Hy jou beveel het, te hou nie;
DEUTER 28:46 en hulle sal by jou 'n teken en 'n wonder wees, en by jou nageslag tot in ewigheid.
DEUTER 28:47 Omdat jy die HERE jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie,
DEUTER 28:48 sal jy jou vyand wat die HERE teen jou sal stuur, dien in honger en in dors en in naaktheid en in gebrek aan alles; en hy sal 'n ysterjuk op jou nek sit totdat hy jou verdelg het.
DEUTER 28:49 Die HERE sal teen jou 'n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos 'n arend vlieg--'n nasie wie se taal jy nie verstaan nie,
DEUTER 28:50 'n nasie hard van aangesig, wat 'n grysaard nie ontsien en vir 'n seun geen genade het nie.
DEUTER 28:51 En hulle sal die vrug van jou vee en die vrugte van jou land opeet totdat jy verdelg is; wat vir jou geen koring, mos of olie, aanteel van jou beeste of aanteel van jou kleinvee sal laat oorbly totdat hulle jou tot niet gemaak het nie.
DEUTER 28:52 En hulle sal jou in benoudheid bring in al jou poorte totdat jou hoŽ en versterkte mure val waarop jy in jou hele land vertrou het; ja, hulle sal jou in benoudheid bring in al jou poorte in jou hele land wat die HERE jou God jou gegee het.
DEUTER 28:53 En jy sal die vrug van jou liggaam eet, die vlees van jou seuns en jou dogters wat die HERE jou God jou gegee het, in die beleŽring en in die benoudheid waarmee jou vyand jou benoud sal maak.
DEUTER 28:54 Die vertroetelde en baie verwťnde man by jou--sy oog sal sy broer en die vrou wat hy liefhet, en sy orige kinders wat hy nog behou het, skeef aankyk;
DEUTER 28:55 sodat hy aan geeneen van hulle iets sal gee van die vlees van sy kinders wat hy eet nie, omdat daar vir hom niks anders oorgelaat is in die beleŽring en in die benoudheid waarmee jou vyand jou in al jou poorte benoud sal maak nie.
DEUTER 28:56 Die vertroetelde en verwťnde vrou by jou wat van verwendheid en weekheid nooit probeer het om haar voetsool op die grond neer te sit nie--haar oog sal die man wat sy liefhet en haar seun en haar dogter skeef aankyk,
DEUTER 28:57 ook haar nageboorte wat tussen haar voete uitgaan, en haar kinders wat sy sal baar; want sy sal dit stilletjies eet by gebrek aan alles in die beleŽring en in die benoudheid waarmee jou vyand jou in al jou poorte benoud sal maak.
DEUTER 28:58 As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou wat in hierdie boek geskryf is, om hierdie heerlike en gedugte Naam, die HERE jou God, te vrees nie,
DEUTER 28:59 dan sal die HERE oor jou en oor jou nageslag buitengewone plae bring, groot en aanhoudende plae, en kwaadaardige en aanhoudende siektes;
DEUTER 28:60 en Hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte waarvoor jy bang was, sodat hulle jou aanklewe.
DEUTER 28:61 Ook allerhande siektes en allerhande plae wat in die boek van hierdie wet nie geskrywe is nie, diť sal die HERE teen jou laat opkom totdat jy verdelg is.
DEUTER 28:62 En julle sal met min mense oorbly, in plaas dat julle gewees het soos die sterre van die hemel in menigte, omdat jy nie geluister het na die stem van die HERE jou God nie.
DEUTER 28:63 En soos die HERE oor julle bly was om aan julle goed te doen en julle te vermenigvuldig, so sal die HERE oor julle bly wees om julle tot niet te maak en julle te verdelg; en julle sal uitgeruk word uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.
DEUTER 28:64 En die HERE sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde; en daar sal jy ander gode, hout en klip, dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie.
DEUTER 28:65 En onder diť nasies sal jy geen rus hÍ nie, en vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie; maar die HERE sal jou daar 'n bewende hart gee en smagtende oŽ en 'n kwynende siel.
DEUTER 28:66 En jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik en van jou lewe nie seker wees nie.
DEUTER 28:67 In die mŰre sal jy sÍ: Ag, was dit maar aand! En in die aand sal jy sÍ: Ag, was dit maar mŰre! --vanweŽ die skrik van jou hart wat jou sal aangryp, en vanweŽ die gesig van jou oŽ wat jy sal sien.
DEUTER 28:68 En die HERE sal jou op skepe na Egipte terugbring, op die pad waarvan ek vir jou gesÍ het: Jy sal dit verder nie meer sien nie; en daar sal julle aan jul vyande as slawe en slavinne verkoop word, maar daar sal geen koper wees nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500