South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 29:1 Dit is die woorde van die verbond wat die HERE Moses beveel het om met die kinders van Israel te sluit in die land Moab, behalwe die verbond wat Hy met hulle by Horeb gesluit het.
DEUTER 29:2 En Moses het die hele Israel geroep en vir hulle gesÍ: Julle het self gesien alles wat die HERE in Egipteland voor julle oŽ aan Farao en aan al sy dienaars en aan sy hele land gedoen het,
DEUTER 29:3 die groot versoekinge wat jou oŽ gesien het, diť groot tekens en wonders.
DEUTER 29:4 Maar die HERE het julle nie 'n hart gegee om te verstaan en oŽ om te sien en ore om te hoor tot vandag toe nie.
DEUTER 29:5 En Ek het julle veertig jaar lank in die woestyn laat trek; julle klere het aan julle nie verslyt nie, ewemin jou skoen aan jou voet.
DEUTER 29:6 Brood het julle nie geŽet en wyn en sterk drank nie gedrink nie, dat julle kan weet dat Ek die HERE julle God is.
DEUTER 29:7 En toe julle by hierdie plek kom, het Sihon, die koning van Hesbon, en Og, die koning van Basan, uitgetrek ons tegemoet om te veg, maar ons het hulle verslaan
DEUTER 29:8 en hulle land ingeneem en dit as erfenis gegee aan die Rubeniete en Gadiete en aan die halwe stam van die Manassiete.
DEUTER 29:9 Onderhou dan die woorde van hierdie verbond en volbring dit, sodat julle voorspoedig kan uitvoer alles wat julle doen.
DEUTER 29:10 Julle staan vandag almal voor die aangesig van die HERE julle God: julle hoofde, julle stamme, julle oudstes en julle opsigters--al die manne van Israel;
DEUTER 29:11 julle kinders, julle vroue en jou vreemdeling wat binne-in jou laer is, jou houtkapper sowel as jou waterputter,
DEUTER 29:12 om oor te gaan in die verbond van die HERE jou God--en in sy eedswering--wat die HERE jou God vandag met jou sluit;
DEUTER 29:13 sodat Hy jou vandag vir Hom as volk kan bevestig en vir jou 'n God kan wees soos Hy jou beloof het, en soos Hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het.
DEUTER 29:14 En nie met julle alleen maak ek hierdie verbond en hierdie eedswering nie,
DEUTER 29:15 maar met die wat vandag hier saam met ons voor die aangesig van die HERE onse God staan, ťn met die wat hier vandag nie saam met ons is nie.
DEUTER 29:16 Want julle weet self hoe ons in Egipteland gewoon en hoe ons dwarsdeur die nasies getrek het waardeur julle getrek het.
DEUTER 29:17 En julle het hulle verfoeisels en hulle drekgode, hout en klip, silwer en goud, by hulle gesien,
DEUTER 29:18 sodat daar onder julle geen man of vrou of geslag of stam mag wees wat sy hart vandag van die HERE onse God afwend om die gode van diť nasies te gaan dien nie, sodat daar onder julle geen wortel mag wees wat gif en wilde-als dra nie,
DEUTER 29:19 en as hy die woorde van hierdie eedswering hoor, homself dan in sy hart gelukkig prys deur te sÍ: Dit sal met my goed gaan alhoewel ek in die verhardheid van my hart wandel--om so die bewaterde saam met die dorstige weg te ruk!
DEUTER 29:20 Die HERE sal hom nie wil vergewe nie, maar dan sal die toorn van die HERE en sy ywer teen diť man rook, en die hele vloek wat in hierdie boek geskrywe is, sal op hom rus; en die HERE sal sy naam onder die hemel uitdelg.
DEUTER 29:21 En die HERE sal hom tot sy ongeluk van al die stamme van Israel afskei volgens al die vloeke van die verbond wat in hierdie wetboek geskrywe is.
DEUTER 29:22 En die volgende geslag, julle kinders wat nŠ julle opstaan, en die uitlander wat uit 'n ver land kom, sal sÍ, as hulle die plae van daardie land sien en sy siektes wat die HERE daarin laat uitbreek het--
DEUTER 29:23 ook swawel en sout deurdat sy hele oppervlakte uitgebrand is, wat nie besaai word en niks laat uitspruit nie, waarin hoegenaamd geen plante opslaan nie, soos die omkering van Sodom en Gomorra, Adma en Sebůim wat die HERE in sy toorn en in sy grimmigheid omgekeer het--
DEUTER 29:24 en al die nasies sal sÍ: Waarom het die HERE so met hierdie land gedoen? Wat beteken hierdie groot toorngloed?
DEUTER 29:25 Dan sal hulle antwoord: Omdat hulle die verbond van die HERE, die God van hulle vaders, verlaat het wat Hy met hulle gesluit het toe hulle deur Hom uit Egipteland uitgelei is,
DEUTER 29:26 en hulle ander gode gaan dien en hulle daarvoor neergebuig het, gode wat aan hulle nie bekend was nie, en wat Hy hulle nie toebedeel het nie,
DEUTER 29:27 daarom het die toorn van die HERE teen daardie land ontvlam om daaroor die hele vloek te bring wat in hierdie boek geskrywe is.
DEUTER 29:28 En die HERE het hulle uit hulle land uitgeruk in toorn en in grimmigheid en in groot verbolgenheid; en Hy het hulle weggeslinger na 'n ander land, soos dit vandag is.
DEUTER 29:29 Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500