South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 31:1 Daarna het Moses gegaan en die hele Israel met hierdie woorde toegespreek
DEUTER 31:2 en vir hulle gesÍ: Ek is vandag honderd en-twintig jaar oud; ek kan nie meer uit-- en ingaan nie, en die HERE het vir my gesÍ: Jy mag deur hierdie Jordaan nie gaan nie.
DEUTER 31:3 Die HERE jou God, Hy trek voor jou oor; Hy sal hierdie nasies voor jou uit verdelg, en jy sal hulle uit hul besitting verdrywe; Josua, hy trek voor jou oor soos die HERE gespreek het.
DEUTER 31:4 En die HERE sal met hulle doen soos Hy met Sihon en met Og, die konings van die Amoriete, en met hulle land gedoen het, wat Hy verdelg het;
DEUTER 31:5 die HERE sal hulle aan julle oorgee, en julle moet met hulle handel geheel en al volgens die gebod wat ek julle beveel het.
DEUTER 31:6 Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.
DEUTER 31:7 Toe het Moses Josua geroep en aan hom voor die oŽ van die hele Israel gesÍ: Wees sterk en vol moed, want jy sal met hierdie volk in die land ingaan wat die HERE aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee; en jy sal hulle dit laat erwe.
DEUTER 31:8 En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
DEUTER 31:9 En Moses het hierdie wet opgeskrywe en dit gegee aan die priesters, die seuns van Levi, wat die verbondsark van die HERE gedra het, en aan al die oudstes van Israel.
DEUTER 31:10 En Moses het aan hulle bevel gegee en gesÍ: Aan die einde van sewe jaar, op die bepaalde tyd van die jaar van kwytskelding, op die huttefees,
DEUTER 31:11 as die hele Israel kom om te verskyn voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat Hy sal uitkies, moet jy hierdie wet voor die hele Israel, voor hulle ore lees.
DEUTER 31:12 Laat die volk byeenkom, die manne en die vroue en die kinders en jou vreemdeling wat in jou poorte is, dat hulle kan hoor en dat hulle kan leer om die HERE julle God te vrees en sorgvuldig al die woorde van hierdie wet te hou.
DEUTER 31:13 En hulle kinders wat dit nie ken nie, moet hoor en leer om die HERE julle God te vrees al die dae wat julle lewe in die land waarheen julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem.
DEUTER 31:14 En die HERE het vir Moses gesÍ: Kyk, jou dae kom nader dat jy moet sterwe; roep Josua, en gaan julle in die tent van samekoms staan, dat Ek aan hom bevel kan gee. Toe het Moses en Josua gegaan en in die tent van samekoms gaan staan.
DEUTER 31:15 En die HERE het in die tent in 'n wolkkolom verskyn terwyl die wolkkolom by die ingang van die tent bly staan het.
DEUTER 31:16 Toe sÍ die HERE vir Moses: Kyk, jy ontslaap met jou vaders, en hierdie volk sal opstaan, en hulle sal die vreemde gode van die land waarheen hulle gaan, in sy midde agternahoereer en My verlaat en my verbond verbreek wat Ek met hulle gemaak het.
DEUTER 31:17 Dan sal my toorn op diť dag teen hulle ontvlam, en Ek sal hulle verlaat en my aangesig vir hulle verberg, sodat hulle verteer word en baie onheile en node hulle oorkom. Dan sal hulle op diť dag sÍ: Het hierdie onheile ons nie oorgekom, omdat onse God nie onder ons is nie?
DEUTER 31:18 Maar Ek sal op diť dag my aangesig heeltemal verberg weens al die kwaad wat hulle gedoen het; want hulle het na ander gode afgewyk.
DEUTER 31:19 Skryf dan nou vir julle hierdie lied op, en leer dit aan die kinders van Israel; lÍ dit in hulle mond, dat hierdie lied vir My 'n getuie teen die kinders van Israel kan wees.
DEUTER 31:20 Want Ek sal hulle inbring in die land wat Ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het, wat oorloop van melk en heuning, en hulle sal eet en versadig en vet word; dan sal hulle afwyk na ander gode en diť dien, en hulle sal My verag en my verbond verbreek.
DEUTER 31:21 En as dan baie onheile en node oor hulle kom, dan sal hierdie lied in hulle aangesig as getuie antwoord--want dit sal uit die mond van hulle nageslag nie vergeet wees nie--want Ek ken hulle gedagtes wat hulle vandag koester voordat Ek hulle inbring in die land wat Ek met 'n eed beloof het.
DEUTER 31:22 Toe het Moses hierdie lied op diť dag opgeskrywe en dit aan die kinders van Israel geleer.
DEUTER 31:23 En Hy het aan Josua, die seun van Nun, bevel gegee en gesÍ: Wees sterk en vol moed, want jy sal die kinders van Israel inbring in die land wat Ek hulle met 'n eed beloof het; en Ek sal met jou wees.
DEUTER 31:24 En toe Moses die woorde van hierdie wet klaar in 'n boek geskryf het tot die einde toe,
DEUTER 31:25 het Moses aan die Leviete wat die verbondsark van die HERE gedra het, bevel gegee en gesÍ:
DEUTER 31:26 Neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van die HERE julle God, dat dit daar as getuie teen jou kan wees.
DEUTER 31:27 Want ťk ken jou wederstrewigheid en jou hardnekkigheid. As julle, terwyl ek nog vandag by julle lewe, wederstrewig was teen die HERE--hoeveel te meer dan nŠ my dood!
DEUTER 31:28 Laat al die oudstes van julle stamme en julle opsigters by my vergader, dat ek voor hulle ore hierdie woorde kan spreek, en teen hulle die hemel en die aarde as getuies kan neem.
DEUTER 31:29 Want ek weet dat julle nŠ my dood gewis verderflik sal handel en sal afwyk van die weg wat ek julle beveel het, sodat die onheil julle aan die einde van die dae sal teŽkom, omdat julle sal doen wat verkeerd is in die oŽ van die HERE om Hom deur die werk van julle hande te terg.
DEUTER 31:30 Toe het Moses voor die ore van die hele vergadering van Israel die woorde van hierdie lied tot die einde toe uitgespreek.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500