South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Deuternomium 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUTER 33:1 En dit is die seŽn waarmee Moses, die man van God, die kinders van Israel geseŽn het voor sy dood.
DEUTER 33:2 En hy het gesÍ: Die HERE het gekom van Sinai en vir hulle opgegaan van SeÔr af; Hy het in ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom van heilige tien duisende af; aan sy regterhand was vlammende vuur vir hulle.
DEUTER 33:3 Ja, Hy het die stamme lief. Al sy heiliges--hulle is in u hand; en hulle was gelaer by u voet; elkeen ontvang iets van u uitsprake.
DEUTER 33:4 Moses het ons die wet beveel, 'n besitting vir die vergadering van Jakob.
DEUTER 33:5 En Hy het Koning geword in Jesķrun, toe die hoofde van die volk vergader het, die stamme van Israel almal saam.
DEUTER 33:6 Laat Ruben lewe en nie sterwe nie, en laat sy manne 'n aantal wees.
DEUTER 33:7 En dŪt vir Juda, en hy het gesÍ: Hoor, HERE, die stem van Juda, en bring hom na sy volk toe; met sy hande het hy geveg vir hulle, en wees U vir hom 'n hulp teenoor sy teŽstanders.
DEUTER 33:8 En van Levi het hy gesÍ: U Tummim en u Urim is vir die man, u gunsgenoot, u wat deur U beproef is in Massa, met wie U getwis het by die waters van Mťriba;
DEUTER 33:9 wat van sy vader en sy moeder gesÍ het: Ek sien hom nie, en sy broers nie erken het en van sy seuns niks geweet het nie; want hulle het u woord bewaar en u verbond gehou.
DEUTER 33:10 Hulle sal Jakob u verordeninge leer en Israel u wet; hulle sal reukwerk voor U neerlÍ en 'n voloffer op u altaar.
DEUTER 33:11 SeŽn, HERE, sy krag, en laat die werk van sy hande U welgevallig wees; verpletter die lendene van die wat teen hom opstaan en hom haat, sodat hulle nie kan opstaan nie.
DEUTER 33:12 Van Benjamin het hy gesÍ: Die beminde van die HERE--hy sal veilig by Hom woon; Hy beskerm hom die hele dag en woon tussen sy berghange.
DEUTER 33:13 En van Josef het hy gesÍ: GeseŽnd deur die HERE is sy land met die kostelikste gawe van die hemel, met dou en met die wÍreldvloed wat onder lÍ,
DEUTER 33:14 en met die kostelikste voortbrengsels van die son en met die kostelikste gewasse van die mane
DEUTER 33:15 en met die vernaamste voortbrengsel van die berge van die voortyd en met die kostelikste gawe van die ewige heuwels
DEUTER 33:16 en met die kostelikste gawe van die aarde en van sy volheid, en die welbehae van Hom wat in die doringbos gewoon het--laat dit kom op die hoof van Josef en op die hoofskedel van die vors onder sy broers.
DEUTER 33:17 Sy eersgebore stier--heerlikheid is syne, en sy horings is buffelhorings; daarmee sal hy die volke stoot, die eindes van die aarde almal saam. En dit is die tien duisende van Efraim, en dit is die duisende van Manasse!
DEUTER 33:18 En van Sťbulon het hy gesÍ: Verheug jou, Sťbulon, oor jou togte, en Issaskar, oor jou tente.
DEUTER 33:19 Hulle sal volke na die berg roep; daar sal hulle offers van geregtigheid offer; want hulle sal die oorvloed van die see insuig en die verborgenste skatte van die sand.
DEUTER 33:20 En van Gad het hy gesÍ: GeseŽnd is Hy wat vir Gad ruimte maak; hy gaan lÍ soos 'n leeuin en verskeur die arm, ja, die hoofskedel.
DEUTER 33:21 En hy het vir hom 'n eerstelingsaandeel uitgekies, want daar was die deel van 'n veldheer bewaar; en hy het gekom na die hoofde van die volk, hy het die geregtigheid van die HERE uitgevoer en sy verordeninge met Israel.
DEUTER 33:22 En van Dan het hy gesÍ: Dan is 'n jong leeu wat uit Basan uitspring.
DEUTER 33:23 En van NŠftali het hy gesÍ: NŠftali, versadig van geluk en vol van die seŽn van die HERE--neem jy see en suidland in besit!
DEUTER 33:24 En van Aser het hy gesÍ: GeseŽnd is Aser bo die seuns; laat hy die liefling van sy broers wees, en een wat sy voet in olie insteek.
DEUTER 33:25 Mag jou grendel yster en koper wees, en jou sterkte soos jou dae.
DEUTER 33:26 Niemand is daar soos God, o Jesķrun, wat oor die hemel ry as jou hulp, en oor die wolke in sy hoogheid.
DEUTER 33:27 Die ewige God is 'n woning, en onder--ewige arms; en Hy het die vyand voor jou uit verdrywe en gesÍ: Verdelg!
DEUTER 33:28 So het Israel dan veilig gaan woon, die bron van Jakob in afsondering, in 'n land van koring en mos; ja, sy hemel laat dou afdrup.
DEUTER 33:29 Welgeluksalig is jy, o Israel! Wie is soos jy? 'n Volk wat deur die HERE verlos is, die skild van jou hulp en wat die swaard van jou hoogheid is, sodat jou vyande julle al kruipende aan jou onderwerp; maar jy sal op hulle hoogtes stap.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500