South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JOHANNES 12:1 En Jesus het ses dae voor die pasga na BetŠniŽ gekom waar Lasarus was, wat dood gewees het en wat Hy uit die dode opgewek het.
JOHANNES 12:2 Hulle het toe vir Hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien; en Lasarus was een van die wat saam met Hom aan tafel was.
JOHANNES 12:3 En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf.
JOHANNES 12:4 Toe sÍ een van sy dissipels, Judas IskŠriot, die seun van Simon, wat Hom sou verraai:
JOHANNES 12:5 Waarom is hierdie salf nie vir drie honderd pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie?
JOHANNES 12:6 En dit het hy gesÍ, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het.
JOHANNES 12:7 Toe sÍ Jesus: Laat haar staan; sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis.
JOHANNES 12:8 Want die armes het julle altyd by julle, maar My het julle nie altyd nie.
JOHANNES 12:9 En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat Hy daar was, en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lasarus te sien, wat Hy uit die dode opgewek het.
JOHANNES 12:10 En die owerpriesters het besluit om Lasarus ook om die lewe te bring,
JOHANNES 12:11 omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het.
JOHANNES 12:12 Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom,
JOHANNES 12:13 palmtakke geneem en uitgegaan Hom tegemoet en geroep: Hosanna! GeseŽnd is Hy wat kom in die Naam van die Here, die Koning van Israel.
JOHANNES 12:14 En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is:
JOHANNES 12:15 Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die vul van 'n esel.
JOHANNES 12:16 Dit het sy dissipels egter eers nie verstaan nie; maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van Hom geskrywe was en dat hulle dit aan Hom gedoen het.
JOHANNES 12:17 En die skare wat by Hom was toe Hy Lasarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig.
JOHANNES 12:18 Daarom het die skare Hom ook tegemoetgegaan, omdat hulle gehoor het dat Hy hierdie teken gedoen het.
JOHANNES 12:19 En die FariseŽrs het vir mekaar gesÍ: Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wÍreld loop agter Hom aan.
JOHANNES 12:20 En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid;
JOHANNES 12:21 hulle het na Filippus gegaan wat van BetsŠida in Galilťa was, en hom gevra en gesÍ: My heer, ons wil Jesus graag sien.
JOHANNES 12:22 Filippus kom en sÍ dit vir Andrťas, en Andrťas en Filippus vertel dit weer aan Jesus.
JOHANNES 12:23 Maar Jesus antwoord hulle en sÍ: Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word.
JOHANNES 12:24 Voorwaar, voorwaar Ek sÍ vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.
JOHANNES 12:25 Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wÍreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.
JOHANNES 12:26 As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.
JOHANNES 12:27 Nou is my siel ontsteld, en wat sal Ek sÍ? Vader, red My uit hierdie uur? Maar hierom het Ek in hierdie uur gekom.
JOHANNES 12:28 Vader, verheerlik u Naam! Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom: Ek hťt dit verheerlik, en Ek sal dit weer verheerlik.
JOHANNES 12:29 En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesÍ dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesÍ: 'n Engel het met Hom gespreek.
JOHANNES 12:30 Jesus antwoord en sÍ: Hierdie stem het nie om My ontwil gekom nie, maar om julle ontwil.
JOHANNES 12:31 Nou is dit die oordeel van hierdie wÍreld, nou sal die owerste van hierdie wÍreld buitentoe gedryf word.
JOHANNES 12:32 En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal na My toe trek.
JOHANNES 12:33 En dit het Hy gesÍ om aan te dui hoedanige dood Hy sou sterwe.
JOHANNES 12:34 Die skare antwoord Hom: Ons het uit die wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid bly; en hoe sÍ U dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie Seun van die mens?
JOHANNES 12:35 En Jesus sÍ vir hulle: Nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie.
JOHANNES 12:36 So lank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en Hom vir hulle verberg.
JOHANNES 12:37 En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom geglo nie;
JOHANNES 12:38 sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesÍ het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?
JOHANNES 12:39 Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ůůk gesÍ het:
JOHANNES 12:40 Hy het hulle oŽ verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oŽ sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.
JOHANNES 12:41 Dit het Jesaja gesÍ toe hy sy heerlikheid gesien en van Hom gespreek het.
JOHANNES 12:42 Maar tog het selfs baie van die owerstes in Hom geglo; maar ter wille van die FariseŽrs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie.
JOHANNES 12:43 Want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God.
JOHANNES 12:44 En Jesus het uitgeroep en gesÍ: Wie in My glo, glo nie in My nie, maar in Hom wat My gestuur het.
JOHANNES 12:45 En wie My aanskou, aanskou Hom wat My gestuur het.
JOHANNES 12:46 Ek het as 'n lig in die wÍreld gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie.
JOHANNES 12:47 En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, Ek oordeel hom nie; want Ek het nie gekom om die wÍreld te oordeel nie, maar om die wÍreld te red.
JOHANNES 12:48 Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag.
JOHANNES 12:49 Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My 'n gebod gegee wat Ek moet sÍ en wat Ek moet spreek.
JOHANNES 12:50 En Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek--net soos die Vader vir My gesÍ het, so spreek Ek.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500