South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JOHANNES 4:1 Toe die Here dan verneem dat die FariseŽrs gehoor het dat Jesus meer dissipels maak en doop as Johannes--
JOHANNES 4:2 alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy dissipels--
JOHANNES 4:3 het Hy Judťa verlaat en weer na Galilťa gegaan.
JOHANNES 4:4 En Hy moes deur SamarŪa gaan.
JOHANNES 4:5 Hy kom toe by 'n stad van SamarŪa wat SŪgar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het.
JOHANNES 4:6 En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat Hy moeg was van die reis, somaar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die sesde uur.
JOHANNES 4:7 Daar kom 'n vrou uit SamarŪa om water te skep. Jesus sÍ vir haar: Gee vir My water om te drink--
JOHANNES 4:8 want sy dissipels het na die stad gegaan om voedsel te koop.
JOHANNES 4:9 En die Samaritaanse vrou sÍ vir Hom: Hoe is dit dat U wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie.
JOHANNES 4:10 Jesus antwoord en sÍ vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sÍ: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.
JOHANNES 4:11 Die vrou sÍ vir Hom: Here, U het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep; waarvandaan kry U dan die lewende water?
JOHANNES 4:12 U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee?
JOHANNES 4:13 Jesus antwoord en sÍ vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;
JOHANNES 4:14 maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.
JOHANNES 4:15 Die vrou sÍ vir Hom: Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie.
JOHANNES 4:16 Jesus sÍ vir haar: Gaan roep jou man en kom hier.
JOHANNES 4:17 Die vrou antwoord en sÍ: Ek het nie 'n man nie. Jesus sÍ vir haar: Jy het reg gesÍ: Ek het nie 'n man nie;
JOHANNES 4:18 want jy het vyf mans gehad; en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesÍ.
JOHANNES 4:19 Die vrou sÍ vir Hom: Here, ek sien dat U 'n profeet is.
JOHANNES 4:20 Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sÍ dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is.
JOHANNES 4:21 Jesus sÍ vir haar: Vrou, glo My, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie.
JOHANNES 4:22 Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode.
JOHANNES 4:23 Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom sů aanbid.
JOHANNES 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
JOHANNES 4:25 Die vrou sÍ vir Hom: Ek weet dat die MessŪas kom, Hy wat Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy ons alles verkondig.
JOHANNES 4:26 Jesus sÍ vir haar: Dit is Ek wat met jou spreek!
JOHANNES 4:27 En op diť oomblik het sy dissipels gekom en hulle verwonder dat Hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesÍ: Wat verlang U nie? of: Waarom spreek U met haar?
JOHANNES 4:28 Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesÍ:
JOHANNES 4:29 Kom kyk 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is Hy nie miskien die Christus nie?
JOHANNES 4:30 Hulle het toe uit die stad gegaan en na Hom gekom.
JOHANNES 4:31 En intussen het sy dissipels by Hom aangedring en gesÍ: Rabbi, eet.
JOHANNES 4:32 Maar Hy sÍ vir hulle: Ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie.
JOHANNES 4:33 Die dissipels sÍ toe vir mekaar: Het iemand dan vir Hom ete gebring?
JOHANNES 4:34 Jesus sÍ vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring.
JOHANNES 4:35 SÍ julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sÍ vir julle, slaan julle oŽ op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes.
JOHANNES 4:36 En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees.
JOHANNES 4:37 Want hierin is die woord waar: Dit is een wat saai, en 'n ander wat maai.
JOHANNES 4:38 Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk, en julle het in hulle arbeid ingegaan.
JOHANNES 4:39 En baie van die Samaritane uit daardie stad het in Hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het: Hy het my alles vertel wat ek gedoen het.
JOHANNES 4:40 Toe die Samaritane dan by Hom kom, het hulle by Hom aangedring om by hulle te bly; en Hy het daar twee dae gebly.
JOHANNES 4:41 En baie meer het op grond van sy woord geglo
JOHANNES 4:42 en aan die vrou gesÍ: Ons glo nie meer op grond van wat jy gesÍ het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat Hy waarlik die Christus, die Saligmaker van die wÍreld, is.
JOHANNES 4:43 En nŠ die twee dae het Hy daarvandaan weggegaan en na Galilťa vertrek.
JOHANNES 4:44 Want Jesus self het getuig dat 'n profeet in sy eie vaderland geen eer ontvang nie.
JOHANNES 4:45 Toe Hy dan in Galilťa kom, het die GalilťŽrs Hom ontvang, omdat hulle alles gesien het wat Hy in Jerusalem op die fees gedoen het; want hulle het ook na die fees gegaan.
JOHANNES 4:46 Jesus het dan weer gekom te Kana in Galilťa, waar Hy die water wyn gemaak het. En daar was 'n sekere koninklike beampte wie se seun in KapťrnaŁm siek was.
JOHANNES 4:47 Toe hy hoor dat Jesus uit Judťa in Galilťa gekom het, gaan hy na Hom en vra Hom om af te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelÍ.
JOHANNES 4:48 Jesus sÍ toe vir hom: As julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie.
JOHANNES 4:49 Die koninklike beampte sÍ vir Hom: Here, kom af voordat my kind sterwe.
JOHANNES 4:50 Jesus antwoord hom: Gaan, jou seun lewe! En die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesÍ het, en hy het gegaan.
JOHANNES 4:51 En toe hy al op pad was huis toe, kom sy diensknegte hom tegemoet en bring die berig en sÍ: U kind lewe!
JOHANNES 4:52 Hy verneem toe van hulle die uur waarop hy beter geword het. En hulle sÍ vir hom: Gister, die sewende uur, het die koors hom verlaat.
JOHANNES 4:53 Die vader merk toe dat dit daardie uur was waarop Jesus vir hom gesÍ het: Jou seun lewe! En hy het self geglo en sy hele huis.
JOHANNES 4:54 Hierdie tweede teken weer het Jesus gedoen toe Hy uit Judťa in Galilťa gekom het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500