South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LUKAS 10:1 En n hierdie dinge het die Here weer sewentig ander aangestel, en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na elke stad en plek waar Hy sou kom.
LUKAS 10:2 Hy s toe vir hulle: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in sy oes uitstuur.
LUKAS 10:3 Gaan dan; kyk, Ek stuur julle soos lammers onder wolwe.
LUKAS 10:4 Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie.
LUKAS 10:5 En in watter huis julle ook al mag ingaan, s eers: Vrede vir hierdie huis!
LUKAS 10:6 En as dr 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus; anders sal dit tot julle terugkeer.
LUKAS 10:7 Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie.
LUKAS 10:8 En in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle jul ontvang, eet wat aan julle voorgesit word.
LUKAS 10:9 En maak die siekes gesond wat daarin is, en s vir hulle: Die koninkryk van God het naby julle gekom.
LUKAS 10:10 Maar in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle jul nie ontvang nie, gaan uit op sy strate en s:
LUKAS 10:11 Selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af; maar tog moet julle dit weet dat die koninkryk van God naby julle gekom het.
LUKAS 10:12 En Ek s vir julle: Vir Sodom sal dit verdraagliker wees in di dag as vir daardie stad.
LUKAS 10:13 Wee jou, Grasin, wee jou, Betsida! want as in Tirus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het.
LUKAS 10:14 Maar vir Tirus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle.
LUKAS 10:15 En jy, Kaprnam, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word.
LUKAS 10:16 Wie na julle luister, luister na My; en wie julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het.
LUKAS 10:17 En die sewentig het met blydskap teruggekom en ges: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam.
LUKAS 10:18 Toe s Hy vir hulle: Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val.
LUKAS 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.
LUKAS 10:20 Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.
LUKAS 10:21 In dieselfde uur het Jesus Hom in die gees verheug en ges: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae.
LUKAS 10:22 Alles is aan My oorgegee deur my Vader; en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, behalwe die Seun en hy aan wie die Seun dit wil openbaar.
LUKAS 10:23 En Hy het Hom omgedraai na sy dissipels en afsonderlik aan hulle ges: Salig is die o wat sien wat julle sien;
LUKAS 10:24 want Ek s vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie.
LUKAS 10:25 En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te s: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te berwe?
LUKAS 10:26 En Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?
LUKAS 10:27 En hy antwoord en s: Jy moet die Here jou God liefh uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.
LUKAS 10:28 Toe s Hy vir hom: Jy het reg geantwoord; doen dit, en jy sal lewe.
LUKAS 10:29 Maar hy wou homself regverdig, en s vir Jesus: En wie is my naaste?
LUKAS 10:30 En Jesus antwoord en s: 'n Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jrigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood l.
LUKAS 10:31 En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby.
LUKAS 10:32 En net so het ook 'n Leviet by di plek gekom en hom gesien en anderkant verbygegaan.
LUKAS 10:33 Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel,
LUKAS 10:34 en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg.
LUKAS 10:35 En toe hy die volgende mre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en s vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag h, sal ek jou betaal as ek terugkom.
LUKAS 10:36 Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het?
LUKAS 10:37 En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe s Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so.
LUKAS 10:38 En op hulle reis het Hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het Hom in haar huis ontvang.
LUKAS 10:39 En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria; di het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister.
LUKAS 10:40 Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en s: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? S dan vir haar dat sy my moet help.
LUKAS 10:41 Maar Jesus antwoord en s vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge;
LUKAS 10:42 maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500