South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LUKAS 22:1 En die fees van die ongesuurde brode, wat pasga genoem word, was naby.
LUKAS 22:2 En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle Hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees.
LUKAS 22:3 En die Satan het in Judas gevaar, wat IskŠriot genoem word en wat uit die getal van die twaalf was.
LUKAS 22:4 Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslaag hoe hy Hom aan hulle kon oorlewer.
LUKAS 22:5 En hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee.
LUKAS 22:6 En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om Hom sonder oproer aan hulle oor te lewer.
LUKAS 22:7 En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die pasga geslag moes word.
LUKAS 22:8 Toe stuur Hy Petrus en Johannes en sÍ: Gaan berei die pasga vir ons, dat ons dit kan eet.
LUKAS 22:9 En hulle sÍ vir Hom: Waar wil U hÍ moet ons dit berei?
LUKAS 22:10 En Hy antwoord hulle: Kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra; volg hom na die huis waar hy ingaan.
LUKAS 22:11 En julle moet vir die eienaar van die huis sÍ: Die Meester vra u--waar is die kamer waar Ek die pasga met my dissipels kan eet?
LUKAS 22:12 En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is; daar moet julle dit berei.
LUKAS 22:13 En hulle het gegaan en dit gevind soos Hy vir hulle gesÍ het, en die pasga berei.
LUKAS 22:14 En toe die uur kom, het Hy aan tafel gegaan en die twaalf apostels saam met Hom.
LUKAS 22:15 En Hy sÍ vir hulle: Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat Ek ly.
LUKAS 22:16 Want Ek sÍ vir julle: Ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie.
LUKAS 22:17 En toe Hy 'n beker geneem het, dank Hy en sÍ: Neem dit en deel dit onder julle.
LUKAS 22:18 Want Ek sÍ vir julle: Ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie.
LUKAS 22:19 Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sÍ: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot my gedagtenis.
LUKAS 22:20 Net so neem Hy ook die beker nŠ die maaltyd en sÍ: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort word.
LUKAS 22:21 Maar kyk, die hand van hom wat My verraai, is by My aan tafel.
LUKAS 22:22 Die Seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wee daardie man deur wie Hy verraai word!
LUKAS 22:23 Toe begin hulle onder mekaar te vra wie van hulle dit tog kon wees wat dit sou doen.
LUKAS 22:24 En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees.
LUKAS 22:25 En Hy het vir hulle gesÍ: Die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem.
LUKAS 22:26 Maar so moet julle nie wees nie; maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien.
LUKAS 22:27 Want wie is groter: die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar Ek is onder julle soos een wat dien.
LUKAS 22:28 En dit is julle wat altyddeur by My gebly het in my versoekinge.
LUKAS 22:29 En Ek beskik vir julle 'n koninkryk soos my Vader dit vir My beskik het,
LUKAS 22:30 sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die twaalf stamme van Israel te oordeel.
LUKAS 22:31 En die Here sÍ: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif.32 Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk.
LUKAS 22:32
LUKAS 22:33 En hy het vir Hom gesÍ: Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis en in die dood te gaan.
LUKAS 22:34 Maar Hy antwoord: Ek sÍ vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy drie maal geloŽn het dat jy My ken nie.
LUKAS 22:35 En Hy sÍ vir hulle: Toe Ek julle uitgestuur het sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kortgekom? En hulle antwoord: Niks nie.
LUKAS 22:36 Toe sÍ Hy vir hulle: Maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak; en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop.
LUKAS 22:37 Want Ek sÍ vir julle dat dit wat geskrywe is, nog aan My vervul moet word: En Hy is saam met misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op My, kom daar 'n einde.
LUKAS 22:38 Hulle sÍ vir Hom: Here, kyk hier is twee swaarde. En Hy antwoord hulle: Dit is genoeg.
LUKAS 22:39 En Hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy dissipels het Hom gevolg.
LUKAS 22:40 En toe Hy op die plek kom, sÍ Hy vir hulle: Bid dat julle nie in versoeking kom nie.
LUKAS 22:41 En Hy het Hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid
LUKAS 22:42 en gesÍ: Vader, as U tog maar hierdie beker van My wil wegneem! Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied!
LUKAS 22:43 En 'n engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk.
LUKAS 22:44 En toe Hy in 'n sware stryd kom, het Hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val.
LUKAS 22:45 Toe staan Hy van die gebed op en kom by sy dissipels en vind hulle aan die slaap van droefheid.
LUKAS 22:46 En Hy sÍ vir hulle: Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.
LUKAS 22:47 En terwyl Hy nog spreek, kom daar 'n skare; en hy wat Judas genoem word, een van die twaalf, het voor hulle uit geloop en nader gekom na Jesus om Hom te soen.
LUKAS 22:48 En Jesus sÍ vir hom: Judas, verraai jy die Seun van die mens met 'n kus?
LUKAS 22:49 En toe die wat rondom Hom was, sien wat gaan gebeur, sÍ hulle vir Hom: Here, moet ons met die swaard slaan?
LUKAS 22:50 En een van hulle het die dienskneg van die hoŽpriester getref en sy regteroor afgekap.
LUKAS 22:51 Maar Jesus het geantwoord en gesÍ: Hou op, dit is genoeg! En Hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak.
LUKAS 22:52 Toe sÍ Jesus vir die owerpriesters en hoofde van die tempel en ouderlinge wat teen Hom gekom het: Het julle uitgetrek soos teen 'n rower met swaarde en stokke?
LUKAS 22:53 Dag vir dag was Ek saam met julle in die tempel, en julle het nie die hande teen My uitgesteek nie. Maar dit is julle uur en die mag van die duisternis.
LUKAS 22:54 En hulle het Hom gevange geneem en weggelei en Hom gebring in die huis van die hoŽpriester. En Petrus het van ver af gevolg.
LUKAS 22:55 En toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak en bymekaar gaan sit het, het Petrus onder hulle gesit.
LUKAS 22:56 En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit; en nadat sy hom vas aangekyk het, sÍ sy: Hierdie man was ook saam met Hom.
LUKAS 22:57 Maar hy het Hom verloŽn en gesÍ: Vrou, ek ken Hom nie.
LUKAS 22:58 En kort daarna sien iemand anders hom en sÍ: Jy is ook een van hulle. Maar Petrus sÍ: Man, ek is nie.
LUKAS 22:59 En nŠ verloop van omtrent een uur het 'n ander een dit verseker en gesÍ: Sowaar, hierdie man was ook saam met Hom, want hy is ook 'n GalilťŽr.
LUKAS 22:60 Maar Petrus antwoord: Man, ek weet nie wat jy sÍ nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai.
LUKAS 22:61 En die Here het Hom omgedraai en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Here onthou wat Hy vir hom gesÍ het: Voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloŽn.
LUKAS 22:62 En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween.
LUKAS 22:63 En die manne wat Jesus gevange gehou het, het Hom bespot en geslaan.
LUKAS 22:64 En hulle het Hom geblinddoek en Hom in die aangesig geslaan en Hom gevra en gesÍ: Profeteer wie dit is wat U geslaan het.
LUKAS 22:65 En baie ander dinge het hulle lasterlik teen Hom gespreek.
LUKAS 22:66 En toe dit dag word, het die oudstes van die volk--die owerpriesters en skrifgeleerdes--vergader en Hom voor hulle Raad gebring
LUKAS 22:67 en gesÍ: As U die Christus is, sÍ vir ons. En Hy antwoord hulle: As Ek vir u sÍ, sal u tog nie glo nie.
LUKAS 22:68 En as Ek vra, sal u My tog nie antwoord of loslaat nie.
LUKAS 22:69 Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God.
LUKAS 22:70 En hulle sÍ almal: Is U dan die Seun van God? En Hy antwoord hulle: U sÍ dat Ek dit is.
LUKAS 22:71 Daarop sÍ hulle: Wat het ons nog getuienis nodig! Want ons het dit self uit sy mond gehoor.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500