South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LUKAS 23:1 En die hele menigte van hulle het opgestaan en Hom na Pilatus gelei.
LUKAS 23:2 En hulle het Hom begin beskuldig en sÍ: Ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keiser belasting te betaal, terwyl Hy sÍ dat Hy self Christus, die Koning, is.
LUKAS 23:3 Toe vra Pilatus Hom en sÍ: Is U die Koning van die Jode? En Hy antwoord hom en sÍ: U sÍ dit.
LUKAS 23:4 En Pilatus sÍ vir die owerpriesters en die skare: Ek vind geen skuld in hierdie man nie.
LUKAS 23:5 Maar hulle het aangehou en gesÍ: Hy maak die volk oproerig met sy leer die hele Judťa deur, vandat Hy in Galilťa begin het tot hiertoe.
LUKAS 23:6 En toe Pilatus van Galilťa hoor, vra hy of die man 'n GalilťŽr is.
LUKAS 23:7 En nadat hy verneem het dat Hy uit die magsgebied van Herodes was, stuur hy Hom na Herodes wat self ook in daardie dae in Jerusalem was.
LUKAS 23:8 En toe Herodes Jesus sien, was hy baie bly, want hy was al geruime tyd begerig om Hom te sien, omdat hy veel van Hom gehoor het; en hy het gehoop om een of ander teken te sien wat deur Hom gedoen sou word.
LUKAS 23:9 En hy het Hom met baie woorde uitgevra, maar Hy het hom niks geantwoord nie.
LUKAS 23:10 En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het Hom heftig staan en beskuldig.
LUKAS 23:11 En nadat Herodes saam met sy soldate Hom met veragting behandel en bespot het, werp hy Hom 'n blink kleed om en stuur Hom terug na Pilatus.
LUKAS 23:12 En Pilatus en Herodes het op daardie dag goeie vriende geword, want hulle was vantevore in vyandskap teenoor mekaar.
LUKAS 23:13 Toe roep Pilatus die owerpriesters en die owerstes en die volk bymekaar en sÍ vir hulle:
LUKAS 23:14 Julle het hierdie man na my gebring as een wat die volk afvallig maak. En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel en in hierdie man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle Hom beskuldig nie;
LUKAS 23:15 ja, ook Herodes nie, want ek het julle na hom gestuur; en daar is deur Hom niks gedoen wat die dood verdien nie.
LUKAS 23:16 Nadat ek Hom dan gekasty het, sal ek Hom loslaat.
LUKAS 23:17 En hy was verplig om vir hulle op die fees een los te laat.
LUKAS 23:18 Maar die hele menigte skreeu en sÍ: Weg met Hom, en laat vir ons BarŠbbas los!
LUKAS 23:19 Diť was oor 'n sekere opstand wat in die stad plaasgevind het, en oor 'n moord in die gevangenis gewerp.
LUKAS 23:20 Daarop spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou loslaat;
LUKAS 23:21 maar hulle het aangehou roep en sÍ: Kruisig, kruisig Hom!
LUKAS 23:22 En vir die derde keer sÍ hy vir hulle: Watter kwaad het Hy dan gedoen? Ek het in Hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal Hom dan kasty en loslaat.
LUKAS 23:23 Maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geŽis dat Hy gekruisig moes word; en hulle geroep en diť van die owerpriesters het die oorhand gekry.
LUKAS 23:24 Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word.
LUKAS 23:25 En hy het die een vir hulle losgelaat wat oor opstand en moord in die gevangenis gewerp was, die een wat hulle geŽis het. Maar Jesus het hy aan hulle wil oorgelewer.
LUKAS 23:26 En toe hulle Hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Cirťne wat van die veld af gekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra.
LUKAS 23:27 En 'n groot menigte van die volk het Hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en Hom beklaag het.
LUKAS 23:28 Maar Jesus het Hom omgedraai en vir hulle gesÍ: Dogters van Jerusalem, moenie oor My ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders;
LUKAS 23:29 want daar kom dae waarin hulle sal sÍ: Gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie.
LUKAS 23:30 Dan sal hulle vir die berge begin sÍ: Val op ons! en vir die heuwels: Bedek ons!
LUKAS 23:31 Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droŽ gebeur!
LUKAS 23:32 En daar is nog twee ander, kwaaddoeners, weggelei om saam met Hom tereggestel te word.
LUKAS 23:33 En toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle Hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter-- en een aan die linkerkant.
LUKAS 23:34 En Jesus sÍ: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.
LUKAS 23:35 En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesÍ: Ander het Hy verlos; laat Hy Homself verlos as Hy die Christus, die uitverkorene van God, is.
LUKAS 23:36 En die soldate het Hom ook bespot en gekom en vir Hom asyn gebring
LUKAS 23:37 en gesÍ: As U die Koning van die Jode is, verlos Uself.
LUKAS 23:38 En daar was ook 'n opskrif bokant Hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters: HY IS DIE KONING VAN DIE JODE.
LUKAS 23:39 En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en gesÍ: As U die Christus is, verlos Uself en ons.
LUKAS 23:40 Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sÍ: Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? --
LUKAS 23:41 ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie.
LUKAS 23:42 En hy sÍ vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom.
LUKAS 23:43 En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sÍ vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.
LUKAS 23:44 En dit was omtrent die sesde uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die negende uur toe;
LUKAS 23:45 en die son is verduister; en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur.
LUKAS 23:46 En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesÍ: Vader, in u hande gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesÍ het, blaas Hy die laaste asem uit.
LUKAS 23:47 En toe die hoofman oor honderd sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesÍ: Waarlik, hierdie man was regverdig.
LUKAS 23:48 En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan.
LUKAS 23:49 En al sy bekendes het ver weg gestaan; ook die vroue wat Hom van Galilťa gevolg het, het hierdie dinge gesien.
LUKAS 23:50 En daar was 'n man met die naam van Josef, 'n lid van die Raad, 'n goeie en regverdige man
LUKAS 23:51 --hy het nie met hulle raad en handelwyse saamgestem nie--van Arimathťa, 'n stad van die Jode, wat ook self die koninkryk van God verwag het.
LUKAS 23:52 Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra
LUKAS 23:53 en dit afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelÍ in 'n graf wat uit 'n rots gekap was, waar nog nooit iemand in gelÍ het nie.
LUKAS 23:54 En dit was die dag van voorbereiding, en die sabbat wou aanbreek.
LUKAS 23:55 En die vroue wat saam met Hom van Galilťa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelÍ was.
LUKAS 23:56 Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die sabbat gerus volgens die gebod.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500