South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LUKAS 7:1 En nadat Hy voor die ore van die volk al sy woorde beŽindig het, het Hy in KapťrnaŁm ingegaan.
LUKAS 7:2 En die dienskneg van 'n sekere hoofman oor honderd, wat vir hom baie werd was, was ongesteld en het op sterwe gelÍ.
LUKAS 7:3 Toe hy dan van Jesus hoor, het hy ouderlinge van die Jode na Hom gestuur met die versoek aan Hom dat Hy moes kom en sy dienskneg gesond maak.
LUKAS 7:4 En toe hulle by Jesus kom, het hulle Hom dringend gesmeek en gesÍ: Hy is dit werd dat U dit vir hom doen;
LUKAS 7:5 want hy het ons volk lief en het self die sinagoge vir ons gebou.
LUKAS 7:6 En Jesus het saam met hulle gegaan; maar toe Hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die hoofman oor honderd vriende na Hom om vir Hom te sÍ: Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie.
LUKAS 7:7 Daarom het ek my ook nie waardig geag om na U te gaan nie; sÍ dit maar met 'n woord, en my kneg sal gesond word.
LUKAS 7:8 Want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my; en vir hierdie een sÍ ek: Gaan! en hy gaan; en vir 'n ander een: Kom! en hy kom; en vir my dienskneg: Doen dit! en hy doen dit.
LUKAS 7:9 Toe Jesus dit hoor, was Hy oor hom verwonderd, en Hy draai Hom om en sÍ vir die skare wat Hom volg: Ek sÍ vir julle, selfs in Israel het Ek so 'n groot geloof nie gevind nie.
LUKAS 7:10 En toe die wat gestuur was, teruggaan na die huis, vind hulle die siek dienskneg gesond.
LUKAS 7:11 En die dag daarna was Hy op weg na 'n stad met die naam van Nain; en baie van sy dissipels en 'n groot menigte het saam met Hom gegaan.
LUKAS 7:12 En toe Hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee; en 'n groot menigte van die stad was by haar.
LUKAS 7:13 En toe die Here haar sien, het Hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesÍ: Moenie ween nie!
LUKAS 7:14 En Hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draers stil. En Hy sÍ: Jongman, Ek sÍ vir jou, staan op!
LUKAS 7:15 En die dooie het regop gaan sit en begin praat; en Hy het hom aan sy moeder teruggegee.
LUKAS 7:16 En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sÍ: 'n Groot profeet het onder ons opgestaan; en: God het sy volk besoek.
LUKAS 7:17 En hierdie woord aangaande Hom het uitgegaan in die hele Judťa en in die hele omtrek.
LUKAS 7:18 En die dissipels van Johannes het hom van al hierdie dinge berig gebring.
LUKAS 7:19 En Johannes het sekere twee van sy dissipels na hom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesÍ: Is U die Een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?
LUKAS 7:20 En toe die manne by Hom kom, sÍ hulle: Johannes die Doper het ons na U gestuur en gesÍ: Is U die Een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?
LUKAS 7:21 En in dieselfde uur het Hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste, en aan baie blindes die gesig geskenk.
LUKAS 7:22 En Jesus antwoord en sÍ vir hulle: Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor: blindes sien weer, kreupeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig.
LUKAS 7:23 En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.
LUKAS 7:24 En nadat die boodskappers van Johannes weggegaan het, begin Hy vir die skare aangaande Johannes te sÍ: Wat het julle uitgegaan in die woestyn om te aanskou? 'n Riet wat deur die wind beweeg word?
LUKAS 7:25 Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Man met sagte klere aan? Kyk, die wat pragtige klere dra en in weelde lewe, is in die paleise.
LUKAS 7:26 Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, Ek sÍ vir julle, nog baie meer as 'n profeet!
LUKAS 7:27 Dit is hy van wie daar geskrywe is: Kyk, Ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor U uit sal regmaak.
LUKAS 7:28 Want Ek sÍ vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie; maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy.
LUKAS 7:29 En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes.
LUKAS 7:30 Maar die FariseŽrs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie.
LUKAS 7:31 Toe sÍ die Here: Waarmee sal Ek dan die mense van hierdie geslag vergelyk, en waaraan is hulle gelyk?
LUKAS 7:32 Hulle is net soos kinders wat op die mark sit en na mekaar roep en sÍ: Ons het vir julle op die fluit gespeel, en julle het nie gedans nie; ons het vir julle 'n klaaglied gesing, en julle het nie gehuil nie.
LUKAS 7:33 Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geŽet of wyn gedrink nie, en julle sÍ: Hy het 'n duiwel.
LUKAS 7:34 Die Seun van die mens het gekom en Hy eet en drink, en julle sÍ: Daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars.
LUKAS 7:35 Maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders.
LUKAS 7:36 En een van die FariseŽrs het Hom genooi om by hom te eet; en Hy het in die huis van die FariseŽr gekom en aan tafel gegaan.
LUKAS 7:37 En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat Hy in die FariseŽr se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring
LUKAS 7:38 en agter by sy voete gaan staan en geween; en sy het sy voete begin natmaak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof; en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf.
LUKAS 7:39 Toe die FariseŽr wat Hom genooi het, dit sien, sÍ hy by homself: Hy, as Hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat Hom aanraak; want sy is 'n sondares.
LUKAS 7:40 En Jesus antwoord en sÍ vir hom: Simon, Ek het iets om aan jou te sÍ. En hy antwoord: Meester, spreek.
LUKAS 7:41 Hy sÍ toe: 'n Sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad; die een het vyf honderd pennings geskuld en die ander een vyftig;
LUKAS 7:42 en omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan altwee geskenk. SÍ nou, wie van hulle sal hom die meeste liefhÍ?
LUKAS 7:43 En Simon antwoord en sÍ: Ek veronderstel diť een aan wie hy die meeste geskenk het. En Hy antwoord hom: Jy het reg geoordeel.
LUKAS 7:44 Daarop draai Hy om na die vrou en sÍ vir Simon: Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom--water het jy nie vir my voete gegee nie; maar sy het met haar trane my voete natgemaak en met die hare van haar hoof afgedroog.
LUKAS 7:45 'n Soen het jy My nie gegee nie; maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie.
LUKAS 7:46 Met olie het jy my hoof nie gesalf nie; maar sy het my voete met salf gesalf.
LUKAS 7:47 Daarom sÍ Ek vir jou: Haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie liefgehad; maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief.
LUKAS 7:48 En Hy sÍ vir haar: Jou sondes is vergewe.
LUKAS 7:49 Toe begin die wat aan tafel was, by hulleself te sÍ: Wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe?
LUKAS 7:50 En Hy sÍ vir die vrou: Jou geloof het jou gered; gaan in vrede.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500