South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LUKAS 9:1 En Hy het sy twaalf dissipels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siektes te genees.
LUKAS 9:2 En Hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak
LUKAS 9:3 en vir hulle ges: Neem niks vir die pad nie, geen stokke of reissak of brood of geld nie, en geeneen van julle moet twee kledingstukke h nie.
LUKAS 9:4 En in watter huis julle ook mag ingaan, bly dr en gaan drvandaan verder.
LUKAS 9:5 En almal wat julle nie ontvang nie--as julle van daardie stad weggaan, skud selfs die stof van julle voete af, tot 'n getuienis teen hulle.
LUKAS 9:6 En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan en oral die evangelie verkondig en siekes gesond gemaak.
LUKAS 9:7 Herodes, die viervors, hoor toe van al die dinge wat deur Hom gedoen is; en hy was met die saak verle, omdat deur sommige ges is: Johannes is uit die dode opgewek;
LUKAS 9:8 en deur ander: Ela het verskyn; en deur ander: Een van die ou profete het opgestaan.
LUKAS 9:9 En Herodes het ges: Johannes het ek onthoof; maar wie is hierdie man van wie ek sulke dinge hoor? En hy het probeer om Hom te sien.
LUKAS 9:10 En toe die apostels terugkom en Hom alles vertel wat hulle gedoen het, het Hy hulle saamgeneem en in die eensaamheid gegaan na 'n verlate plek van 'n stad met die naam van Betsida.
LUKAS 9:11 Maar die skare het dit te wete gekom en Hom gevolg; en Hy het hulle ontvang en met hulle gespreek oor die koninkryk van God, en die wat genesing nodig gehad het, gesond gemaak.
LUKAS 9:12 Toe die dag begin daal, kom die twaalf na Hom en s vir Hom: Stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe en buitewyke in die omtrek kan gaan en herberg en voedsel kry; want ons is hier in 'n verlate plek.
LUKAS 9:13 Maar Hy s vir hulle: Gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord: Ons het nie meer as vyf brode en twee visse nie, tensy ons voedsel gaan koop vir al hierdie mense.
LUKAS 9:14 Want daar was omtrent vyf duisend manne. Maar Hy s vir sy dissipels: Laat hulle in groepe van vyftig sit.
LUKAS 9:15 En hulle het dit gedoen en almal laat sit.
LUKAS 9:16 Toe neem Hy die vyf brode en die twee visse, en nadat Hy opgekyk het na die hemel, sen Hy dit en breek dit en gee dit aan die dissipels om dit aan die skare voor te sit.
LUKAS 9:17 En hulle het geet en is almal versadig, en van wat vir hulle van die brokstukke oorgebly het, is daar twaalf mandjies vol opgetel.
LUKAS 9:18 En toe Hy besig was om alleen te bid, was die dissipels by Hom, en Hy vra hulle en s: Wie s die skare is Ek?
LUKAS 9:19 En hulle antwoord en s: Johannes die Doper, en ander: Ela, en ander dat een van die ou profete opgestaan het.
LUKAS 9:20 En Hy s vir hulle: Maar julle, wie s julle is Ek? En Petrus antwoord en s: Die Christus van God!
LUKAS 9:21 Toe gee Hy hulle 'n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie.
LUKAS 9:22 En Hy s: Die Seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die derde dag opstaan.
LUKAS 9:23 En Hy s vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verlon en sy kruis elke dag opneem en My volg.
LUKAS 9:24 Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red.
LUKAS 9:25 Wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wreld win, maar homself verloor of skade aandoen?
LUKAS 9:26 Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en di van die Vader en van die heilige engele.
LUKAS 9:27 Ek s vir julle met waarheid: Daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie.
LUKAS 9:28 En omtrent agt dae n hierdie woorde het Hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid.
LUKAS 9:29 En terwyl Hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit.
LUKAS 9:30 En daar was twee manne in gesprek met Hom; dit was Moses en Ela.
LUKAS 9:31 Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat Hy in Jerusalem sou volbring.
LUKAS 9:32 En Petrus en die wat saam met hom was, was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die twee manne wat by Hom staan.
LUKAS 9:33 En toe hulle van Hom weggaan, s Petrus vir Jesus: Meester, dit is goed dat ons hier is; laat ons dan drie hutte maak, een vir U en vir Moses een en een vir Ela--hy het nie geweet wat hy s nie.
LUKAS 9:34 Maar toe hy dit s, kom daar 'n wolk en oordek hulle, en hulle het bang geword toe daardie manne in die wolk ingaan.
LUKAS 9:35 En daar kom 'n stem uit die wolk wat s: Dit is my geliefde Seun; luister na Hom!
LUKAS 9:36 En nadat die stem gekom het, was Jesus daar alleen. En hulle het geswyg en aan niemand in daardie dae iets vertel van wat hulle gesien het nie.
LUKAS 9:37 En op die volgende dag toe hulle van die berg afklim, kom 'n groot skare Hom tegemoet.
LUKAS 9:38 En daar roep 'n man uit die skare en s: Meester, ek bid U, kyk tog na my seun, want hy is my enigste.
LUKAS 9:39 En kyk, 'n gees gryp hom, en meteens skreeu hy, en hy laat hom stuiptrekkings kry met skuim in die mond en gaan amper nie van hom weg nie en verniel hom.
LUKAS 9:40 En ek het u dissipels gebid om hom uit te drywe, en hulle kon nie.
LUKAS 9:41 Toe antwoord Jesus en s: o Ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier.
LUKAS 9:42 En toe hy nog aankom, skeur die duiwel hom en laat hom stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onreine gees bestraf en die seun genees en hom aan sy vader teruggegee.
LUKAS 9:43 En almal was verslae oor die majesteit van God. En toe almal verwonderd was oor alles wat Jesus gedoen het, s Hy vir sy dissipels:
LUKAS 9:44 Bewaar hierdie woorde in julle ore; want die Seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense.
LUKAS 9:45 Maar hulle het hierdie woord nie verstaan nie, en dit was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie sou begryp nie; en hulle was bang om Hom iets te vra oor hierdie woord.
LUKAS 9:46 En daar het 'n redenering onder hulle ontstaan oor wie van hulle dan tog die grootste was.
LUKAS 9:47 En toe Jesus die redenering van hulle hart opmerk, neem Hy 'n kindjie en laat di by Hom staan
LUKAS 9:48 en s vir hulle: Elkeen wat hierdie kindjie ontvang in my Naam, ontvang My; en elkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het; want wie die kleinste onder julle almal is, hy sal groot wees.
LUKAS 9:49 En Johannes het geantwoord en ges: Meester, ons het iemand gesien wat in u Naam die duiwels uitdryf; en ons het hom belet, omdat hy U nie saam met ons volg nie.
LUKAS 9:50 Maar Jesus s vir hom: Moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons.
LUKAS 9:51 En toe die dae van sy opneming nader kom, het Hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis,
LUKAS 9:52 en boodskappers voor Hom uit gestuur; en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om vir Hom klarigheid te maak.
LUKAS 9:53 En hulle het Hom nie ontvang nie, omdat Hy na Jerusalem op reis was.
LUKAS 9:54 En toe sy dissipels, Jakobus en Johannes, dit sien, s hulle: Here, wil U h ons moet s dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Ela ook gedoen het?
LUKAS 9:55 Maar Hy draai Hom om en bestraf hulle en s: Julle weet nie van hoedanige gees julle is nie;
LUKAS 9:56 want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek.
LUKAS 9:57 En terwyl hulle op reis was, s iemand op die pad vir Hom: Here, ek sal U volg, waar U ook mag gaan!
LUKAS 9:58 Toe s Jesus vir hom: Die jakkalse het gate en die vols van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerl nie.
LUKAS 9:59 En Hy s aan 'n ander een: Volg My. Maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.
LUKAS 9:60 En Jesus s vir hom: Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God.
LUKAS 9:61 En 'n ander een het ook ges: Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is.
LUKAS 9:62 En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500