South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Markus 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

MARKUS 10:1 En Hy het opgestaan en daarvandaan deur die oorkant van die Jordaan na die gebied van Juda gegaan; en weer het 'n skare by Hom vergader; en soos Hy gewoond was, het Hy hulle weer geleer.
MARKUS 10:2 Toe kom die Farisers na Hom; en, om Hom te versoek, stel hulle Hom die vraag of dit 'n man geoorloof is om van sy vrou te skei?
MARKUS 10:3 Maar Hy antwoord en s vir hulle: Wat het Moses julle beveel?
MARKUS 10:4 En hulle s: Moses het toegelaat om 'n skeibrief te skrywe en van haar te skei.
MARKUS 10:5 En Jesus antwoord en s vir hulle: Vanwe die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskrywe,
MARKUS 10:6 maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak.
MARKUS 10:7 Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef,
MARKUS 10:8 en hulle twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees.
MARKUS 10:9 Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.
MARKUS 10:10 En in die huis het sy dissipels Hom weer oor dieselfde saak gevra.
MARKUS 10:11 En Hy s vir hulle: Elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreuk teen haar;
MARKUS 10:12 en as 'n vrou van haar man skei en met 'n ander een trou, pleeg sy egbreuk.
MARKUS 10:13 En hulle het kindertjies na Hom gebring, dat Hy hulle kon aanraak; en die dissipels het die wat hulle gebring het, bestraf.
MARKUS 10:14 Maar toe Jesus dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle ges: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.
MARKUS 10:15 Voorwaar Ek s vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.
MARKUS 10:16 En Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gel en hulle gesen.
MARKUS 10:17 En toe Hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na Hom toe en val voor Hom op die knie en vra Hom: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te berwe?
MARKUS 10:18 En Jesus s vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God.
MARKUS 10:19 Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand te kort doen nie; eer jou vader en jou moeder.
MARKUS 10:20 Maar hy antwoord en s vir Hom: Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af.
MARKUS 10:21 En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom ges: Een ding kom jy kort--gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel h; kom dan hier, neem die kruis op en volg My.
MARKUS 10:22 Maar hy het treurig geword oor di woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad.
MARKUS 10:23 Toe kyk Jesus rond en s vir sy dissipels: Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit, in die koninkryk van God ingaan!
MARKUS 10:24 En die dissipels was verbaas oor sy woorde; maar Jesus antwoord weer en s vir hulle: Kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan!
MARKUS 10:25 Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.
MARKUS 10:26 En hulle was uitermate verslae en het vir mekaar ges: Wie kan dan gered word?
MARKUS 10:27 Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord: By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie; want by God is alle dinge moontlik.
MARKUS 10:28 Toe begin Petrus vir Hom te s: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg.
MARKUS 10:29 En Jesus antwoord en s: Voorwaar Ek s vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van My en van die evangelie verlaat het nie,
MARKUS 10:30 of hy ontvang nou in hierdie tyd honderd maal soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, en in die eeu wat kom, die ewige lewe.
MARKUS 10:31 Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste.
MARKUS 10:32 En hulle was op die pad terwyl hulle opgaan na Jerusalem, en Jesus het voor hulle uit gegaan, en hulle was verbaas; en terwyl hulle volg, het hulle gevrees. En Hy het weer die twaalf by Hom geneem en aan hulle begin vertel die dinge wat met Hom sou gebeur.
MARKUS 10:33 Kyk, s Hy, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en hulle sal Hom tot die dood veroordeel en Hom oorlewer aan die heidene;
MARKUS 10:34 en hulle sal Hom bespot en Hom gsel en op Hom spuug en Hom doodmaak; en op die derde dag sal Hy opstaan.
MARKUS 10:35 En Jakobus en Johannes, die seuns van Sebeds, het na Hom gekom en ges: Meester, ons wil h dat U vir ons moet doen wat ons U ook al mag vra.
MARKUS 10:36 En Hy s vir hulle: Wat wil julle h moet Ek vir julle doen?
MARKUS 10:37 En hulle antwoord Hom: Gee aan ons dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan u regter-- en een aan u linkerhand.
MARKUS 10:38 Maar Jesus s vir hulle: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek drink, en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word?
MARKUS 10:39 En hulle antwoord Hom: Ons kan. Maar Jesus s vir hulle: Dis waar, die beker wat Ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word;
MARKUS 10:40 maar om te sit aan my regter-- en aan my linkerhand, berus nie by My om te gee nie, maar dit is vir hulle vir wie dit berei is.
MARKUS 10:41 En toe die tien dit hoor, begin hulle verontwaardig te word oor Jakobus en Johannes.
MARKUS 10:42 Maar Jesus het hulle na Hom geroep en vir hulle ges: Julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies, oor hulle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen;
MARKUS 10:43 maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees.
MARKUS 10:44 En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees.
MARKUS 10:45 Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.
MARKUS 10:46 En hulle het in Jrigo gekom. En toe Hy en sy dissipels en 'n aansienlike skare uit Jrigo uitgaan, sit die blinde man, Bartims, die seun van Tims, langs die pad en bedel.
MARKUS 10:47 En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasarner was, begin hy om uit te roep en te s: Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig!
MARKUS 10:48 En baie het hom bestraf, dat hy moet stilbly; maar hy het al harder uitgeroep: Seun van Dawid, wees my barmhartig!
MARKUS 10:49 Toe gaan Jesus staan en s dat hy geroep moes word; en hulle roep die blinde man en s vir hom: Hou goeie moed, staan op! Hy roep jou.
MARKUS 10:50 En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe.
MARKUS 10:51 En Jesus antwoord en s vir hom: Wat wil jy h moet Ek vir jou doen? En die blinde man s vir Hom: Rabbni, dat ek mag sien.
MARKUS 10:52 En Jesus s vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500