South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Markus 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

MARKUS 12:1 Toe begin Hy deur gelykenisse vir hulle te sÍ: 'n Man het 'n wingerd geplant en 'n heining daarom gesit en 'n parskuip gegrawe en 'n wagtoring gebou, en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan.
MARKUS 12:2 En op die regte tyd het hy 'n dienskneg na die landbouers gestuur om van die landbouers uit die vrug van die wingerd te ontvang;
MARKUS 12:3 maar hulle het hom geneem en geslaan en hom met leŽ hande weggestuur.
MARKUS 12:4 En weer het hy 'n ander dienskneg na hulle gestuur; en hom het hulle gestenig en aan die hoof gewond, hom skandelik behandel en teruggestuur.
MARKUS 12:5 En weer het hy 'n ander een gestuur, en hom het hulle doodgemaak; ook baie ander--sommige het hulle geslaan en ander doodgemaak.
MARKUS 12:6 Hy het toe nog een seun gehad, sy geliefde, en hom die laaste na hulle gestuur en gesÍ: Hulle sal my seun ontsien.
MARKUS 12:7 Maar daardie landbouers het by hulleself gesÍ: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak, en die erfdeel sal ons s'n wees.
MARKUS 12:8 En hulle het hom geneem en doodgemaak en buitekant die wingerd uitgewerp.
MARKUS 12:9 Wat sal die eienaar van die wingerd dan doen? Hy sal kom en die landbouers ombring en die wingerd aan ander gee.
MARKUS 12:10 Het julle nie ook hierdie Skrifwoord gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword?
MARKUS 12:11 Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oŽ.
MARKUS 12:12 En hulle het probeer om Hom in die hande te kry, maar was bang vir die skare, want hulle het begryp dat Hy die gelykenis met die oog op hulle uitgespreek het. Daarop het hulle Hom verlaat en weggegaan.
MARKUS 12:13 Toe stuur hulle na Hom sommige van die FariseŽrs en van die Herodiane om Hom op 'n woord te betrap.
MARKUS 12:14 En hulle kom en sÍ vir Hom: Meester, ons weet dat U waaragtig is en U aan niemand steur nie; want U sien nie die persoon van mense aan nie, maar U leer die weg van God in waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie?
MARKUS 12:15 Maar Hy het hulle geveinsdheid geken en vir hulle gesÍ: Waarom versoek julle My? Bring vir My 'n penning, dat Ek dit kan sien.
MARKUS 12:16 En hulle het dit gebring. En Hy sÍ vir hulle: Wie se beeld en opskrif is dit? En hulle antwoord Hom: Die keiser s'n.
MARKUS 12:17 Toe antwoord Jesus en sÍ vir hulle: Betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. En hulle was verwonderd oor Hom.
MARKUS 12:18 Toe kom daar SadduseŽrs na Hom, die wat sÍ dat daar geen opstanding is nie, en hulle vra Hom en sÍ:
MARKUS 12:19 Meester, Moses het ons voorgeskrywe: As iemand se broer sterwe en 'n vrou agterlaat en geen kinders nalaat nie, moet sy broer sy vrou neem en kinders vir sy broer verwek.
MARKUS 12:20 Nou was daar sewe broers, en die eerste het 'n vrou geneem en gesterwe sonder om kinders na te laat.
MARKUS 12:21 En die tweede het haar geneem en gesterwe, en hy het ook geen kinders nagelaat nie; en die derde net so.
MARKUS 12:22 En al sewe het haar geneem en geen kinders nagelaat nie. Laaste van almal het die vrou ook gesterwe.
MARKUS 12:23 In die opstanding dan, wanneer hulle opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? --want al sewe het haar as vrou gehad.
MARKUS 12:24 En Jesus antwoord en sÍ vir hulle: Is dit nie daarom dat julle dwaal dat julle die Skrifte en ook die krag van God nie ken nie?
MARKUS 12:25 Want wanneer hulle uit die dode opstaan, trou hulle nie en word hulle nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele wat in die hemele is.
MARKUS 12:26 En wat die dode betref, dat hulle opstaan--het julle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, hoe God vir hom gesÍ het: Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob nie?
MARKUS 12:27 God is nie 'n God van dooies nie, maar 'n God van lewendes. Julle dwaal dus grootliks.
MARKUS 12:28 En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor redetwis, en wis dat Hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir Hom: Wat is die eerste gebod van almal?
MARKUS 12:29 En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is 'n enige Here;
MARKUS 12:30 en jy moet die Here jou God liefhÍ uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.
MARKUS 12:31 En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhÍ soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as diť nie.
MARKUS 12:32 En die skrifgeleerde sÍ vir Hom: Goed, Meester, U het met waarheid gesÍ dat God een is en daar geen ander is as Hy nie;
MARKUS 12:33 en om Hom lief te hÍ uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hÍ soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers.
MARKUS 12:34 Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sÍ Hy vir hom: Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om Hom vrae te stel nie.
MARKUS 12:35 En terwyl Jesus in die tempel leer, antwoord Hy en sÍ: Hoe sÍ die skrifgeleerdes dat die Christus die seun van Dawid is?
MARKUS 12:36 Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesÍ: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete.
MARKUS 12:37 Dawid self noem Hom dus Here; waarvandaan is Hy dan sy seun? En die groot menigte het graag na Hom geluister.
MARKUS 12:38 En Hy het aan hulle in sy onderrig gesÍ: Pas op vir die skrifgeleerdes wat graag in lang klere rondloop en van begroetinge op die markte hou
MARKUS 12:39 en van die voorste banke in die sinagoges en die voorste plekke by die maaltye--
MARKUS 12:40 hulle wat die huise van die weduwees opeet en vir die skyn lang gebede doen. Hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang.
MARKUS 12:41 En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi.
MARKUS 12:42 En daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in, dit is 'n oortjie.
MARKUS 12:43 Toe roep Hy sy dissipels na Hom en sÍ vir hulle: Voorwaar Ek sÍ vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het.
MARKUS 12:44 Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi; maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500