South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Markus 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

MARKUS 3:1 En Hy het weer in die sinagoge gegaan, en dr was 'n man met 'n verdorde hand.
MARKUS 3:2 En hulle het Hom in die oog gehou, of Hy hom op die sabbat gesond sou maak, sodat hulle Hom kon aanklae.
MARKUS 3:3 En Hy s vir die man met die verdorde hand: Staan op in hul midde.
MARKUS 3:4 Daarop s Hy vir hulle: Is dit geoorloof om op die sabbat goed of kwaad te doen, 'n lewe te red of dood te maak? Maar hulle het stilgebly.
MARKUS 3:5 En nadat Hy hulle rondom met toorn aangekyk het en tegelykertyd bedroef was oor die hardheid van hulle hart, s Hy vir die man: Steek jou hand uit! En hy het dit uitgesteek, en sy hand is herstel, gesond soos die ander een.
MARKUS 3:6 Toe gaan die Farisers uit en hou dadelik raad met die Herodiane teen Hom, sodat hulle Hom sou kan ombring.
MARKUS 3:7 En Jesus het met sy dissipels teruggegaan na die see toe, en 'n groot menigte het Hom gevolg uit Galila en Juda
MARKUS 3:8 en Jerusalem en Iduma en van oorkant die Jordaan af. En die wat om Tirus en Sidon gewoon het, 'n groot menigte, het na Hom gekom toe hulle hoor wat Hy alles doen.
MARKUS 3:9 En Hy het aan sy dissipels ges dat 'n skuitjie altyd vir Hom moes klaar l vanwe die skare, sodat hulle Hom nie miskien sou verdring nie.
MARKUS 3:10 Want Hy het baie gesond gemaak, sodat almal wat vol kwale was, op Hom toegeloop het om Hom aan te raak.
MARKUS 3:11 En elke keer as die onreine geeste Hom sien, het hulle voor Hom neergeval en geskreeu en ges: U is die Seun van God!
MARKUS 3:12 En Hy het hulle herhaaldelik streng gebied om Hom nie bekend te maak nie.
MARKUS 3:13 En Hy het op die berg geklim en na Hom geroep die wat Hy wou h, en hulle het na Hom gekom.
MARKUS 3:14 En Hy het twaalf aangestel, sodat hulle saam met Hom kon wees en Hy hulle kon uitstuur om te preek
MARKUS 3:15 en mag te h om siektes te genees en die duiwels uit te dryf.
MARKUS 3:16 En aan Simon het Hy die bynaam Petrus gegee;
MARKUS 3:17 en verder Jakobus, die seun van Sebeds, en Johannes, die broer van Jakobus--aan hulle het Hy die bynaam Boanrges gegee, dit is, seuns van die donder--
MARKUS 3:18 en Andras en Filippus, en Bartholoms en Matths, en Thomas en Jakobus, die seun van Alfs, en Thadds en Simon Kanantes,
MARKUS 3:19 en Judas Iskriot, hy wat Hom verraai het.
MARKUS 3:20 En hulle het in 'n huis gegaan, en 'n skare het weer saamgekom, sodat hulle selfs nie brood kon eet nie.
MARKUS 3:21 Toe sy mense dit hoor, gaan hulle uit om Hom in die hande te kry; want hulle het ges: Hy is buite sy sinne.
MARKUS 3:22 En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het ges: Hy het Belsebul! en: Deur die owerste van die duiwels dryf Hy die duiwels uit.
MARKUS 3:23 En Hy het hulle na Hom geroep en vir hulle deur gelykenisse ges: Hoe kan die Satan die Satan uitdryf?
MARKUS 3:24 En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie;
MARKUS 3:25 en as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie;
MARKUS 3:26 en as die Satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar hy kom tot 'n einde.
MARKUS 3:27 Niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof as hy nie eers die sterk man boei nie; en dan sal hy sy huis berowe.
MARKUS 3:28 Voorwaar Ek s vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe word en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het;
MARKUS 3:29 maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel--
MARKUS 3:30 omdat hulle ges het: Hy het 'n onreine gees.
MARKUS 3:31 Sy broers en sy moeder het toe gekom, en terwyl hulle buite staan, stuur hulle na Hom om Hom te roep.
MARKUS 3:32 En 'n skare het rondom Hom gesit. Hulle s toe vir Hom: U moeder en u broers soek U daarbuite.
MARKUS 3:33 En Hy antwoord hulle en s: Wie is my moeder of my broers?
MARKUS 3:34 En Hy kyk rond na die wat rondom Hom sit, en s: Dr is my moeder en my broers!
MARKUS 3:35 Want elkeen wat die wil van God doen, di is my broer en my suster en moeder.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500