South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Markus 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

MARKUS 6:1 En Hy het daarvandaan weggegaan en in sy vaderstad gekom, en sy dissipels het Hom gevolg.
MARKUS 6:2 En toe dit sabbat geword het, begin Hy in die sinagoge te leer, en baie wat Hom gehoor het, was verslae en sÍ: Waar kry Hy hierdie dinge vandaan, en watter wysheid is aan Hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind?
MARKUS 6:3 Is Hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan Hom geneem.
MARKUS 6:4 En Jesus sÍ vir hulle: 'n Profeet is nie ongeŽerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis.
MARKUS 6:5 En Hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat Hy 'n paar siekes die hande opgelÍ en hulle gesond gemaak het.
MARKUS 6:6 En Hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het Hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer.
MARKUS 6:7 En Hy het die twaalf na Hom geroep en hulle twee-twee begin uitstuur en het hulle mag gegee oor die onreine geeste,
MARKUS 6:8 en hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie as net 'n stok alleen--geen reissak, geen brood, geen geld in die beurs nie,
MARKUS 6:9 maar skoene aan die voete; en: Julle moet nie twee kledingstukke aantrek nie.
MARKUS 6:10 En Hy het vir hulle gesÍ: Waar julle ook al in 'n huis mag kom, bly dŠŠr totdat julle daarvandaan vertrek.
MARKUS 6:11 En almal wat julle nie ontvang of na julle luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof onder julle voete af tot 'n getuienis teen hulle. Voorwaar Ek sÍ vir julle, dit sal vir Sodom of Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad.
MARKUS 6:12 En hulle het uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer.
MARKUS 6:13 En hulle het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak.
MARKUS 6:14 Toe koning Herodes dit hoor--want sy naam het bekend geword--het hy gesÍ: Johannes die Doper het uit die dode opgestaan, en daarom werk diť kragte in Hom.
MARKUS 6:15 Ander het gesÍ: Hy is ElŪa, en ander weer het gesÍ: Hy is 'n profeet of soos een van die profete.
MARKUS 6:16 Maar toe Herodes dit hoor, sÍ hy: Johannes wat ek onthoof het, dit is hy; hy het uit die dode opgestaan.
MARKUS 6:17 Want Herodes self het gestuur en Johannes gevange geneem en hom in die gevangenis geboei, vanweŽ Herůdias, die vrou van Filippus, sy broer, omdat hy met haar getrou het.
MARKUS 6:18 Want Johannes het aan Herodes gesÍ: Dit is u nie geoorloof om u broer se vrou te hÍ nie.
MARKUS 6:19 En Herůdias het 'n oog op hom gehad en wou hom om die lewe bring en sy kon nie.
MARKUS 6:20 Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wis dat hy 'n regverdige en heilige man was, en hy het hom beskerm; en nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister.
MARKUS 6:21 En op die geskikte dag, toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy groot manne en die owerstes oor duisend en die vernaamstes van Galilťa 'n maaltyd gegee het;
MARKUS 6:22 en toe die dogter van dieselfde Herůdias inkom en dans, en Herodes en die wat saam aan tafel was, behaag, sÍ die koning vir die meisie: Vra my net wat jy wil, en ek sal dit aan jou gee.
MARKUS 6:23 En hy het vir haar gesweer: Net wat jy my vra, sal ek jou gee, al was dit ook die helfte van my koninkryk.
MARKUS 6:24 Daarop gaan sy uit en sÍ vir haar moeder: Wat sal ek vra? Toe antwoord sy: Die hoof van Johannes die Doper.
MARKUS 6:25 En dadelik gaan sy haastig in na die koning en vra en sÍ: Ek wil hÍ dat u my op die daad die hoof van Johannes die Doper op 'n skottel gee.
MARKUS 6:26 Toe word die koning baie bedroef, maar ter wille van die eed en die wat saam aan tafel was, wou hy haar nie afwys nie.
MARKUS 6:27 En die koning stuur dadelik een van sy lyfwag met die bevel om sy hoof te bring; en hy het gegaan en hom in die gevangenis onthoof
MARKUS 6:28 en sy hoof op 'n skottel gebring en dit aan die meisie gegee, en die meisie het dit aan haar moeder gegee.
MARKUS 6:29 En toe sy dissipels dit hoor, het hulle gekom en sy lyk weggeneem en dit in 'n graf neergelÍ.
MARKUS 6:30 En die apostels het by Jesus saamgekom en Hom alles vertel wat hulle gedoen sowel as wat hulle geleer het.
MARKUS 6:31 En Hy sÍ vir hulle: Kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie.
MARKUS 6:32 En hulle het met die skuit vertrek na 'n verlate plek in die eensaamheid.
MARKUS 6:33 En die skare het hulle sien weggaan, en baie het Hom herken en te voet van al die stede af daar saamgestroom en voor hulle uit gegaan en by Hom vergader.
MARKUS 6:34 En toe Jesus uitklim, sien Hy 'n groot menigte, en Hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle soos skape sonder herder was; en Hy het hulle baie dinge begin leer.
MARKUS 6:35 En toe dit reeds laat geword het, kom sy dissipels na Hom en sÍ: Die plek is verlate en dit is reeds laat.
MARKUS 6:36 Stuur hulle weg, sodat hulle na die buitewyke en dorpe rondom kan gaan om brood vir hulleself te koop, want hulle het niks om te eet nie.
MARKUS 6:37 Maar Hy antwoord en sÍ vir hulle: Gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sÍ vir Hom: Moet ons gaan en vir twee honderd pennings brood koop en aan hulle gee om te eet?
MARKUS 6:38 En Hy sÍ vir hulle: Hoeveel brode het julle? Gaan kyk. En toe hulle dit te wete gekom het, sÍ hulle: Vyf, en twee visse.
MARKUS 6:39 En Hy het hulle beveel om almal klompies-klompies op die groen gras te laat sit.
MARKUS 6:40 En hulle het gaan sit in groepe van honderd en van vyftig.
MARKUS 6:41 Hy neem toe die vyf brode en die twee visse, kyk op na die hemel en dank; en Hy breek die brode en gee dit aan sy dissipels om dit aan hulle voor te sit. Ook die twee visse het Hy onder almal verdeel.
MARKUS 6:42 En almal het geŽet en versadig geword;
MARKUS 6:43 en hulle het van die brokstukke twaalf mandjies vol opgetel, en van die visse.
MARKUS 6:44 En die wat van die brood geŽet het, was omtrent vyf duisend manne.
MARKUS 6:45 En dadelik het Hy sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na BetsŠida, onderwyl Hy die skare sou wegstuur.
MARKUS 6:46 En nadat Hy van hulle afskeid geneem het, het Hy na die berg gegaan om te bid.
MARKUS 6:47 En toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see en Hy alleen op die land.
MARKUS 6:48 En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom, al wandelende op die see. En Hy wou by hulle verbygaan.
MARKUS 6:49 En toe hulle Hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en hard uitgeskreeu;
MARKUS 6:50 want hulle het Hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek Hy dadelik met hulle en sÍ vir hulle: Hou goeie moed, dit is Ek; moenie vrees nie.
MARKUS 6:51 En Hy het by hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lÍ; en hulle was by hulleself uitermate verbaas en verwonderd.
MARKUS 6:52 Want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was.
MARKUS 6:53 En nadat hulle oorgevaar het, het hulle by die land Gennťsaret aangekom en daar aan wal gaan lÍ.
MARKUS 6:54 En toe hulle uit die skuit gaan, het die mense Hom dadelik herken.
MARKUS 6:55 en hulle het in daardie hele omtrek rondgeloop en die wat ongesteld was, op bedde begin ronddra na die plek waar hulle hoor dat Hy is.
MARKUS 6:56 En waar Hy ook al ingegaan het in dorpe of stede of buitewyke, het hulle die wat ongesteld was, op die markpleine neergesit en Hom gesmeek om, al was dit maar die soom van sy kleed, aan te raak; en almal wat Hom aangeraak het, het gesond geword.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500