South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MATTHEUS 17:1 En n ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op 'n ho berg in die eensaamheid gebring.
MATTHEUS 17:2 En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.
MATTHEUS 17:3 En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Ela in gesprek met Hom.
MATTHEUS 17:4 Toe begin Petrus vir Jesus te s: Here, dit is goed dat ons hier is; as U wil, laat ons hier drie hutte maak: vir U een en vir Moses een en een vir Ela.
MATTHEUS 17:5 Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helderligte wolk hulle meteens en daar s 'n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het. Luister na Hom!
MATTHEUS 17:6 En toe die dissipels dit hoor, het hulle op hul aangesig geval en was baie bevrees.
MATTHEUS 17:7 En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en ges: Staan op en moenie vrees nie.
MATTHEUS 17:8 Toe slaan hulle hul o op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen.
MATTHEUS 17:9 En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en ges: Julle moet vir niemand iets van die gesig s voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.
MATTHEUS 17:10 En sy dissipels vra Hom en s: Waarom s die skrifgeleerdes dan dat Ela eers moet kom?
MATTHEUS 17:11 En Jesus antwoord en s vir hulle: Dis waar, Ela kom eers en sal alles herstel;
MATTHEUS 17:12 maar Ek s vir julle dat Ela al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die mens ook deur hulle ly.
MATTHEUS 17:13 Toe verstaan die dissipels dat Hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het.
MATTHEUS 17:14 En toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na Hom en val voor Hom op die knie en s:
MATTHEUS 17:15 Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar; want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water.
MATTHEUS 17:16 En ek het hom na u dissipels gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie.
MATTHEUS 17:17 Toe antwoord Jesus en s: o Ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra? Bring hom hier vir My.
MATTHEUS 17:18 Daarop bestraf Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af.
MATTHEUS 17:19 Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en s: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?
MATTHEUS 17:20 En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek s vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.
MATTHEUS 17:21 Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.
MATTHEUS 17:22 En terwyl hulle in Galila rondgaan, het Jesus vir hulle ges: Die Seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense;
MATTHEUS 17:23 en hulle sal Hom doodmaak, en op die derde dag sal Hy opstaan. En hulle het baie bedroef geword.
MATTHEUS 17:24 En toe hulle in Kaprnam kom, het die wat die tempelbelasting ontvang, na Petrus gegaan en ges: Betaal julle Meester nie die tempelbelasting nie?
MATTHEUS 17:25 Hy antwoord: Ja. En toe hy in die huis inkom, was Jesus hom voor en s: Wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die aarde tol of belasting--van hulle seuns of van die vreemdelinge?
MATTHEUS 17:26 Petrus antwoord Hom: Van die vreemdelinge. Jesus s vir hom: Dan is die seuns vry.
MATTHEUS 17:27 Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die see toe, gooi 'n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir jou.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500