South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MATTHEUS 20:1 Want die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer wat vroeg in die mre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur.
MATTHEUS 20:2 En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd.
MATTHEUS 20:3 En omtrent die derde uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan.
MATTHEUS 20:4 En hy s vir hulle: Gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan.
MATTHEUS 20:5 Weer het hy omtrent die sesde en die negende uur uitgegaan en net dieselfde gedoen.
MATTHEUS 20:6 En omtrent die elfde uur gaan hy uit en vind ander ledig staan en s vir hulle: Wat staan julle hier die hele dag ledig?
MATTHEUS 20:7 Hulle antwoord hom: Omdat niemand ons gehuur het nie. Hy s vir hulle: Gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal julle ontvang.
MATTHEUS 20:8 En toe dit aand geword het, s die heer van die wingerd vir sy opsigter: Roep die arbeiders en betaal hulle hul loon; en begin van die laastes af tot by die eerstes.
MATTHEUS 20:9 En die wat omtrent die elfde uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang.
MATTHEUS 20:10 Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen 'n penning ontvang.
MATTHEUS 20:11 En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer
MATTHEUS 20:12 en s: Hierdie laastes het een uur gewerk, en u het hulle gelykop behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het.
MATTHEUS 20:13 Maar hy antwoord en s vir een van hulle: Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie?
MATTHEUS 20:14 Neem dan wat joue is, en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan jou.
MATTHEUS 20:15 Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is?
MATTHEUS 20:16 So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste; want baie is geroep, maar min uitverkies.
MATTHEUS 20:17 En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het Hy die twaalf dissipels op die pad alleen geneem en vir hulle ges:
MATTHEUS 20:18 Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes; en hulle sal Hom tot die dood veroordeel
MATTHEUS 20:19 en Hom oorlewer aan die heidene om Hom te bespot en te gsel en te kruisig; en op die derde dag sal Hy opstaan.
MATTHEUS 20:20 Toe kom die moeder van die seuns van Sebeds met haar seuns na Hom en buig voor Hom neer om iets van Hom te vra.
MATTHEUS 20:21 En Hy s vir haar: Wat wil jy h? Sy antwoord Hom: S dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan u regter-- en een aan u linkerhand.
MATTHEUS 20:22 Maar Jesus antwoord en s: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek aanstons gaan drink, en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word? Hulle s vir Hom: Ons kan.
MATTHEUS 20:23 En Hy s vir hulle: Dis waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word; maar om te sit aan my regter-- en aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.
MATTHEUS 20:24 En toe die tien dit hoor, was hulle verontwaardig oor die twee broers.
MATTHEUS 20:25 Maar Jesus het hulle na Hom geroep en ges: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen;
MATTHEUS 20:26 maar s moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees.
MATTHEUS 20:27 En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees;
MATTHEUS 20:28 net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.
MATTHEUS 20:29 En toe hulle uit Jrigo uitgaan, het 'n groot menigte Hom gevolg.
MATTHEUS 20:30 En daar het twee blindes langs die pad gesit; en toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en s: Wees ons barmhartig, Here, Seun van Dawid!
MATTHEUS 20:31 En die skare het hulle bestraf, dat hulle moes stilbly; maar hulle het al harder geroep en ges: Wees ons barmhartig, Here, Seun van Dawid!
MATTHEUS 20:32 Toe gaan Jesus staan en roep hulle en s: Wat wil julle h moet Ek vir julle doen?
MATTHEUS 20:33 Hulle antwoord Hom: Here, dat ons o geopen mag word.
MATTHEUS 20:34 En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hulle o aangeraak, en dadelik het hulle o gesien, en hulle het Hom gevolg.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500