South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MATTHEUS 24:1 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.
MATTHEUS 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.
MATTHEUS 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en s: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wreld?
MATTHEUS 24:4 En Jesus antwoord en s vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
MATTHEUS 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en s: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
MATTHEUS 24:6 En julle sal hoor van oorlo en gerugte van oorlo. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.
MATTHEUS 24:7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.
MATTHEUS 24:8 Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte.
MATTHEUS 24:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
MATTHEUS 24:10 En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
MATTHEUS 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
MATTHEUS 24:12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
MATTHEUS 24:13 Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
MATTHEUS 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot 'n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.
MATTHEUS 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom--laat hy wat lees, oplet--
MATTHEUS 24:16 dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug;
MATTHEUS 24:17 wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;
MATTHEUS 24:18 en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.
MATTHEUS 24:19 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.
MATTHEUS 24:20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.
MATTHEUS 24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
MATTHEUS 24:22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
MATTHEUS 24:23 As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! --moet dit nie glo nie.
MATTHEUS 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
MATTHEUS 24:25 Kyk, Ek het dit vir julle vooruit ges.
MATTHEUS 24:26 As hulle dan vir julle s: Kyk, Hy is in die woestyn--moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer--moet dit nie glo nie.
MATTHEUS 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
MATTHEUS 24:28 Want oral waar die dooie liggaam l, daar sal die aasvols saamkom.
MATTHEUS 24:29 En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
MATTHEUS 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
MATTHEUS 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
MATTHEUS 24:32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
MATTHEUS 24:33 So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
MATTHEUS 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
MATTHEUS 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
MATTHEUS 24:36 Maar van di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
MATTHEUS 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
MATTHEUS 24:38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
MATTHEUS 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
MATTHEUS 24:40 Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
MATTHEUS 24:41 Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
MATTHEUS 24:42 Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
MATTHEUS 24:43 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.
MATTHEUS 24:44 Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie.
MATTHEUS 24:45 Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?
MATTHEUS 24:46 Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.
MATTHEUS 24:47 Voorwaar Ek s vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
MATTHEUS 24:48 Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart s: My heer talm om te kom--
MATTHEUS 24:49 en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink,
MATTHEUS 24:50 dan sal die heer van di dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie;
MATTHEUS 24:51 en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500