South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MATTHEUS 27:1 En toe dit dag geword het, het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om Hom dood te maak.
MATTHEUS 27:2 En hulle het Hom geboei en weggelei en Hom oorgelewer aan Pontius Pilatus, die goewerneur.
MATTHEUS 27:3 Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat Hy veroordeel was, berou gekry en die dertig silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge
MATTHEUS 27:4 en ges: Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle s: Wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien!
MATTHEUS 27:5 En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang.
MATTHEUS 27:6 En die owerpriesters het die silwerstukke geneem en ges: Dit is nie geoorloof om dit in die skatkis te stort nie, omdat dit bloedgeld is.
MATTHEUS 27:7 En nadat hulle saam raad gehou het, het hulle die stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop as 'n begraafplaas vir vreemdelinge.
MATTHEUS 27:8 Daarom is di stuk grond genoem Bloedgrond, tot vandag toe.
MATTHEUS 27:9 Toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia, die profeet, toe hy ges het: En hulle het die dertig silwerstukke geneem, die prys van die gewaardeerde wat hulle gewaardeer het vanwe die kinders van Israel;
MATTHEUS 27:10 en hulle het dit gegee vir die grond van die pottebakker, soos die Here my beveel het.
MATTHEUS 27:11 En Jesus het voor die goewerneur gestaan, en die goewerneur het Hom die vraag gestel en ges: Is U die Koning van die Jode? En Jesus antwoord hom: U s dit.
MATTHEUS 27:12 En terwyl Hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het Hy niks geantwoord nie.
MATTHEUS 27:13 Toe s Pilatus vir Hom: Hoor U nie hoe baie dinge hulle teen U getuig nie?
MATTHEUS 27:14 En Hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom baie verwonder het.
MATTHEUS 27:15 En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou h, vir die skare los te laat.
MATTHEUS 27:16 En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam van Barbbas.
MATTHEUS 27:17 Nadat hulle dan byeengekom het, s Pilatus vir hulle: Wie wil julle h moet ek vir julle loslaat: Barbbas, of Jesus wat genoem word Christus?
MATTHEUS 27:18 Want hy het geweet dat hulle Hom uit nydigheid oorgelewer het.
MATTHEUS 27:19 En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en ges: Moet tog niks te doen h met di regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gely om sy ontwil.
MATTHEUS 27:20 Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barbbas moes begeer en Jesus ombring.
MATTHEUS 27:21 Toe antwoord die goewerneur en s vir hulle: Wie van die twee wil julle h moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord: Barbbas!
MATTHEUS 27:22 Pilatus s vir hulle: Wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle s almal vir hom: Laat Hom gekruisig word!
MATTHEUS 27:23 En die goewerneur s: Watter kwaad het Hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder en s: Laat Hom gekruisig word!
MATTHEUS 27:24 En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en ges: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man; julle kan toesien!
MATTHEUS 27:25 En die hele volk antwoord en s: Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom!
MATTHEUS 27:26 Toe laat hy vir hulle Barbbas los, maar Jesus het hy laat gsel en oorgelewer om gekruisig te word.
MATTHEUS 27:27 Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele lerafdeling teen Hom bymekaar.
MATTHEUS 27:28 Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om Hom;
MATTHEUS 27:29 en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en 'n riet in sy regterhand; en hulle val op hul knie voor Hom en bespot Hom en s: Wees gegroet, Koning van die Jode!
MATTHEUS 27:30 En hulle spuug op Hom en neem die riet en slaan Hom op sy hoof.
MATTHEUS 27:31 En nadat hulle Hom bespot het, trek hulle Hom die mantel uit en trek Hom sy klere aan en lei Hom weg om gekruisig te word.32 En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Cirne, met die naam van Simon; hom het hulle gedwing om sy kruis te dra.
MATTHEUS 27:32
MATTHEUS 27:33 En hulle het gekom op 'n plek wat Glgota genoem word--dit beteken: Plek van die Hoofskedel--
MATTHEUS 27:34 en vir Hom asyn, met gal gemeng, gegee om te drink; en toe Hy dit proe, wou Hy nie drink nie.
MATTHEUS 27:35 En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp.
MATTHEUS 27:36 En hulle het gaan sit en Hom daar bewaak.
MATTHEUS 27:37 En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel: DIT IS JESUS, DIE KONING VAN DIE JODE.
MATTHEUS 27:38 Toe word daar saam met Hom twee rowers gekruisig, een aan die regter-- en een aan die linkerkant.
MATTHEUS 27:39 En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud
MATTHEUS 27:40 en s: U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself! As U die Seun van God is, kom af van die kruis!
MATTHEUS 27:41 En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en ges:
MATTHEUS 27:42 Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie. As Hy die Koning van Israel is, laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo.
MATTHEUS 27:43 Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou verlos as Hy behae in Hom het; want Hy het ges: Ek is die Seun van God.
MATTHEUS 27:44 En op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig was, Hom ook beledig.
MATTHEUS 27:45 En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die negende uur toe;
MATTHEUS 27:46 en omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot stem geroep en ges: Eli, Eli, lama sabagtni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?
MATTHEUS 27:47 En sommige van die wat daar staan, hoor dit en s: Hy roep Ela.
MATTHEUS 27:48 Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op 'n riet en laat Hom drink.
MATTHEUS 27:49 Maar die ander s: Wag, laat ons sien of Ela kom om Hom te verlos.
MATTHEUS 27:50 Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee.
MATTHEUS 27:51 En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;
MATTHEUS 27:52 en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.
MATTHEUS 27:53 En n sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.
MATTHEUS 27:54 En toe die hoofman oor honderd en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en ges: Waarlik, Hy was die Seun van God.
MATTHEUS 27:55 En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galila af gevolg en Hom gedien het.
MATTHEUS 27:56 Onder hulle was daar Maria Magdalna en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Sebeds.
MATTHEUS 27:57 En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatha gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n dissipel van Jesus was.
MATTHEUS 27:58 Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word.
MATTHEUS 27:59 En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai
MATTHEUS 27:60 en dit in sy nuwe graf gel wat hy in die rots uitgekap het; en nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan.
MATTHEUS 27:61 En Maria Magdalna was daar en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit.
MATTHEUS 27:62 Die volgende dag--dit is die dag n die voorbereiding--kom die owerpriesters en die Farisers by Pilatus saam
MATTHEUS 27:63 en s: My heer, ons herinner ons dat di verleier, toe hy in die lewe was, ges het: Oor drie dae staan ek op.
MATTHEUS 27:64 Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die derde dag toe, dat sy dissipels nie miskien in die nag kom en Hom steel nie, en vir die volk s: Hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste.
MATTHEUS 27:65 Daarop s Pilatus vir hulle: Julle sal 'n wag kry; gaan verseker dit soos julle dit verstaan.
MATTHEUS 27:66 En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te versel in teenwoordigheid van die wag.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500