South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Handelinge van die Apostels 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

HANDELINGE 10:1 En daar was in Cesarťa 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor honderd van die sogenaamde Italiaanse leŽrafdeling.
HANDELINGE 10:2 Hy met sy hele huis was vroom en godvresend en het baie aalmoese aan die volk gegee en was altyddeur in die gebed tot God.
HANDELINGE 10:3 Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die negende uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sÍ: Cornelius!
HANDELINGE 10:4 En hy het die oŽ op hom gehou en vol vrees gesÍ: Wat is dit, my heer? Toe antwoord hy hom: Jou gebede en jou aalmoese het voor God in gedagtenis gekom.
HANDELINGE 10:5 Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal wat ook Petrus genoem word.
HANDELINGE 10:6 Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, wie se huis by die see is. Hy sal jou sÍ wat jy moet doen.
HANDELINGE 10:7 En toe die engel wat met Cornelius gespreek het, weg was, roep hy twee van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was,
HANDELINGE 10:8 en vertel hulle alles en stuur hulle na Joppe.
HANDELINGE 10:9 En die volgende dag, terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die sesde uur op die dak geklim om te bid;
HANDELINGE 10:10 en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom:
HANDELINGE 10:11 hy sien die hemel geopend en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word.
HANDELINGE 10:12 Daarin was al die viervoetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voŽls van die hemel.
HANDELINGE 10:13 Toe kom daar 'n stem na hom: Staan op, Petrus, slag en eet!
HANDELINGE 10:14 En Petrus sÍ: Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geŽet nie.
HANDELINGE 10:15 En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.
HANDELINGE 10:16 En dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem.
HANDELINGE 10:17 En terwyl Petrus by homself daaroor verleŽ was wat die gesig tog kon beteken wat hy gesien het, staan die manne wat deur Cornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simon.
HANDELINGE 10:18 En hulle roep en vra of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is.
HANDELINGE 10:19 En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sÍ die Gees vir hom: Daar is drie manne wat jou soek.
HANDELINGE 10:20 Staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want Ek het hulle gestuur.
HANDELINGE 10:21 En Petrus het afgeklim na die manne wat deur Cornelius na hom gestuur was, en gesÍ: Kyk, dit is ek wat julle soek. Wat is die rede waarom julle hier is?
HANDELINGE 10:22 En hulle sÍ: Cornelius, 'n hoofman oor honderd, 'n regverdige en godvresende man, wat 'n goeie naam het by die hele Joodse nasie, het 'n goddelike openbaring ontvang deur 'n heilige engel, om u te laat haal na sy huis om te hoor wat u sal sÍ.
HANDELINGE 10:23 En hy het hulle binnegenooi en geherberg. En die volgende dag het Petrus saam met hulle afgereis, en enkele van die broeders uit Joppe het met hom saamgegaan.
HANDELINGE 10:24 Die dag daarop het hulle in Cesarťa aangekom. En Cornelius was hulle te wagte, en hy het alreeds sy familie en besondere vriende bymekaargeroep.
HANDELINGE 10:25 Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys.
HANDELINGE 10:26 Maar Petrus het hom opgerig en gesÍ: Staan op, ek is self ook maar 'n mens.
HANDELINGE 10:27 En onderwyl hy met hom spreek, gaan hy binne en vind baie wat vergader het;
HANDELINGE 10:28 en hy sÍ vir hulle: Julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hÍ of hom te besoek; maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie.
HANDELINGE 10:29 Daarom het ek, toe ek gehaal is, gekom sonder om teŽ te spreek. Ek vra dan om watter rede julle my laat haal het.
HANDELINGE 10:30 En Cornelius sÍ: Vier dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur, en die negende uur het ek in my huis gebid,
HANDELINGE 10:31 en meteens staan daar 'n man voor my in 'n blink kleed en sÍ: Cornelius, jou gebed is verhoor en jou aalmoese is voor God in herinnering gebring.
HANDELINGE 10:32 Stuur dan na Joppe en laat Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy vertoef in die huis van Simon, 'n leerlooier, by die see; as hy kom, sal hy met jou spreek.
HANDELINGE 10:33 Ek het toe op die daad na u gestuur, en u het goed gedoen om te kom. Ons is dan nou almal voor die aangesig van God aanwesig om alles te hoor wat deur God aan u opgedra is.
HANDELINGE 10:34 En Petrus het sy mond geopen en gesÍ: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie,
HANDELINGE 10:35 maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.
HANDELINGE 10:36 Dit is die woord wat Hy gestuur het aan die kinders van Israel toe Hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus--Hy is die Here van almal.
HANDELINGE 10:37 Julle weet van die saak wat deur die hele Judťa gebeur het en van Galilťa af begin het, nŠ die doop wat Johannes gepreek het,
HANDELINGE 10:38 met betrekking tot Jesus van NŠsaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.
HANDELINGE 10:39 En ons is getuies van alles wat Hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het Hom omgebring deur Hom aan 'n kruishout op te hang.
HANDELINGE 10:40 Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat Hy sou verskyn
HANDELINGE 10:41 nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God vantevore verkies was, aan ons wat met Hom saam geŽet en gedrink het nadat Hy uit die dode opgestaan het.
HANDELINGE 10:42 En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit Hy is wat deur God bestem is as Regter van lewende en dode.
HANDELINGE 10:43 Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang.
HANDELINGE 10:44 En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het.
HANDELINGE 10:45 En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is.
HANDELINGE 10:46 Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek:
HANDELINGE 10:47 Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie?
HANDELINGE 10:48 En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500