South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Handelinge van die Apostels 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

HANDELINGE 12:1 En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen.
HANDELINGE 12:2 En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring.
HANDELINGE 12:3 En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode.
HANDELINGE 12:4 Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan vier wagte, elkeen van vier soldate, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom n die paasfees voor die volk te bring.
HANDELINGE 12:5 So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan.
HANDELINGE 12:6 En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen twee soldate geslaap, met twee kettings geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak.
HANDELINGE 12:7 En meteens staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en s: Staan gou op! En die boeie het van sy hande afgeval.
HANDELINGE 12:8 En die engel s vir hom: Omgord jou en trek jou skoene aan! En hy het dit gedoen. Verder s hy vir hom: Gooi jou bo-kleed om en volg my!
HANDELINGE 12:9 En hy het uitgegaan en hom gevolg; en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien.
HANDELINGE 12:10 En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die ysterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en een straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat.
HANDELINGE 12:11 Toe kom Petrus tot homself en s: Nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk.
HANDELINGE 12:12 En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed bymekaar was.
HANDELINGE 12:13 En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rhod gegaan om te hoor wie daar was.
HANDELINGE 12:14 En sy het die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan.
HANDELINGE 12:15 Maar hulle s vir haar: Jy is van jou verstand af. Maar sy het volgehou dat dit so is. Daarop s hulle: Dit is sy engel.
HANDELINGE 12:16 En Petrus het aangehou met klop; en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas.
HANDELINGE 12:17 Maar hy het vir hulle met die hand gewink om stil te bly en aan hulle vertel hoe die Here hom uit die gevangenis uitgelei het. En hy s: Vertel dit aan Jakobus en die broeders. En hy het uitgegaan en na 'n ander plek vertrek.
HANDELINGE 12:18 En toe dit dag geword het, was daar onder die soldate geen kleine opskudding oor wat van Petrus geword het nie.
HANDELINGE 12:19 Daarop het Herodes hom gesoek en nie gekry nie, en die wagte onder verhoor geneem en bevel gegee dat hulle tereggestel moes word. En hy het van Juda weggegaan na Cesara en daar gebly.
HANDELINGE 12:20 En Herodes was verbitterd teen die Tirirs en Sidnirs. En hulle het eenparig na hom gekom, en nadat hulle Blastus, die koning se hofdienaar, omgepraat het, vrede gevra, omdat hulle land onderhoud uit die koning s'n ontvang het.
HANDELINGE 12:21 En op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek.
HANDELINGE 12:22 Daarop het die volk hom toegeroep: 'n Stem van 'n god en nie van 'n mens nie!
HANDELINGE 12:23 En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie; en hy is deur wurms verteer en het gesterwe.
HANDELINGE 12:24 Maar die woord van God het gegroei en toegeneem.
HANDELINGE 12:25 En Brnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer, nadat hulle hul diens vervul het, en hulle het Johannes saamgeneem, wat ook Markus genoem word.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500