South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Handelinge van die Apostels 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

HANDELINGE 14:1 En op dieselfde wyse het hulle in Ikónium in die sinagoge van die Jode ingegaan en so gespreek dat 'n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het.
HANDELINGE 14:2 Maar die ongehoorsame Jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opgehits en verbitter.
HANDELINGE 14:3 Hulle het toe 'n geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here, wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind.
HANDELINGE 14:4 En die menigte van die stad was verdeeld, en sommige het met die Jode en ander met die apostels saamgegaan.
HANDELINGE 14:5 Maar toe daar onder die heidene en ook onder die Jode, saam met hulle owerstes, 'n beweging ontstaan het om hulle te mishandel en te stenig,
HANDELINGE 14:6 het hulle dit gewaargeword en gevlug na die stede van Likaónië, Listre en Derbe en die omstreke.
HANDELINGE 14:7 En daar het hulle die evangelie verkondig.
HANDELINGE 14:8 En in Listre het daar 'n man gesit wat magteloos was aan sy voete, kreupel van sy geboorte af, en hy het nooit geloop nie.
HANDELINGE 14:9 Hy het geluister terwyl Paulus spreek; en Paulus het die oë op hom gehou, en, toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word,
HANDELINGE 14:10 met 'n groot stem gesę: Staan regop op jou voete! En hy het opgespring en begin rondloop.
HANDELINGE 14:11 En toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle hul stem en sę in Likaónies: Die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe.
HANDELINGE 14:12 En hulle het vir Bárnabas Júpiter genoem, en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was.
HANDELINGE 14:13 En die priester van Júpiter wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer.
HANDELINGE 14:14 Maar toe die apostels, Bárnabas en Paulus, dit hoor, het hulle hul klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep
HANDELINGE 14:15 en gesę: Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.
HANDELINGE 14:16 Hy het in die tye wat verby is, toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel,
HANDELINGE 14:17 al het Hy Homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul.
HANDELINGE 14:18 Selfs met hierdie woorde het hulle met moeite die skare verhinder om aan hulle te offer.
HANDELINGE 14:19 Maar daar het Jode van Antiochíë en Ikónium aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep, met die gedagte dat hy dood was.
HANDELINGE 14:20 Maar toe die dissipels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Bárnabas na Derbe vertrek.
HANDELINGE 14:21 En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal dissipels gemaak het, het hulle teruggegaan na Listre en Ikónium en Antiochíë,
HANDELINGE 14:22 en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sę: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.
HANDELINGE 14:23 En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle, ná gebed en vas, opgedra aan die Here in wie hulle geglo het.
HANDELINGE 14:24 Toe gaan hulle deur Pisídië en kom in Pamfílië;
HANDELINGE 14:25 en nadat hulle die woord in Perge verkondig het, het hulle afgegaan na Attálië.
HANDELINGE 14:26 En daarvandaan het hulle weggevaar na Antiochíë, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle volbring het.
HANDELINGE 14:27 En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het, en dat Hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het.
HANDELINGE 14:28 En hulle het daar by die dissipels 'n geruime tyd deurgebring.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500